قیمت 25,000 تومان

افزودن به علاقه مندی
166 بازدید 0 دیدگاه

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎی – ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ۱۳۸۱ در ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﺎدره ﻃﯽ ۱۳۷۴-۷۸ ﺳﺎﻟﻬﺎی و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اتوکد منطقه ۳ تهران ( ً ﺣﺪودا ۸۰۱,۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ، ﺷﻬﺮک ﻗﺎﺋﻢ ۱۰ و ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۸۱ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ، از ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺖ ۷۷۸۱۵۴ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ.

●۱۳۸۱ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ﻫﮑﺘ ۱۱۱/۱ ﺣﺪودا ﻧﻔﺮ در ﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ) ۱۳۷۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﮑﺘﺎر ۸۷/۶ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺮ در ( اﺳﺖ ۲۳/۵، ﻧﻔﺮدرﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ.

● ﺟﺒﻬﻪ ۱۳۸۱ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل در ۶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ و در ﻣﺤﻼت ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ اﺳﺖ . در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ۴ ﻧﻮاﺣﯽ ۵ و ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ۶ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ۱۳۷۵ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎل ۱ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ،۲،۳ و ۶ ﺳﭙﺲ ۵ اﺳﺖ ۴ و ﺑﻮده .

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اتوکد منطقه ۳ تهران

● ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۲/۷ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﺖ ۳/۳ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده . اﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ
● ۴ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۷۵ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻬﺎﺟﺮان وارده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﻫﻪ ۹/۵ ﺣﺪود درﺻﺪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺑﻮدﻧﺪ ه .ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺠﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﻦ دﻫﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ، ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ (… و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ) ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ و (… ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ۴ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻤ ﻧﯿﺴﺖ ﮑﻦ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ( ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و (ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ اﻫﺪاف و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اتوکد منطقه ۳ تهران در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اتوکد منطقه ۳ تهران

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ۱۳۸۱ در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ۲۷۱۱۹، ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۷۳ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎل ،۷۸۷۸ ﮐﺎرﮔﺎه)ر ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ۴/۳ ﺷﺪی ( ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
• ۴ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸۱ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۷/۷۱ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ۷۳ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل درﺻﺪ۶/۴۸ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ۱/۲۳ ( درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اتوکد منطقه ۳ تهران
• ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ز آن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ ۱۰/۵ درﺑﺮداﺷﺘﻦ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان .
• ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۲ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در ﮐﻞ ﺗﻬﺮان دارا اﺳﺖ ۲۲ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم را دارا اﺳﺖ…

ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﺟﺪا از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی رﻧﮕﺮزی و ﺷﺎﺑﻠﻮن ﭘﺎرﭼﻪ در ﺷﻤﺲ آﺑﺎد ﻣﯿﺪان ﻣﻠﺖ ﺑﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻟﻮازم و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﯿﺪان ﻫﺎﺷﻢ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﻮر رﺳﺎﻟﺖ، ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﻣﺤﻮر ﻓﺮﺟﺎم و ﻣﺤﻮر ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﯽ و در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر دﻣﺎوﻧﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارای ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ای و ﻓﺮاﺷﻬﺮی. اتوکد منطقه ۳ تهران ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻤﺠﻮاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ، و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ،

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ) ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ، واﺳﻄﻪ اﺟﺎره ﮔﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ( اﺳﺖ) . ۵/۷ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌ ۶/۴ درﺻﺪی ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ۱۰ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ -درﺻﺪ ۵/۷۱ رﺷﺪ دارد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ .

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ اتوکد منطقه ۳ تهران

در ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ، ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ۷۳ ای دو ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ . اتوکد منطقه ۳ تهران ﻧﺮخ رﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی وا ﻗﻊ در اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ

ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ

• در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) رﺷﺪ ۴۰ﺑﺎ درﺻﺪ ( ، ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران ) رﺷﺪ ۳۵ﺑﺎ ،( درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) ۳۲/۲ﺑﺎ درﺻﺪ رﺷﺪ( – ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ورزﺷﯽ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ) رﺷﺪ ۲۷/۵ﺑﺎ درﺻﺪ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﮔﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ) رﺷﺪ ۲۴/۳ﺑﺎ درﺻﺪ ( و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ) ۲۱/۸ﺑﺎ درﺻﺪ رﺷﺪ ( و آﻣﻮزش) رﺷﺪ ۱۳ﺑﺎ درﺻﺪ (ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻮاﺟﻪ .
• روﯾﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ۷۳ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ، ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ . رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ)دوﻟﺘﯽ (اﺳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ .

ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

• رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ده ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﯾﮑﺴﻮ و رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ)دﻓﺎﻋﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و -ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭘﺴﺖ و -ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی – ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران (…. ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ) ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و – ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و (…اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اتوکد منطقه ۳ تهران

• رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم در دو ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ: – ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ً ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﺎﻃﺮی ﺳﺎزی ﻧﯿﺮو ﺻﻨﺎم (… – ﺷ رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮑﺪه ﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ان

ﺗﺮدد در ﻣﺤﺪوده

ﮔﺎﻧﻪ۱۰ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮاﺣﯽ ۱۰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺎﻧﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ) ۶ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﮑﺘﺎر ۱۰/۷۳ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎه در (ﻧﻮ و ﭘﺲ از آن در ۴ اﺣﯽ ،۲ ،۱ ۷ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﮔﺮدد ۱۰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ . ً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮار اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﺮدد ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ . ۲ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﭘﺲ از آن در ﻧﻮاﺣﯽ ۴ ،۶ ،۱ ،۸ ۵ و ۱۰ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻮد ۹ و دﯾﺪه ﻣﯽ . ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ اتوکد منطقه ۳ تهران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ، ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗ اﺳﺖ ﺐ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ از ﻧﻮار ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﮐﺰ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮدد در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده از ﯾﮑﺴﻮ و وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﮐﻮﻫﮏ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﻄﻘ ای را ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﻗﻮی در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮاﻫﻢ آورده .

اتوکد منطقه 3 تهران

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎم : ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای)ﺷﻬﺮﯾﺎ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی ﺟﺎذب درآﻣﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ، ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺎﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺎﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻏﻼن دارای ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ فعالیت

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎص: در درون ﺷﻬﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و (ﻋﻼوه ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﺎﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ، ﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ای ﻧﯿﺰ ﻣﯽ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد، اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان )ﺷﻮرای ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ ( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ای ﺟﺎی ﮔﯿﺮد، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ .

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃ در اتوکد منطقه ۳ تهران

۷۳ در ﺳﺎل ۳۱۹۰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺎدل ۸۱ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ۴۴۹۳ ۷۳ ﮐﺎرﮔﺎه ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ۴/۳۷ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ، درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ) . ۷۳ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ (. ۶/۶۳ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ درﺻﺪی ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﯽ ۷۳ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﺖ۸۱ اﻟﯽ . ﺑ ﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۶ در ﻧﻮاﺣﯽ ًﻋﻤﺪﺗﺎ ،۱ ،۴ ،۲ . (اﺳﺖ ۸ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۴ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ،۸ ،۶ ،۱ ،۲ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ۹ و . ﻧﺎﺣﯿ ۶ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻪ ﮔﺮد

ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی

۲۲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۷۳ ﮔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ۶ ﭘﺲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،۹ ،۳ ،۵ (اﺳﺖ ۱۷ و رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ را اﺣﺮاز ﮐﺮده . اتوکد منطقه ۳ تهران ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎ ۷۳ل ۴/۶۳ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ۸۱ اﺳﺖ ۶/۳۳ ﺑﻪ درﺻﺪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻫﺘﻞ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ) رﺷﺪ ۳۸/۴۱ﺑﺎ درﺻﺪ ( ، ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران) رﺷﺪ ۲۹/۳۷ﺑﺎ درﺻﺪ ( اﻣﻮر، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ) رﺷﺪ ۲۷/۶۶ ﺑﺎ درﺻﺪ ( و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ) رﺷﺪ ۲۵/۸۳ ﺑﺎ درﺻﺪ ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ را دارا ﺑﻮده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ) -۱۰۰ ﺑﺎ درﺻﺪ رﺷﺪ اﻣﻮر ﺑﺮون ﻣﺮزی و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی ، -رﺷﺪ ۱۳/۴ﺑﺎ درﺻﺪ (ﺣ و ﻤﻞ و ﻧﻘﻞ) -۴/۱۰ﺑﺎ درﺻﺪ رﺷﺪ (اﻧﺪ ﻧﯿﺰ روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ و از رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده . ۱۳۸۱ در ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺖ و آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺎﺋﯿﻦ اتوکد منطقه ۳ تهران

در راﺳﺘﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮادﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﯾﮑﺴﻮ و روال ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺎﺋﯿﻦ )ﮐﻪ ﮔﺬار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اتوکد منطقه ۳ تهران ( و ﺧﺮد ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺶ)ﻓﻦ اﯾﺠﺎد آوری (ﮔﯿﺮد ﭘﺎﯾﻪ ﺻﻮرت . در ا ﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ. ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﺷﺎﻣﻞ : ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ .(… ۷۳ در ﺳﺎل ۱۴۰۷ ﻣﻌﺎدل ﮐﺎر ۸۱ ﮔﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۰۴۸ ﺑﻪ ۱۰/۱۵ ﮐﺎرﮔﺎه ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ۷۳ درﺻﺪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﺖ۸۱ اﻟﯽ . ۴ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان ۶ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،۱۲ ،۷ اﺳﺖ ۳ و رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ را دارا .

ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در اتوکد منطقه ۳ تهران

۲۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در ﺳﺎل ۷۳) ﺷﺎﻏﻞ ۲۲۱۶۸ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻔﺮ ( ۶رﺗﺒﻪ ۶ را ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،۱۲ ،۳ ،۷ ۹ و ۸۱ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ) ﺷﺎﻏﻞ ۲۴۲۵۵ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻔﺮ ( ۶ رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ را ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ . رﺷﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ۱/۱۳ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﮐﻞ ﺗﻬﺮان ﺳﻪ رﺗﺒﻪ ﻧﺰول ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ۱ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ، اتوکد منطقه ۳ تهران ۴ ،۲ اﺳﺖ۶ و . ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑ ۲ ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد) . ۲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ) .(۹ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻧﺎﺣﯿﻪ (۴-۱-۱ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره (۶-۱-۱) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ ۷۳ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﺖ۸۱ اﻟﯽ

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ، از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﺑﯿﻤﻪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت،  اداری و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ۸۱ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺘﻐﺎل در زﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎل از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ورزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ورزﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺷﺘﻐﺎل اتوکد منطقه ۳ تهران

ﻫ -ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺎور در ﮔﺎم اول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن جمع ﺒﻨﺪی و اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ۱۳۷۵ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ۱۸۹۳۲۷) ﻣﻌﺎدل ( ۲۸/۵ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﮐﻞ اﺳﺖ ۷۱/۴ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮده • تمامی فایل های اتوکد تهارن را با طراح شید داشته باشید ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹۵/۷ﻌﺎدل ۴/۲ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ۹۴/۱۷ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل ۵/۸۳ و درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

آموزش اسکیس؛ از پایه تا پیشرفته

به تنها پایگاه اینترنتی آموزش اسکیس آنلاین ایران خوش آمدید! اسکیس از جمله مواردی است. که یادگیری آن بسیار کاربردی است و…
۱۲۵
499,000 تومان 399,000 تومان

مجموعه طرح های کادر اسلیمی

  •  طرح های بسیار زیبا و با کیفیت
  •  طرح های ساده و پرکاربرد در کنار طرح های پیچیده و مفهمومی
  •  رنگی بودن و چشم نواز بودن بسیاری از طرح ها
  •  لایه باز بودن محصولات و امکان ویرایش مجدد بر روی انها
۱
49,000 تومان

پکیج آموزش تصویری لومیون ۸

طبقه بندی شده در ۵ قصل دقیق

مجموعه از فایل های تمرینی

مجموعه ای از تکسچرهای تمرینی

۰ تا ۱۰۰ یک پروژه واقعی

جدیدترین آموزش موجود در ایران

۱۷
499,000 تومان 399,000 تومان

پکیج تهران پلاس طرح تفصیلی

طرح تفصیلی ۲۲ منطقه تهران

نقشه های به روز و کامل

فایل به روز و دارای آخرین تغییرات

آخرین ورژن منتشر شده

با قیمت فوق العاده ۹۹ هزار تومان به جای ۲۹۹ هزار تومان

۱۱
499,000 تومان 399,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *