اتوکد منطقه 1 تهران ﮐﻠﯿﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ( 2 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5000 دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 49564090 ) ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺟﻤﻌﯿﺘ و 559 ﯽ ﺣﺪود ﻫﺰارﻧﻔﺮ ) -81 در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 75 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ) ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ( 458089 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اتوکد منطقه ۱ تهران 5 ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . و ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5/88 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ( 59-75 ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . 9 اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 14 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮی و ﻣﺤﻠﻪ ) آﻣﺎری (اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ 5 از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،

رشد سالانه جمعیت منطقه 1 تهران

ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز و9 ازﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، 10 1 و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 3 و 6 و ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻮای ﺧﻮب و ﭘﺎک ، ﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﻄﻮح، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ) رود دره ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﻣﻨﻄ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻼﯾﻤﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ، ﻘﻪ ) وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ( داﻧﺴﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻄﻮح وﺳﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺴﺖ.

مهمترین منابع آلاینده هوا اتوکد منطقه 1 تهران

اتوکد منطقه 1 تهران

 

9ﻃﯽ 72 ﺳﺎل 81 اﻟﯽ 12 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( . 2 ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ؛ داوودﯾﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮔﺴﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺎوران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰه و …ﭘ ، ﮔﺴﻞ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺎره ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ) ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﺎزد . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ اتوکد منطقه 1 تهران  ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .د در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ، ﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ارزاﻧﯽ زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ، ﺑﺰرگ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدن ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ، ای ﻧﻬﺎد . اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻌ ﻃﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 220740از 59 ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 458089 ﺑﻪ 0 ( 75 ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل %53 ) اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزاد راه ﻫﻤﺖ و ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن و ﺗﭙﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻄﺢ ( و ( %اﺳﺖ 46 ) ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه . 75 در ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ 39 ﺣﺪود درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ناخالص جمعیت در اتوکد منطقه 1 تهران

ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ( 2 و 61 و درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) 3 ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ( 14 اﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ . 112 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( 231/3 ﺟﻤﻌﯿﺖ ) 7 ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ( و ﺣﺪاﻗﻞ 60/7 آن 1 ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ) ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ( ﺑﻮده اﺳﺖ . 69/5 ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻔﺮ ) ( 4ﻣﺤﻠﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن 83/9 در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ . اتوکد منطقه 1 تهران 80 در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ) ﻓﺮض دوم ( 542100 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ آ 39/5 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ 81 ن در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ 60/5 ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﺮﯾﺐ 142 ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . 114 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ؛ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ﺑﺎﺷﺪ 263آن ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر

ﺳﻮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ منطقه 1 تهران

ﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ )ﻧ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ- ﻓﺮض اول ( 1390 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل 650 ﺑﻪ 131 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ . در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( 87 ﺟﻤﻌﯿﺖ 322 ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕ ﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ؛ در ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت دارد و ﻣﺤﻼت را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 8 ﻣﺤﻼت ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺘﺮ300 ﮔﺮوه اول ﺑﺎﻻی ﻣﺮﺑﻊ ) 1ﻣﺤﻼت 2 و 500 ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ( 250 و در ﮔﺮوه دوم زﯾﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ . 40 ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از 55 و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮوه اول 24 ﺗﺎ 32 و ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮوه دوم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ در در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . 3/23 در ﮔﺮوه اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ 2/4 و در ﮔﺮوه دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در 221 ﮔﺮوه اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ 3 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻼت ، 2 ، 1 ﻣﺤﻼت 140 و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 8 ، 6 ، 4 اﺳﺖ ؛ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﮔﺮوه دوم ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ. از ﺳﻄﺢ ذ 1480 ﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﯾﺐ 27 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ %30 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 851 ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؛ 15/22 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ %17 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در 144 ؛ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ 2/57 ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ %3 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 112؛ %2 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺐ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 53 ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎغ 1 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ %1 ﻣﺘﺮ در ﻗﺮﯾﺐ 54؛ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮاﻧﻪ در %! ﻧﻘﻞ 38 ؛ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ، ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﻏﯿﺮ از ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎ ( و اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 382 از ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ %7 ﻫﮑﺘﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ) ( … در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ، ﻣﻮات، ﺑﺎﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺐ % 30 ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .

سطح منطقه اتوکد منطقه 1 تهران

%10 از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎﻏﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ت در ﻣﻨﻄﻘﻪ 13 ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺪول ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . %95 ) ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ( %ﺑﺮﺧﻮر 90 ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ً داری از ﺳﻄﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎ

هزیه های عمرانی اتوکد تهران

اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ . %48ﺣﺪود ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ( %70) ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . %42 از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود در ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان . ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ) ﺑﺎﻻی در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ً ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ 3 ﺑﺎ در آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل (اﺳﺖ . 2 ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ 75 ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 80 ﺗﺎ 1752 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﮐﻪ %از 85 ﺣﺪود آن ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . 77 از ﺳﺎل 80 ﺗﺎ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از % 50 ﻧﺮخ رﺷﺪ درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل 805 ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل % 74 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﺳﺖ . ﺑﺠﺰ ﻫﺰ 75 ﺳﺎل ﮐﻪ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﺎزاد ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . 76 ﺳﺎل ﻫﺎی 80 ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ . ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در آﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از 6 رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .

الگوی توسعه در فایل اتوکد

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن  ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺮاوﻧﺪ اتوکد منطقه 1 تهران ﺟﺪول ﺗﻬﺮان ﺳﻄﻮح ﮐﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺟﺪول ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎ ﺳﻄﻮح ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺮ /ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻞﺳﻄﺢ  ﺳﻄﺢﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ( ﮐﺪﮐﺎرﺑﺮی درﺟﺪاو G.I.S ل .0 ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی
ردﯾﻒ 22,10 39.67 12355066 1 ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 1
0,94 1.69 525570 2 ﺗﺠﺎری 2
0,81 1.45 452915 3 آﻣﻮزﺷﯽ 3
1,38 2.47 768919 4 آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ 4
0,12 0.22 69326 5 ﻣﺬﻫﺒﯽ 5
0,11 0.20 63268 6 ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 6
0,33 0.60 187208 7 ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ 7
0,48 0.86 268504 8 درﻣﺎﻧﯽ 8
0,00 0.01 2595 9 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 9
0,97 1.75 544234 10 اداری 10
10,77 19.33 6020474 11 ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ 11
0,02 0.04 12150 12 ﻧﻈﺎﻣﯽ 12
0,18 0.33 103341 13 ﺻﻨﻌﺘﯽ 13
2,57 4.61 1437255 14 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی 14
0,47 0.83 259987 15 ﺣﻤﻞ * و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎر 15
0,96 1.72 535487 16 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 16
0,02 0.04 10920 17 ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ 17
0,24 0.43 132859 18 ورزﺷﯽ 18
6,84 12.28 3823735 19 ﺳﺎﯾﺮ 19
1,03 1.85 576310 20 ﻣﺨﺘﻠﻂ 20
3,36 6.02 1875793 50 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 21
2,01 3.60 1121068 111 ﺑﺎغ 22
100 31146984 ﺟﻤﻊ

محاسبه مساحت در اتوکد منطقه ۱ تهران

در اتوکد منطقه 1 تهران ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ وﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ 1_1_1_ – ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﻓﺮﺻـﺖ ، ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺮای ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . 1_1_1_1_ وﺟﻮدﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺳﺎﺧﺘﺎر اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ وﯾﮋه، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮای ﭘﺎک ﮐﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻣﺨﺘﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﻣﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
– دو دره رود وﺳﯿﻊ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ رﺑﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ﺗـﺎ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ ( و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻼﯾﻤﺎﺗﯿﮏ وﺟﻬﺎت دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ) دﯾـﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻨﻮع از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ (اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه . 1_1_1_2_ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﻮی) آزادراﻫـﯽ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫـﯽ ( و ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺧ ﻄـﻮط ﺷـﻬﺮ و ﻓﺮاﺷـﻬﺮ را ، ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﺮو ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ داﺧﻠﯽ. اﻟﻒ ـ ﺷﺮق _ﻏﺮب :،رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ،ﻧﯿﺎﯾﺶ ) درﺣﺎل اﺣﺪاث(آزادی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن .  ﺷﻤﺎل_ﺟﻨﻮب_ ﻏﺮب : ، ﭼﻤﺮان اﺷﺮﻓﯽ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ، و اتوکد منطقه 1 تهران ﯾﺎدﮔـﺎر اﻣـﺎم ﺷـﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧ ﻮری ج – 7 ) دوﺧﻂ ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮﺑﯽ ( 8 و و ﭼﻬـﺎر ﺧـﻂ ﺷـﺮﻗﯽ- 2 ) ﻏﺮﺑـﯽ ،4،6،9 ( 28 ﻣﺘﺮو ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه 1_1_1_3_ درﺷﺖ داﻧﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎت)ﻣﻠﮑﯽ- اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ( و وﺟـﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ذﺧﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )اﻧﺪ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه . ( 1_1_1_4_ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﭼﮏ) در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ( و ﺑـﺰرگ در ﺷـﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و رود دره ﻫﺎ . 1_1_1_5_ ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎره ﺷـﻬﺮی و وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ، ﺷﻬﺮی، ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻋﻤﻠﮑﺮد : اﻟﻒ _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﺮﮐﺰ ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎﺗﯽ اتوکد منطقه 1 تهران ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗﺠـﺎری درﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻠـﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ)ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . ( ب _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری- اداری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ) 450 ﻃﺮح آﺗﯽ ﺳـﻨﺘﺮ ﺑـﺎ ﺑـﯿﺶ از ، ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ – 82) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرگ 5 ﺳﻪ ﻫﺘﻞ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮﯾﻒ در فایل اتوکد منطقه ۱ تهران

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ، ﺻﺎدق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ . ( د ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اداری-رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼع ) ، وزارت ﮐـﺎر، وزارت ﻋﻠـﻮم ﻣﺮﮐﺰ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ . ( 1_1_1_6_ اﺳﮑﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی ﺳﻮاد و وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ . 1_1_1_7_ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ درﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی )ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻮراﻫﺎی . ( _وﯾﮋﮔﯽ 2_1_1 ﺷﻬﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺬب ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﮐﻨﺎر وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ_ ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد – 0 ﺗﺠﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺨـﺼﻮص در ﻧﯿﻤـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑـﺎﻻی ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ _ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ارزش زﻣﯿﻦ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ . ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎزار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزش ﻫﺎی ﻓﻮق اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺳﻬﻤﯽ از آن را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ارزش اﺳﻤﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ) ﻣﺘﻮﺳﻂ د اراﺋﯽ ﻫﺎی اﺳﻤﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯾﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ( آﺛـﺎر ﺳـﻮﺋﯽ در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣـﺴﮑﻦ درﺷـﻬﺮ ﺑﺠـﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ا ﯾـﻦ اﻣـﺮ ) ( ﮐﺎردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و ، ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ . اتوکد منطقه 1 تهران  ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻮق وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮﻧﺪ اتوکد منطقه 1 تهران ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ و رﻓـﺎه ﺑـﺎﻻی ﺳﺎﮐﻨﺎن ) 69 ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم در ﺗﻬـﺮان و رﺗﺒـﻪ دوم در %18 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ( 1_1_2_2_ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) 80 در ﺳﺎل 11 ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ در ﺻﺪ در آﻣﺪ ﮐﻞ ﺷﻬﺮداری

اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اتوکد منطقه ۱ تهران اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺰء 800 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑـﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾﺎل . 75 ارزش زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻃﯽ ﺗﺎ 83 ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ( 1_1_2_3_ روﻧــﺪ ﭘﯿــﺸﯽ ﮔﯿــﺮی ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ از دﯾ ﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺎذب ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ). ﺗﻌـﺪد ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺠـﺎری ﻣﻌـﺮف در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻓﺮاﺷﻬﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ) در اوج ( ﺗﺎ ﻣـﺮز 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ( 1_1_3_ ﮐﺸﻒ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آرای ، ﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎﯾﯽ درﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ، ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اتوکد منطقه 1 تهران در اداﻣﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑـﺮای اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 1_1_3_1_ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﮐﺸﻒ ارزش و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎﯾﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻼت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮی وﺷـﻮرای ﻣـﺴﺎﺟﺪ ﺑـﺸﺮح زﯾـﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ : اﻟﻒ ـ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ و ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ب ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ج ـ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازاﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ د ـ ارﺗﻘﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در اداره ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻣﻮر ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ _ﺗﺮﺟﯿﺤ 2_3_1_1 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎت آﻧﻬـﺎ اﻗـﺪام ﮔﺮدﯾـﺪه ﮐـﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺪف ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ : اﻟﻒ _ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑـﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﻣﺪرن ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی . ب _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺟﻬﺖ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ج _ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﺑﺼﺮی دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑـﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﻘﯿﺎس ﺷـﻬﺮﺗﻬﺮان ) – ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗﻔ ﺮﯾﺤـﺎت در رود دره ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞ .

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺮاوﻧﺪ اتوکد منطقه 1 تهران

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ، ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای( ﮐـﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺗـﺮی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮ اﺣﺮاز ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺰﯾﺘﻬﺎ ی ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از: 1_1_4_1_ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز اراﺋﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ _ ﺑﺼﺮی دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب درﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 1_1_ 4_2_ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ آن. 1_1_ 4_3_ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﮑﯽ ) ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. ( 1_1_ 4_4_ وﺟﻮد اراﺿﯽ ذﺧﯿﺮه) ﺑﺎﯾﺮ وﯾﺎ ﺑﺎﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ( وﺳﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ- دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ در آﻧﻬﺎ. 1_1_4_5_ ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻬﺎی ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎﺗﯽ) ارﺗﺒﺎﻃـﺎت راه دور-ـﮏ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿـ ( اداری وﺗﺠــﺎری ﺑﺎﮐــﺎرﮐﺮد ﺷــﻬﺮی و ، آﻣﻮزﺷــﯽ، درﻣﺎﻧﯽ،ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﻓﺮاﺷﻬﺮی و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ . اتوکد منطقه 1 تهران 1_1_4_6_ ﻓﺮﻫﻨﮓ و در آﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷـﻬﺮ ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ . 1_1_4_7_ اﻧﻌﻄﺎف ﭘ ﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻮان ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ

اﻣﮑﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ) ﻣﺮدﻣﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ ودوﻟﺘـﯽ ( در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭘـﺬﯾﺮش، ﻃﺮﺣﻬ آﻧﺎن ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﻬﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎ ودوﻟﺖ ﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت . ( 1_1_4_9_ وﺳﻌﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮداﺧﻠﯽ ﺑﺎﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رواﻧﯽ وﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ . ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﮑﻤﻞ اﺣﺮاز و ﮐـﺴﺐ ﺑﺮﺗـﺮی و ﺗﻔـﻮق ) وﺟـﻮد ﺳـﺎﯾﺮ زﯾـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻬﺎ، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺟﺮا ( در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ . ﻣﺰﯾـﺖ، ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮی از ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻬﺮان و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣﺰﯾـﺖ ﻫـﺎی ﻧـﺴﺒﯽ ) ﭘﻬﻨـﻪ ای- داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان وﺣﻮزه ای- ﮐ 1 ﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ، 3 ، 6 ، 5 ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺻﺎدق اﺳﺖ ( 2 آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻪ : در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ، اﺑﻌﺎد و روﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ با طراح شید تمام نیازهای معماری خود را برطرف کنید ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ .