قیمت 25,000 تومان

افزودن به علاقه مندی
170 بازدید 0 دیدگاه

ﻋﻤﺪه ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﺑﺎرز ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ی را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮد اتوکد منطقه ۵ تهران : – وﻳﮋﮔﻲ ۱-۳-۱-۱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻒ- وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻳـﺪ و ﻣﻨﻈـﺮ و ﮔﺬران اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد. ب- ﮔﺬر دو رودﺧﺎﻧﻪ)ﻣﺴﻴﻞ (ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﻦ و ﻓﺮﺣﺰاد از ﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ است.

اطلاعاتی درباره اتوکد منطقه ۵ تهران

وﻳﮋﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎی اﻟﻒ- ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ی ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان د ر ﻃﻲ ﺳﺎل ۱۳۶۵-۷۵ﻫﺎی و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ب- ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮی ﺷﺪﻳﺪ آن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻮﻳﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﻲ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ اتوکد منطقه ۵ تهران . پ- ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮ ان از ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﻨﻲ ﺟﻮاﻧﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ت- ﻣﻲ ۶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺳﻮادی در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ .

وﻳﮋگی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در فایل اتوکد منطقه ۵ تهران

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻟﻒ- ﭘﺎﻳﻴﻦ۱۳۷۵ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده . ب- از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ی ﺳﺎﻛﻨﺎن، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار از درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. پ- ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺷـﺎﻏﻼن ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺧـﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ت- ۱۳۷۳ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎل ۱/۹ ﺣﺪود درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫـﺎی ﺗﻬـﺮان د ر داﺧـﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ی دارﻧﺪ ۵ی اﺳﺘﻘﺮار . – وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻫﺎی اﻟﻒ-ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ است.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎنی و ﺗﺸﻜﻴﻼتی

وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻒ- وﺟﻮد اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒـﻪ و ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ. ب- ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ دروازه ﻫـﺎ و ﻣﺒـﺎدی ورودی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۵ی ﻛـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺮ ﺑﻲ ﻣﻨﻄ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ. پ -ﺑﺨﺶ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ . – وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ – ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﻣـﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳـﺪار و … را ﻣـﻲ ﺗـ ﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮد ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﺎم میباشد .

کانون اصلی آلایندگی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎی ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ دارای ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ و از ﺟﻤﻠـﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ) وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻛﻦ و ﻓﺮﺣﺰاد(وﻳﮋﮔﻲ زﻳﺴﺖ ، ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ) اتوکد منطقه ۵ تهران وزش ﺑﺎدﻫﺎ و وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎی اﺻﻠﻲ آﻻﻳﻨـﺪه ﻣﺤـﻴﻂ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﻨﮓ وﻳﮋ ﮔـﻲ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ) ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﻳﺮی و ﺷﺎت ﺑـﺼﺮی ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑـﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن (وﻳﮋﮔﻲ و ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی) ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺪا دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻞ وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و (…ﻣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اتوکد منطقه ۵ تهران

ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪی و ﮔﻴﺮی روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑ ﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻮﺳـﺎز ﺑـﻮدن، ﻣ ﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ و وﺟـﻮد وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ ای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮی ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .

مشکلات همجواری

اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻢ از وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﻴﻞ ، آن ﻫﺎ و وﺟـﻮد ﺑﺎﻏـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺤـﻮر ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ اﺧﺘ ﻣﻲ ﺼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد: -ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻣﺸﻜﻼت – ﻫﻢ ﺟﻮاری ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺪﻳﺪه ای را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .

ناسازگاری ها در فایل اتوکد منطقه ۵ تهران

اﻳﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اتوکد منطقه ۵ تهران  : ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻏﺮب و ﭘﺎرک ﺳﻮار آزادی، ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶ ی ، . … – اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻛﺎ ﻟﺒـﺪی ﻣﻨﻄﻘـﻪ را دﭼﺎر اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮی و ﻣﻌﻀﻼت ﻛﻤﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﺪم ﻛﺸﺶ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﻧﻤﻮده .

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت دروﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗ

زیربنا و ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺰرگ ﻫﺎی راﻫﻲ . – ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم و ﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺤﻠـﻪ ای و ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ – اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﺳﺎزی و ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮی در ﺳﻴﻤﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه اتوکد منطقه ۵ تهران . – ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻏﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﻮﺑﺎت – ﻣﻜﺎن ﻋﺪم ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات می باشد.

طرح های عمرانی در فایل اتوکد منطقه ۵ تهران

ﻣﺴﻴﻞ ﻋﺪم آزادﺳﺎزی ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺑﻨﻴﻪ ﻛﻪ در ﺣﺮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﻫﺎ اﺣﺪاث اﻧﺪ. – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ- اداری ﻏﺮب ﺗﻬﺮان در ﺑﻠﻮار اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛـﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده ی دور دارای ﻃﺮح اﻧﺪ. – ﺗﺜﺒﻴﺖ اراﺿﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه اراﺿﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. – راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی در ﺗﻤﻠـﻚ اراﺿـﻲ در ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻫﺎی . – ﻣﺼﻮب ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮح ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻫﺎ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس رانی

ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس راﻧﻲ و ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﻮط ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ و ﺧﻄﻮط راﻫﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻛﺶ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ – ﭘﻴﺎده ﻋﺪم اﺟﺮای ﻧﺎﻣ روﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻨﺎﺳﺐ  اتوکد منطقه ۵ تهران . – ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣـﺎﻟﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ. – ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻬﺮان- ﺷﻤﺎل در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ ی .

دسترسی ها در اتوکد منطقه ۵ تهران

-ﺧﻼﺻﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ: دﺳﺘﻪ اول ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎﻟﺒﺪی، ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻘـﺴﻴﻤﺎت دروﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗـﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺷﺎره ﻛـﺮ د ﻛـﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﺳﺖ ای را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ است.

مشکلات ارتباطی در اتوکد منطقه ۵ تهران

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم را ﻣﺸﻜﻼ ت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻋﺒﻮری ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﻤﺒﻮد وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ، ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻزم و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ وارده ﻧﻤﻮ اﺷﺎره د . – ﺟﻤﻊ ۵-۲-۱ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪی و ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﻛﻠـﻲ ﻣـﺸﻜﻼت ﻛﺎﻟﺒـﺪی، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻋﺒﻮری ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮا، ی ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﮕ اﻓﺰوده ﺮدد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی

رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﻦ و وﺳﻚ و ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻐﻴﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺎم ﺳﺎل، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. – رودﺧﺎﻧﻪ)ﻣﺴﻴﻞ ( ﻓﺮﺣﺰاد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن در ﺑ ۵ ﺨﺶ ﺷﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اتوکد منطقه ۵ تهران – رودﺧﺎﻧﻪ)ﻣﺴﻴﻞ ( ﻛﻦ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﺑـﺴﺘﺮ و ﻓـﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. – اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ و ﮔﻨﺪم ﻛﺎری ﻛ ﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻦ وﺟﻮد دارد و در ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻈـﺮ و در اﻳﺎم ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ً ﺳﻴﻤﺎی ﺑﻜﺮ و ﻣﺼﻔﺎﻳﻲ را ﺧﺼﻮﺻﺎ آورﻧﺪ .

گسل ها در منطقه

ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬر ﻣﻲ ۱ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣـﺮاﻳﻢ درﺟـﻪ ۲و در اﻃـﺮاف ﮔـﺴﻞ ﻫـﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد . – ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮان ﺑﻮده، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ روﺳﺘﺎ داﺷﺘﻪ) ﻣﺮادآﺑﺎد، ﺣﺼﺎرک، ﺑﺎغ ﻛﻦ
-اﻣﻜﺎﻧﺎت ۲-۳-۱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد (از ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ ان، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. – وﺟﻮد ﺑﺎﻏﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و وﺳﻴﻊ در ﻣﺤﺪوده ی ﻛﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﺼﺎرک، ﻣﺮادآﺑﺎد و ﺑﺎغ ﻓﻴﺾ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا و اﻳﺠـﺎد ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز ﻣﻨﺎﺳـﺐ، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻣﻲ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎزد .

توسعه کالبدی در اتوکد منطقه ۵ تهران

– اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد دﻳﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺪﻳﻊ و اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. اتوکد منطقه ۵ تهران وﺟﻮد دره ی وﺳﻴﻊ و ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻦ در ﻏـﺮب ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻋﺒـﻮر ﻣـﺴﻴﻞ ﻓﺮﺣـﺰاد و دره ی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﻜﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود .

وضعیت جمعیت پذیری منطقه

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮی و اﻣﻜﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺮ وﺟﻮد اراﺿﻲ . – وﺟﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧـﻮرداری از اراﺿـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و … – اتوکد منطقه ۵ تهران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء اﻗﺸﺎر ﺑﺮﺧﻮردار از درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از اﻣﻜ ﻣﻲ ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ. – وﺟﻮد رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﻤﻮد رﻳﺰی ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎی آﻧﻬﺎ اﻗﺪام .

اراضی بایر در اتوکد منطقه ۵ تهران

اتوکد منطقه 5 تهران

– ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ی آﺗﻲ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ۵۳۲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﻜﺘﺎر %۱۰ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ و ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اتوکد منطقه ۵ تهران ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ً وﻟﻲ ﻋﻤﺪه اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻛﻪ در ﻧﮕﺎه اول از ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻮ ﻫﺎی وﺳﻴﻊ در ﻛﻨﺎر ﻣﻲ رﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ : اﻟﻒ-ﺗﻬﺮان اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﺗﻮﺑﺎن -ﺟﺎده ﻛﺮج و ﻣﺨﺼﻮص . ت-آن اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﻛﻨﺎر ﺑﻠﻮار آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل است .

پهنه های سکونتی در اتوکد منطقه ۵ تهران

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی دارای اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻒ- ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﻜﺎن ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ب ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ)ﺑﺎغ ﻓﻴﺾ- ﺣﺴﻦ آﺑﺎد- ﻣﺮادآﺑﺎد- ﺣﺼﺎرک- ﻛﻦ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ  اتوکد منطقه ۵ تهران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان اﻣﻜﺎن داد ی ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار . پ- ﺑﺎﻏﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺳﻌﻪ ی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ ﺟﺴﺖ ﺑﻬﺮه میبرند.

گردشگری در منطقه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺗﻔﺮج و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ی ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل آﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻔﺮج در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی ﮔـﺬران اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ . اتوکد منطقه ۵ تهران وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ و از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺷﺨـﺼﻲ و ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ آزاد اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎم ﻳـﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑـﺎﻫﺪﻓﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ است.

اراضی و پهنه بندی

ﻟﺬا ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤـﻮر ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ اﻣـﺎﻣﺰاده داوود از ﻗـﺪﻳﻢ اﻻﻳـﺎم ﻳﻜـﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﻳﺎرﺗﻲ و ﺗﻔﺮﺟﻲ اﻫﺎﻟﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در درون و اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ی ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ و ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ رده ﺑﻨﺪی و ﻣﻲ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻧﺪ. اﻟﻒ-  اتوکد منطقه ۵ تهران ﻣﺤﺪوده ﻏﺮب ی ﭘﺎرک ارم و اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب و . ب- ﺑﺎﻏﺎت و دره و ﺣﺘﻲ است .

حریم منطقه در اتوکد منطقه ۵ تهران

رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﻦ، وﺳﻚ و ﻓﺮﺣﺰاد ( اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ و ﮔﺴﻞ ﻫ ﺎی ﺣﺼﺎرک و ﺑﺎغ ﻓـﻴﺾ در داﺧـﻞ ﻣﺤﺪوده و ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و ﻫﺎی اﻟﺒﺮز، ﺟﻮد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻛﻮﻫﺴﺎر در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ وﺟﻮد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻛﻪ ده درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺮ ﻋﻼوه آ ن، اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺒﻮری ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎی اداری، ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣ ﭘﻬﻨﻪ ﺎﺗﻲ و ﻫﺎی ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، ﺗﻔﺮج و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻧﺪ .

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ

– ﺟﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺪی و ﮔﻴﺮی در ﻣﺠﻤﻮع وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دو وﺟﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻋـﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟـﻮ د ﺑﺎﻏـﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻦ ( و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻏﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﺤﺪوده اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد و ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫـﺎ در راﺳـﺘﺎی ارﺗﻘـﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ وﺟﻮد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻨﻄ ﻘـﻪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﻧـﺪ.

جمعیت پذیری منطقه

در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ۵۳۲/۲۵ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮی زﻣـﻴﻦ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻜﺘـﺎر از ۵ اراﺿﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ . ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اراﺿـﻲ در ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨـﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اراﺿﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﺗﻲ را ﻧﻴﺰ در ﭘـﻲ داﺷ ﺑﺎﺷﺪ ﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻳﺰی و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ۵ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﺗﺎ در ﻧﮕﺮش ﺑﻪ با طراح شید فایل اتوکد مناطق تهران را  داشته باشید ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ )ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ( ۱۳۷۰ﻣﺼﻮب ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور آﺗﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮی ﻣـﺴ ﻜﻮﻧﻲ اﺧﺘـﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ در فایل اتوکد منطقه ۵ تهران

اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه ای از اراﺿـﻲ ﻛـﺸﺖ اﺟﺒﺎری در ﺟﻨﻮب ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ و ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺎﻋﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎغ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ ﺧـﺎص در ﻃـﺮح (R7) ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ اراﺿﻲ ۲۱۳ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آﺗﻚ در ﻃﺮح ﺧﻮد اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻳﻦ اراﺿﻲ را ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ .۶ ﻧﻘـﺸﻪ ﺷـﻤﺎره ۵ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ۱۳۷۰ﻣﺼﻮب را ﻧﺸﺎن داده است .

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

آموزش اسکیس؛ از پایه تا پیشرفته

به تنها پایگاه اینترنتی آموزش اسکیس آنلاین ایران خوش آمدید! اسکیس از جمله مواردی است. که یادگیری آن بسیار کاربردی است و…
۱۲۵
499,000 تومان 399,000 تومان

مجموعه طرح های کادر اسلیمی

  •  طرح های بسیار زیبا و با کیفیت
  •  طرح های ساده و پرکاربرد در کنار طرح های پیچیده و مفهمومی
  •  رنگی بودن و چشم نواز بودن بسیاری از طرح ها
  •  لایه باز بودن محصولات و امکان ویرایش مجدد بر روی انها
۱
49,000 تومان

پکیج آموزش تصویری لومیون ۸

طبقه بندی شده در ۵ قصل دقیق

مجموعه از فایل های تمرینی

مجموعه ای از تکسچرهای تمرینی

۰ تا ۱۰۰ یک پروژه واقعی

جدیدترین آموزش موجود در ایران

۱۷
499,000 تومان 399,000 تومان

پکیج تهران پلاس طرح تفصیلی

طرح تفصیلی ۲۲ منطقه تهران

نقشه های به روز و کامل

فایل به روز و دارای آخرین تغییرات

آخرین ورژن منتشر شده

با قیمت فوق العاده ۹۹ هزار تومان به جای ۲۹۹ هزار تومان

۱۱
499,000 تومان 399,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *