قیمت 157,000 تومان

افزودن به علاقه مندی
62 بازدید 0 دیدگاه

اتوکد منطقه ۱ تهران ﮐﻠﯿﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ( ۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵۰۰۰ دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۴۹۵۶۴۰۹۰ ) ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺟﻤﻌﯿﺘ و ۵۵۹ ﯽ ﺣﺪود ﻫﺰارﻧﻔﺮ ) -۸۱ در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ۷۵ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ) ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ( ۴۵۸۰۸۹ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اتوکد منطقه ۱ تهران ۵ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . و ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵/۸۸ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ( ۵۹-۷۵ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ۹ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ۱۴ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮی و ﻣﺤﻠﻪ ) آﻣﺎری (اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ۵ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،

رشد سالانه جمعیت منطقه ۱ تهران

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز و۹ ازﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ۱۰ ۱ و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۳ و ۶ و ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻮای ﺧﻮب و ﭘﺎک ، ﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﻄﻮح، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ) رود دره ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﻣﻨﻄ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻼﯾﻤﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ، ﻘﻪ ) وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ( داﻧﺴﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻄﻮح وﺳﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺴﺖ.

مهمترین منابع آلاینده هوا اتوکد منطقه ۱ تهران

اتوکد منطقه 1 تهران

 

9ﻃﯽ ۷۲ ﺳﺎل ۸۱ اﻟﯽ ۱۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( . ۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ؛ داوودﯾﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮔﺴﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺎوران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰه و …ﭘ ، ﮔﺴﻞ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺎره ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ) ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﺎزد . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اتوکد منطقه ۱ تهران  ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .د در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ، ﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ارزاﻧﯽ زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ، ﺑﺰرگ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدن ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ، ای ﻧﻬﺎد . اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻌ ﻃﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ۲۲۰۷۴۰از ۵۹ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۴۵۸۰۸۹ ﺑﻪ ۰ ( ۷۵ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل %۵۳ ) اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزاد راه ﻫﻤﺖ و ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن و ﺗﭙﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻄﺢ ( و ( %اﺳﺖ ۴۶ ) ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه . ۷۵ در ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳۹ ﺣﺪود درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ناخالص جمعیت در اتوکد منطقه ۱ تهران

ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ( ۲ و ۶۱ و درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ۳ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ( ۱۴ اﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ . ۱۱۲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ۲۳۱/۳ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ۷ ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ( و ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰/۷ آن ۱ ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ) ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ( ﺑﻮده اﺳﺖ . ۶۹/۵ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻔﺮ ) ( ۴ﻣﺤﻠﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ۸۳/۹ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ . اتوکد منطقه ۱ تهران ۸۰ در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ) ﻓﺮض دوم ( ۵۴۲۱۰۰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ آ ۳۹/۵ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ۸۱ ن در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ۶۰/۵ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﺮﯾﺐ ۱۴۲ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ۱۱۴ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ؛ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ﺑﺎﺷﺪ ۲۶۳آن ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر

ﺳﻮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ منطقه ۱ تهران

ﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ )ﻧ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ- ﻓﺮض اول ( ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۶۵۰ ﺑﻪ ۱۳۱ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ۸۷ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳۲۲ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕ ﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ؛ در ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت دارد و ﻣﺤﻼت را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ۸ ﻣﺤﻼت ، ۶ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺘﺮ۳۰۰ ﮔﺮوه اول ﺑﺎﻻی ﻣﺮﺑﻊ ) ۱ﻣﺤﻼت ۲ و ۵۰۰ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ( ۲۵۰ و در ﮔﺮوه دوم زﯾﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ . ۴۰ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ۵۵ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮوه اول ۲۴ ﺗﺎ ۳۲ و ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮوه دوم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ در در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ۳/۲۳ در ﮔﺮوه اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ۲/۴ و در ﮔﺮوه دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ۲۲۱ ﮔﺮوه اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻼت ، ۲ ، ۱ ﻣﺤﻼت ۱۴۰ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ۸ ، ۶ ، ۴ اﺳﺖ ؛ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﮔﺮوه دوم ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ. از ﺳﻄﺢ ذ ۱۴۸۰ ﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﯾﺐ ۲۷ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ %۳۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ۸۵۱ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؛ ۱۵/۲۲ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ %۱۷ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ۱۴۴ ؛ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ۲/۵۷ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ %۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ۱۱۲؛ %۲ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺐ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵۳ ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎغ ۱ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ %۱ ﻣﺘﺮ در ﻗﺮﯾﺐ ۵۴؛ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮاﻧﻪ در %! ﻧﻘﻞ ۳۸ ؛ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ، ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﻏﯿﺮ از ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎ ( و اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ۳۸۲ از ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ %۷ ﻫﮑﺘﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ) ( … در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ، ﻣﻮات، ﺑﺎﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺐ % ۳۰ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .

سطح منطقه اتوکد منطقه ۱ تهران

%۱۰ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎﻏﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺪول ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . %۹۵ ) ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ( %ﺑﺮﺧﻮر ۹۰ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ً داری از ﺳﻄﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎ

هزیه های عمرانی اتوکد تهران

اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ . %۴۸ﺣﺪود ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ( %۷۰) ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . %۴۲ از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود در ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان . ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ) ﺑﺎﻻی در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ً ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ۳ ﺑﺎ در آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل (اﺳﺖ . ۲ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ۷۵ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۰ ﺗﺎ ۱۷۵۲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﮐﻪ %از ۸۵ ﺣﺪود آن ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ۷۷ از ﺳﺎل ۸۰ ﺗﺎ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از % ۵۰ ﻧﺮخ رﺷﺪ درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ۸۰۵ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل % ۷۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﺳﺖ . ﺑﺠﺰ ﻫﺰ ۷۵ ﺳﺎل ﮐﻪ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﺎزاد ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ۷۶ ﺳﺎل ﻫﺎی ۸۰ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ . ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در آﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از ۶ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .

الگوی توسعه در فایل اتوکد

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن  ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺮاوﻧﺪ اتوکد منطقه ۱ تهران ﺟﺪول ﺗﻬﺮان ﺳﻄﻮح ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺟﺪول ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎ ﺳﻄﻮح ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺮ /ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻞﺳﻄﺢ  ﺳﻄﺢﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ( ﮐﺪﮐﺎرﺑﺮی درﺟﺪاو G.I.S ل .۰ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی
ردﯾﻒ ۲۲,۱۰ ۳۹.۶۷ ۱۲۳۵۵۰۶۶ ۱ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ۱
۰,۹۴ ۱.۶۹ ۵۲۵۵۷۰ ۲ ﺗﺠﺎری ۲
۰,۸۱ ۱.۴۵ ۴۵۲۹۱۵ ۳ آﻣﻮزﺷﯽ ۳
۱,۳۸ ۲.۴۷ ۷۶۸۹۱۹ ۴ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ۴
۰,۱۲ ۰.۲۲ ۶۹۳۲۶ ۵ ﻣﺬﻫﺒﯽ ۵
۰,۱۱ ۰.۲۰ ۶۳۲۶۸ ۶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۶
۰,۳۳ ۰.۶۰ ۱۸۷۲۰۸ ۷ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ۷
۰,۴۸ ۰.۸۶ ۲۶۸۵۰۴ ۸ درﻣﺎﻧﯽ ۸
۰,۰۰ ۰.۰۱ ۲۵۹۵ ۹ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ۹
۰,۹۷ ۱.۷۵ ۵۴۴۲۳۴ ۱۰ اداری ۱۰
۱۰,۷۷ ۱۹.۳۳ ۶۰۲۰۴۷۴ ۱۱ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ۱۱
۰,۰۲ ۰.۰۴ ۱۲۱۵۰ ۱۲ ﻧﻈﺎﻣﯽ ۱۲
۰,۱۸ ۰.۳۳ ۱۰۳۳۴۱ ۱۳ ﺻﻨﻌﺘﯽ ۱۳
۲,۵۷ ۴.۶۱ ۱۴۳۷۲۵۵ ۱۴ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی ۱۴
۰,۴۷ ۰.۸۳ ۲۵۹۹۸۷ ۱۵ ﺣﻤﻞ * و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎر ۱۵
۰,۹۶ ۱.۷۲ ۵۳۵۴۸۷ ۱۶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۱۶
۰,۰۲ ۰.۰۴ ۱۰۹۲۰ ۱۷ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ۱۷
۰,۲۴ ۰.۴۳ ۱۳۲۸۵۹ ۱۸ ورزﺷﯽ ۱۸
۶,۸۴ ۱۲.۲۸ ۳۸۲۳۷۳۵ ۱۹ ﺳﺎﯾﺮ ۱۹
۱,۰۳ ۱.۸۵ ۵۷۶۳۱۰ ۲۰ ﻣﺨﺘﻠﻂ ۲۰
۳,۳۶ ۶.۰۲ ۱۸۷۵۷۹۳ ۵۰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ۲۱
۲,۰۱ ۳.۶۰ ۱۱۲۱۰۶۸ ۱۱۱ ﺑﺎغ ۲۲
۱۰۰ ۳۱۱۴۶۹۸۴ ﺟﻤﻊ

محاسبه مساحت در اتوکد منطقه ۱ تهران

در اتوکد منطقه ۱ تهران ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ وﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱_۱_۱_ – ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﻓﺮﺻـﺖ ، ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺮای ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ۱_۱_۱_۱_ وﺟﻮدﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺳﺎﺧﺘﺎر اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ وﯾﮋه، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮای ﭘﺎک ﮐﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻣﺨﺘﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﻣﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
– دو دره رود وﺳﯿﻊ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ رﺑﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ﺗـﺎ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ ( و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻼﯾﻤﺎﺗﯿﮏ وﺟﻬﺎت دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ) دﯾـﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻨﻮع از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ (اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه . ۱_۱_۱_۲_ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﻮی) آزادراﻫـﯽ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫـﯽ ( و ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺧ ﻄـﻮط ﺷـﻬﺮ و ﻓﺮاﺷـﻬﺮ را ، ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﺮو ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ داﺧﻠﯽ. اﻟﻒ ـ ﺷﺮق _ﻏﺮب :،رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ،ﻧﯿﺎﯾﺶ ) درﺣﺎل اﺣﺪاث(آزادی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن .  ﺷﻤﺎل_ﺟﻨﻮب_ ﻏﺮب : ، ﭼﻤﺮان اﺷﺮﻓﯽ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ، و اتوکد منطقه ۱ تهران ﯾﺎدﮔـﺎر اﻣـﺎم ﺷـﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧ ﻮری ج – ۷ ) دوﺧﻂ ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮﺑﯽ ( ۸ و و ﭼﻬـﺎر ﺧـﻂ ﺷـﺮﻗﯽ- ۲ ) ﻏﺮﺑـﯽ ،۴،۶،۹ ( ۲۸ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ۱_۱_۱_۳_ درﺷﺖ داﻧﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎت)ﻣﻠﮑﯽ- اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ( و وﺟـﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ذﺧﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )اﻧﺪ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه . ( ۱_۱_۱_۴_ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﭼﮏ) در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ( و ﺑـﺰرگ در ﺷـﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و رود دره ﻫﺎ . ۱_۱_۱_۵_ ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎره ﺷـﻬﺮی و وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ، ﺷﻬﺮی، ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻋﻤﻠﮑﺮد : اﻟﻒ _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﺮﮐﺰ ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎﺗﯽ اتوکد منطقه ۱ تهران ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗﺠـﺎری درﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻠـﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ)ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . ( ب _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری- اداری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ) ۴۵۰ ﻃﺮح آﺗﯽ ﺳـﻨﺘﺮ ﺑـﺎ ﺑـﯿﺶ از ، ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ – ۸۲) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرگ ۵ ﺳﻪ ﻫﺘﻞ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮﯾﻒ در فایل اتوکد منطقه ۱ تهران

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ، ﺻﺎدق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ . ( د ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اداری-رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼع ) ، وزارت ﮐـﺎر، وزارت ﻋﻠـﻮم ﻣﺮﮐﺰ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ . ( ۱_۱_۱_۶_ اﺳﮑﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی ﺳﻮاد و وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ . ۱_۱_۱_۷_ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ درﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی )ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻮراﻫﺎی . ( _وﯾﮋﮔﯽ ۲_۱_۱ ﺷﻬﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺬب ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﮐﻨﺎر وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ_ ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد – ۰ ﺗﺠﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺨـﺼﻮص در ﻧﯿﻤـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑـﺎﻻی ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ _ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ارزش زﻣﯿﻦ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ . ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎزار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزش ﻫﺎی ﻓﻮق اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺳﻬﻤﯽ از آن را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ارزش اﺳﻤﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ) ﻣﺘﻮﺳﻂ د اراﺋﯽ ﻫﺎی اﺳﻤﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯾﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ( آﺛـﺎر ﺳـﻮﺋﯽ در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣـﺴﮑﻦ درﺷـﻬﺮ ﺑﺠـﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ا ﯾـﻦ اﻣـﺮ ) ( ﮐﺎردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و ، ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ . اتوکد منطقه ۱ تهران  ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻮق وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮﻧﺪ اتوکد منطقه ۱ تهران ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ و رﻓـﺎه ﺑـﺎﻻی ﺳﺎﮐﻨﺎن ) ۶۹ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم در ﺗﻬـﺮان و رﺗﺒـﻪ دوم در %۱۸ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ( ۱_۱_۲_۲_ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ۸۰ در ﺳﺎل ۱۱ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ در ﺻﺪ در آﻣﺪ ﮐﻞ ﺷﻬﺮداری

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اتوکد منطقه ۱ تهران اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺰء ۸۰۰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑـﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾﺎل . ۷۵ ارزش زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻃﯽ ﺗﺎ ۸۳ ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ( ۱_۱_۲_۳_ روﻧــﺪ ﭘﯿــﺸﯽ ﮔﯿــﺮی ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ از دﯾ ﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺎذب ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ). ﺗﻌـﺪد ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺠـﺎری ﻣﻌـﺮف در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻓﺮاﺷﻬﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ) در اوج ( ﺗﺎ ﻣـﺮز ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ( ۱_۱_۳_ ﮐﺸﻒ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آرای ، ﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎﯾﯽ درﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ، ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اتوکد منطقه ۱ تهران در اداﻣﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑـﺮای اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ۱_۱_۳_۱_ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﮐﺸﻒ ارزش و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎﯾﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻼت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮی وﺷـﻮرای ﻣـﺴﺎﺟﺪ ﺑـﺸﺮح زﯾـﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ : اﻟﻒ ـ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ب ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ج ـ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازاﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ د ـ ارﺗﻘﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در اداره ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ _ﺗﺮﺟﯿﺤ ۲_۳_۱_۱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎت آﻧﻬـﺎ اﻗـﺪام ﮔﺮدﯾـﺪه ﮐـﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺪف ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ : اﻟﻒ _ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻣﺪرن ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی . ب _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺟﻬﺖ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ج _ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﺑﺼﺮی دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑـﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﻘﯿﺎس ﺷـﻬﺮﺗﻬﺮان ) – ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗﻔ ﺮﯾﺤـﺎت در رود دره ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞ .

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺮاوﻧﺪ اتوکد منطقه ۱ تهران

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ، ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای( ﮐـﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺗـﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮ اﺣﺮاز ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺰﯾﺘﻬﺎ ی ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از: ۱_۱_۴_۱_ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز اراﺋﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ _ ﺑﺼﺮی دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب درﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۱_۱_ ۴_۲_ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ آن. ۱_۱_ ۴_۳_ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﮑﯽ ) ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. ( ۱_۱_ ۴_۴_ وﺟﻮد اراﺿﯽ ذﺧﯿﺮه) ﺑﺎﯾﺮ وﯾﺎ ﺑﺎﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ( وﺳﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ- دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در آﻧﻬﺎ. ۱_۱_۴_۵_ ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻬﺎی ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎﺗﯽ) ارﺗﺒﺎﻃـﺎت راه دور-ـﮏ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿـ ( اداری وﺗﺠــﺎری ﺑﺎﮐــﺎرﮐﺮد ﺷــﻬﺮی و ، آﻣﻮزﺷــﯽ، درﻣﺎﻧﯽ،ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﻓﺮاﺷﻬﺮی و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ . اتوکد منطقه ۱ تهران ۱_۱_۴_۶_ ﻓﺮﻫﻨﮓ و در آﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷـﻬﺮ ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ۱_۱_۴_۷_ اﻧﻌﻄﺎف ﭘ ﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ

اﻣﮑﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ) ﻣﺮدﻣﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ ودوﻟﺘـﯽ ( در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭘـﺬﯾﺮش، ﻃﺮﺣﻬ آﻧﺎن ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﻬﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ ودوﻟﺖ ﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت . ( ۱_۱_۴_۹_ وﺳﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮداﺧﻠﯽ ﺑﺎﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رواﻧﯽ وﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ . ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﮑﻤﻞ اﺣﺮاز و ﮐـﺴﺐ ﺑﺮﺗـﺮی و ﺗﻔـﻮق ) وﺟـﻮد ﺳـﺎﯾﺮ زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻬﺎ، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺟﺮا ( در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ . ﻣﺰﯾـﺖ، ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮی از ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻬﺮان و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﺰﯾـﺖ ﻫـﺎی ﻧـﺴﺒﯽ ) ﭘﻬﻨـﻪ ای- داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان وﺣﻮزه ای- ﮐ ۱ ﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ، ۳ ، ۶ ، ۵ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺻﺎدق اﺳﺖ ( ۲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻪ : در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ، اﺑﻌﺎد و روﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ با طراح شید تمام نیازهای معماری خود را برطرف کنید ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ .

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

آموزش اسکیس؛ از پایه تا پیشرفته

به تنها پایگاه اینترنتی آموزش اسکیس آنلاین ایران خوش آمدید! اسکیس از جمله مواردی است. که یادگیری آن بسیار کاربردی است و…
۱۲۵
499,000 تومان 399,000 تومان

مجموعه طرح های کادر اسلیمی

  •  طرح های بسیار زیبا و با کیفیت
  •  طرح های ساده و پرکاربرد در کنار طرح های پیچیده و مفهمومی
  •  رنگی بودن و چشم نواز بودن بسیاری از طرح ها
  •  لایه باز بودن محصولات و امکان ویرایش مجدد بر روی انها
۱
49,000 تومان

پکیج آموزش تصویری لومیون ۸

طبقه بندی شده در ۵ قصل دقیق

مجموعه از فایل های تمرینی

مجموعه ای از تکسچرهای تمرینی

۰ تا ۱۰۰ یک پروژه واقعی

جدیدترین آموزش موجود در ایران

۱۷
499,000 تومان 399,000 تومان

پکیج تهران پلاس طرح تفصیلی

طرح تفصیلی ۲۲ منطقه تهران

نقشه های به روز و کامل

فایل به روز و دارای آخرین تغییرات

آخرین ورژن منتشر شده

با قیمت فوق العاده ۹۹ هزار تومان به جای ۲۹۹ هزار تومان

۱۱
499,000 تومان 399,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *