ﻋﻤﺪه ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﺑﺎرز ﻣﻨﻄﻘﻪ 5ي را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد اتوکد منطقه 5 تهران : – وﻳﮋﮔﻲ 1-3-1-1 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻒ- وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻳـﺪ و ﻣﻨﻈـﺮ و ﮔﺬران اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد. ب- ﮔﺬر دو رودﺧﺎﻧﻪ)ﻣﺴﻴﻞ (ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﻦ و ﻓﺮﺣﺰاد از ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ است.

اطلاعاتی درباره اتوکد منطقه 5 تهران

وﻳﮋﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي اﻟﻒ- ﻣﻨﻄﻘﻪ 5ي ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان د ر ﻃﻲ ﺳﺎل 1365-75ﻫﺎي و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ب- ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ آن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻮﻳﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ اتوکد منطقه 5 تهران . پ- ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮ ان از ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﻨﻲ ﺟﻮاﻧﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ت- ﻣﻲ 6 ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺳﻮادي در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ .

وﻳﮋگی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در فایل اتوکد منطقه 5 تهران

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻒ- ﭘﺎﻳﻴﻦ1375 ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده . ب- از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﺳﺎﻛﻨﺎن، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار از درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. پ- ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺷـﺎﻏﻼن ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺧـﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ت- 1373 ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎل 1/9 ﺣﺪود درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان د ر داﺧـﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ي دارﻧﺪ 5ي اﺳﺘﻘﺮار . – وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻫﺎي اﻟﻒ-ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ است.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎنی و ﺗﺸﻜﻴﻼتی

وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻒ- وﺟﻮد اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﺼﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒـﻪ و ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ. ب- ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ دروازه ﻫـﺎ و ﻣﺒـﺎدي ورودي ﻣﻨﻄﻘـﻪ 5ي ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺮ ﺑﻲ ﻣﻨﻄ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ. پ -ﺑﺨﺶ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . – وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ – ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳـﺪار و … را ﻣـﻲ ﺗـ ﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮد ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﺎم میباشد .

کانون اصلی آلایندگی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ داراي ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ و از ﺟﻤﻠـﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ) وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻦ و ﻓﺮﺣﺰاد(وﻳﮋﮔﻲ زﻳﺴﺖ ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ) اتوکد منطقه 5 تهران وزش ﺑﺎدﻫﺎ و وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨـﺪه ﻣﺤـﻴﻂ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﻨﮓ وﻳﮋ ﮔـﻲ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ) ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮي و ﺷﺎت ﺑـﺼﺮي ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑـﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن (وﻳﮋﮔﻲ و ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي) ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺪا دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻞ وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و (…ﻣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اتوکد منطقه 5 تهران

ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪي و ﮔﻴﺮي روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑ ﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻮﺳـﺎز ﺑـﻮدن، ﻣ ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ و وﺟـﻮد وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .

مشکلات همجواری

اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻢ از وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﻴﻞ ، آن ﻫﺎ و وﺟـﻮد ﺑﺎﻏـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺤـﻮر ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ اﺧﺘ ﻣﻲ ﺼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد: -ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﺸﻜﻼت – ﻫﻢ ﺟﻮاري ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .

ناسازگاری ها در فایل اتوکد منطقه 5 تهران

اﻳﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اتوکد منطقه 5 تهران  : ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻏﺮب و ﭘﺎرك ﺳﻮار آزادي، ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 ي ، . … – اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮي و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻛﺎ ﻟﺒـﺪي ﻣﻨﻄﻘـﻪ را دﭼﺎر اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮي و ﻣﻌﻀﻼت ﻛﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﺪم ﻛﺸﺶ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﻧﻤﻮده .

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت دروﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗ

زیربنا و ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرگ ﻫﺎي راﻫﻲ . – ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم و ﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺤﻠـﻪ اي و ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ – اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮدي در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﺳﺎزي و ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮي در ﺳﻴﻤﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه اتوکد منطقه 5 تهران . – ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻏﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﻮﺑﺎت – ﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات می باشد.

طرح های عمرانی در فایل اتوکد منطقه 5 تهران

ﻣﺴﻴﻞ ﻋﺪم آزادﺳﺎزي ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺑﻨﻴﻪ ﻛﻪ در ﺣﺮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﻫﺎ اﺣﺪاث اﻧﺪ. – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ- اداري ﻏﺮب ﺗﻬﺮان در ﺑﻠﻮار اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛـﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ي دور داراي ﻃﺮح اﻧﺪ. – ﺗﺜﺒﻴﺖ اراﺿﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه اراﺿﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. – راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي در ﺗﻤﻠـﻚ اراﺿـﻲ در ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻫﺎي . – ﻣﺼﻮب ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس رانی

ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس راﻧﻲ و ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﻮط ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ و ﺧﻄﻮط راﻫﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻛﺶ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ – ﭘﻴﺎده ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻧﺎﻣ روﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻨﺎﺳﺐ  اتوکد منطقه 5 تهران . – ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣـﺎﻟﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ. – ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻬﺮان- ﺷﻤﺎل در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ ي .

دسترسی ها در اتوکد منطقه 5 تهران

-ﺧﻼﺻﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ: دﺳﺘﻪ اول ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎﻟﺒﺪي، ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻘـﺴﻴﻤﺎت دروﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗـﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺷﺎره ﻛـﺮ د ﻛـﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﺳﺖ اي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ است.

مشکلات ارتباطی در اتوکد منطقه 5 تهران

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم را ﻣﺸﻜﻼ ت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻋﺒﻮري ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻤﺒﻮد وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ، ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ وارده ﻧﻤﻮ اﺷﺎره د . – ﺟﻤﻊ 5-2-1 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪي و ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﻛﻠـﻲ ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﺎﻟﺒـﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻋﺒﻮري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮا، ي ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﮕ اﻓﺰوده ﺮدد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی

رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻛﻦ و وﺳﻚ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻐﻴﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺎم ﺳﺎل، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. – رودﺧﺎﻧﻪ)ﻣﺴﻴﻞ ( ﻓﺮﺣﺰاد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن در ﺑ 5 ﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اتوکد منطقه 5 تهران – رودﺧﺎﻧﻪ)ﻣﺴﻴﻞ ( ﻛﻦ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﺑـﺴﺘﺮ و ﻓـﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. – اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ و ﮔﻨﺪم ﻛﺎري ﻛ ﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻦ وﺟﻮد دارد و در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻈـﺮ و در اﻳﺎم ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ً ﺳﻴﻤﺎي ﺑﻜﺮ و ﻣﺼﻔﺎﻳﻲ را ﺧﺼﻮﺻﺎ آورﻧﺪ .

گسل ها در منطقه

ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬر ﻣﻲ 1 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣـﺮاﻳﻢ درﺟـﻪ 2و در اﻃـﺮاف ﮔـﺴﻞ ﻫـﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد . – ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮان ﺑﻮده، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ روﺳﺘﺎ داﺷﺘﻪ) ﻣﺮادآﺑﺎد، ﺣﺼﺎرك، ﺑﺎغ ﻛﻦ
-اﻣﻜﺎﻧﺎت 2-3-1 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد (از ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ ان، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. – وﺟﻮد ﺑﺎﻏﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و وﺳﻴﻊ در ﻣﺤﺪوده ي ﻛﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﺼﺎرك، ﻣﺮادآﺑﺎد و ﺑﺎغ ﻓﻴﺾ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا و اﻳﺠـﺎد ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز ﻣﻨﺎﺳـﺐ، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻣﻲ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد .

توسعه کالبدی در اتوکد منطقه 5 تهران

– اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻟﺒﺮز در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺪﻳﻊ و اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. اتوکد منطقه 5 تهران وﺟﻮد دره ي وﺳﻴﻊ و ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻦ در ﻏـﺮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻋﺒـﻮر ﻣـﺴﻴﻞ ﻓﺮﺣـﺰاد و دره ي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﻜﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود .

وضعیت جمعیت پذیری منطقه

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮي و اﻣﻜﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺮ وﺟﻮد اراﺿﻲ . – وﺟﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧـﻮرداري از اراﺿـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و … – اتوکد منطقه 5 تهران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء اﻗﺸﺎر ﺑﺮﺧﻮردار از درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از اﻣﻜ ﻣﻲ ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ. – وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻧﻤﻮد رﻳﺰي ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام .

اراضی بایر در اتوکد منطقه 5 تهران

اتوکد منطقه 5 تهران

– ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ي آﺗﻲ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ 532 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﻜﺘﺎر %10 ﻛﻪ ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ و ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اتوکد منطقه 5 تهران ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ً وﻟﻲ ﻋﻤﺪه اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه اول از ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻮ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ در ﻛﻨﺎر ﻣﻲ رﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ : اﻟﻒ-ﺗﻬﺮان اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﺗﻮﺑﺎن -ﺟﺎده ﻛﺮج و ﻣﺨﺼﻮص . ت-آن اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﻛﻨﺎر ﺑﻠﻮار آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل است .

پهنه های سکونتی در اتوکد منطقه 5 تهران

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻒ- ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﻜﺎن ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ب ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ)ﺑﺎغ ﻓﻴﺾ- ﺣﺴﻦ آﺑﺎد- ﻣﺮادآﺑﺎد- ﺣﺼﺎرك- ﻛﻦ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  اتوکد منطقه 5 تهران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان اﻣﻜﺎن داد ي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار . پ- ﺑﺎﻏﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺳﻌﻪ ي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ ﺟﺴﺖ ﺑﻬﺮه میبرند.

گردشگری در منطقه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺗﻔﺮج و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ي ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل آﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮج در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ . اتوکد منطقه 5 تهران وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺨـﺼﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ آزاد اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎم ﻳـﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑـﺎﻫﺪﻓﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ است.

اراضی و پهنه بندی

ﻟﺬا ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤـﻮر ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ اﻣـﺎﻣﺰاده داوود از ﻗـﺪﻳﻢ اﻻﻳـﺎم ﻳﻜـﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي زﻳﺎرﺗﻲ و ﺗﻔﺮﺟﻲ اﻫﺎﻟﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در درون و اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ي ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ و ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ رده ﺑﻨﺪي و ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻧﺪ. اﻟﻒ-  اتوکد منطقه 5 تهران ﻣﺤﺪوده ﻏﺮب ي ﭘﺎرك ارم و اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب و . ب- ﺑﺎﻏﺎت و دره و ﺣﺘﻲ است .

حریم منطقه در اتوکد منطقه 5 تهران

رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻛﻦ، وﺳﻚ و ﻓﺮﺣﺰاد ( اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ و ﮔﺴﻞ ﻫ ﺎي ﺣﺼﺎرك و ﺑﺎغ ﻓـﻴﺾ در داﺧـﻞ ﻣﺤﺪوده و ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و ﻫﺎي اﻟﺒﺮز، ﺟﻮد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻛﻮﻫﺴﺎر در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ وﺟﻮد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻛﻪ ده درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺮ ﻋﻼوه آ ن، اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺒﻮري ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي اداري، ﺗﺠﺎري و ﺧﺪﻣ ﭘﻬﻨﻪ ﺎﺗﻲ و ﻫﺎي ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺗﻔﺮج و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻧﺪ .

اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ

– ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪي و ﮔﻴﺮي در ﻣﺠﻤﻮع وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دو وﺟﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻋـﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟـﻮ د ﺑﺎﻏـﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻦ ( و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻏﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﺤﺪوده اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد و ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎ در راﺳـﺘﺎي ارﺗﻘـﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﺟﻮد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻨﻄ ﻘـﻪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﻧـﺪ.

جمعیت پذیری منطقه

در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 532/25 ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮي زﻣـﻴﻦ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻜﺘـﺎر از 5 اراﺿﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اراﺿـﻲ در ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨـﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اراﺿﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺗﻲ را ﻧﻴﺰ در ﭘـﻲ داﺷ ﺑﺎﺷﺪ ﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻳﺰي و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 5 ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﺗﺎ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ با طراح شید فایل اتوکد مناطق تهران را  داشته باشید ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ )ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ( 1370ﻣﺼﻮب ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور آﺗﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮي ﻣـﺴ ﻜﻮﻧﻲ اﺧﺘـﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در فایل اتوکد منطقه 5 تهران

اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه اي از اراﺿـﻲ ﻛـﺸﺖ اﺟﺒﺎري در ﺟﻨﻮب ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ و ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺎﻋﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎغ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ ﺧـﺎص در ﻃـﺮح (R7) ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ 213ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آﺗﻚ در ﻃﺮح ﺧﻮد اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻳﻦ اراﺿﻲ را ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .6 ﻧﻘـﺸﻪ ﺷـﻤﺎره 5 ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ 1370ﻣﺼﻮب را ﻧﺸﺎن داده است .