قیمت 15,000 تومان

افزودن به علاقه مندی
ویژگی های دوره
۱ دانشجو
نوع دوره: غیرحضوری
زبان: فارسی
۵ مگابایت
روش دریافت: دانلود فایل
روش پشتیبانی: ارسال تیکت
329 بازدید 0 دیدگاه

اﻟﮕﻮیﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻼن ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی، ﻛﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ـ ﻛﺎﻟﺒـﺪی آﻳﻨـﺪه ﺷﻬﺮ، در ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط، را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ای از اﻟﮕﻮی ﺳ ﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﺎره ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻛﺎﻧﻮﻧﻬـﺎی ﺷـﻬﺮی ﭼﻨـﺪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺧﻮدﻛﻔـﺎ و ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار . اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻛﺮج، ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺳﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺮج ﻣﺮﻛﺰی، ﻓﺮدﻳﺲ و ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ اﺳﺖ . در طرح تفصیلی کرج ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ در ﻃﻮل دوره ﻃﺮح، ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﻲ در آن در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد ﻃﺮح و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﻮﺳﺖ آن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ . ﺧﻂ ﻣﺤﺪوده ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه . ﺳﻄﻮح ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻬﻨﻪ درون ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ درون ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺷ ﻬﺮی و ﺷـﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮی را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺳﻄﻮح ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﭘﻬﻨﻪ درون ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻧﺪارد در طرح تفصیلی کرج و ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺟﺪا از ﻧﻴﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ . ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﻞ ﻫـﺎ، ﺧﻄـﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮون ﺷﻬﺮی)آزادراه ﻫﺎ، ﺟـﺎده ﻫـﺎ، ﺧـﻂ آﻫـﻦ و ( … و ﻓـﻀﺎﻫﺎی ﺑـﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻬﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ . در طرح تفصیلی کرج ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻬﺮی ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﻧﺪارد و در ﺗﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﻣﻠﻲ و ﻳـﺎ ﻓﺮاﻣﻠـ ﻲ ﻛﺎرﻛﺮد دارﻧﺪ، ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﺮاﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪان ﻫﺎ، ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮق، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﺎورزی و داﻣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و … ﻛﺎرﻛﺮد ﻓﺮاﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ .

فهرستﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮنی در طرح جامع شهری کرج

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﻲ و ﭘﻴﭽﻴ ﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮی، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ارﺗﺒـﺎط در ﭘﻬﻨـﻪ ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﺑﺎزﺗﺎب اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻧﻲ در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ، ﺗﺮازﺑﻨﺪی ﻛﺎرﻛﺮدی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد . ﺳ ﺷﻬﺮی ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﺎﻓﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ی ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻛﻪ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ دو و ﺑﺎﻻﺗﺮ) ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎی ﺑـﺎ ۳۲ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﺮ(؛ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣـﺴﻴﻞ، راه آﻫـﻦ، ﺧـﻂ ﻣﺘـﺮو، آزادراه، … ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺮاز ﺑﻨﺪی ﻛﺎرﻛﺮدی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎرﻛﺮدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دو ﺗﺮاز ﻣﺮاﺟﻌﻪ روزاﻧﻪ ﻳـﺎ ﻫﻔﺘﮕـﻲ و ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت و ﻫـﺮاز ﮔـﺎﻫﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دو ﺗ ﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی ﺧﺮد) درون ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ( و ﻛﻼن)ﺷﻬﺮی (ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ . در طرح تفصیلی کرج  ﺗﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی درون ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی، ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮاﺟﻌﺎت روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﻲ اﺳﺖ، داﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی دارد . ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﺮاز دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎزی و ور زش و ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ روزاﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﺗﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻳﻦ ﺗـﺮاز ﻛـﺎرﻛﺮدی در ﭘﻬﻨـﻪ ﺑﻠـﻮک ﺷـﻬﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺎده و ﻳﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﻮاره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻋﺒﻮر از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ ﺑﻠـﻮک ﺷﻬﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﻣﮕﺮ در ز ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و در ﻣﻮارد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .در طرح تفصیلی کرج ﺗﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی ﺷﻬﺮی ﻣﺮاﻛﺰ اداری و اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ، ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ، ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای، ﭘﺎرک ﻫﺎی اﺻﻠﻲ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ، ﻓﺮﻫ ﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ در اﻳﻦ ﺗﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی ﺟﺎی دارﻧﺪ . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ از ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﺷـﻬﺮ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﻔﺮﻫﺎی ﺳﻮاره ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . داﻣﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺗﺮاز ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و ﻳـﺎ ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﭘﻬﻨـﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .

ﻣﺤﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻬﺮی و درون طرح تفصیلی کرج

در ﺑﺮاﺑ ﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﻛﺮد اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗـﺴﺮﻳﻊ ﻋﺒـﻮر ﺳـﻮاره ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺷـﻤﺎری از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد) ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳـﺖ ( و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ) ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻃﺮح ﻛﺎرﻛﺮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ( ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان راﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻬﺮی ﻳﺎ درون ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ . از اﻳـﻦ
ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﻴﺎده ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ راه) در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺣﺬف ﺣﺮﻛﺖ راه ﺳﻮاره آن و اﻧـﺪازی ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ وﻳﮋه ( ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ، ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﻬﺮی و درون ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺰوﻳﻦ، از ﻣﻴﺪان ﻛﺮج ﺗﺎ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ای از اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ
ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑ ﺮداری از زﻣﻴﻦ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮای آن ﻛـﺎرﺑﺮی زﻣـﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻲ ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﻧﻮاﻋﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی زﻳﺮﮔﺮوه ﺧﻮد . ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺎز ﻛﻪ در زﻳﺮﮔﺮوه اﻧﻮاع ﻛﺎرﺑﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد . ﻛﺎر ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮی
ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘـﺪاول ﺷـﻬﺮی، ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑـﺎغ ـ ﺷﻬﺮی و …ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘﺪاول ﺷﻬﺮی) ز ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎد( ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ۷۰۰ ﻣـﺴﺎﺣﺘﻲ ﺗـﺎ ً ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ دارﻧـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ اﺷـﻐﺎل اﺳﺖ ۵۰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آﻧﻬﺎ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎغ ـ ﺷﻬﺮی) ﻛﻢ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ( ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ۷۰۰ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﻊ ﻛﻪ ﺿـﺮﻳﺐ اﺷـﻐﺎل ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در اﺳﺖ ۳۵ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﻣﺠﺘﻤﻊ (ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ۱۰ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻤﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

نقشهﺳﻄﻮح ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی در طرح تفصیلی کرج

ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح وﻳﮋه ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ، ﻛﻪ ر ﻳﺰداﻧﻪ و ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ، ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻛﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻛﻢ دوام، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ روﺑﻪ روﺳﺖ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﺮاز ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ راﻫﮕﺸﺎی دﺷﻮاری ﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗ ﻃﺮح ﻬﻴﻪ و اﺟﺮای دارد ﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ . واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮار زﻳﺴﺖ، ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ . واﺣﺪ اداری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز. ﻛﺎرﺑﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﻴﻦ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه اﻧـﻮاع ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ .

طرح تفصیلی کرج

ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﺑﻠﻮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮی ﭘﻬﻨﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮ ﺳﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻳـﺎ ﻧﺎﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻛـﻪ در ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮی آب و ﺣﺮﻳﻢ آن، ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ و ﺣـﺮﻳﻢ آن، .. ﻣـﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد .در طرح تفصیلی کرج ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﻲ از زﻣﻴﻦ ﻛﻪ دارای راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ . ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪی ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ز ﻣﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛـﺪام راه دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ داﺷـﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺠﻤﻴﻊ زﻣﻴﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻗ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ داﻧﮓ۶ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ . ﺮ زﻣﻴﻦ ﺑ ﻟﺒﻪ ﻣﻨ ای از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻟﺒﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻳﺎ راه دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻄﺒﻖ . ﻛﻒ رﻗﻮم ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺧﻂ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ) و در ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﻴﺒﺪار رﻗﻮم وﺳﻂ ﺧـﻂ ﺑـﺮ ( ﻛـﻪ ﻣﺒﻨـﺎی اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮی ﺿـﻮاﺑﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ) اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻲ ( ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮر و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و دارای ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ . ﺿﺮﻳﺐ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ. ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺣ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻴﺎط .

طرح تفصیلی کرجدر طرح تفصیلی کرج رﻣﭗ (ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ دﺳﺘﺮﺳﻲ راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻴﺒﺪار ) درﺻﺪ۱۵ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻴﺐ ( ورودی و ﺧﺮوﺟـﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ، زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻛـﻒ آن در ﺗـﺮاز ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار . ﺷﻴﺐ واﺳﻂ ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد زﻳﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻛﻒ اﻓﻘﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻴﺒﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﻴﺒ ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻮس ﻗﺎﺋﻢﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﺐ واﺳﻂ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد . ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدروﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی واﻗﻊ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎ ﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻠﻜـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟـﺎﻳﻲ ﺑﻴـﺮون از ﻣﺤـﺪوده ﻣﻠﻜـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎن آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود. رواق ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﻴﺎده ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ای ﻛﻪ در ﺑﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺘ ﻫﺎی ﻠ ﻂ ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪوده ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺸﺮف ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﻤﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﻋﻢ از اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ، ﺷﻮد؛ و ﺑﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ  در طرح جامع شهری کرج ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﻳﺪ روﺳﺎ ﺷﻮد زی . ﻧﻤﺎی اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ) و در ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ، رو ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ( اﺳﺖ ﻧﻤـﺎی اﺻـﻠﻲ و دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎی ﻓﺮﻋﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد.
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﺠﺎری ـ اداری ﺑﺎﻳﺪ در درون آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺖ در ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ. زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻣـﺸﺎﻋﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ) ﭘﻠﻜـ ﺎن، آﺳﺎﻧـﺴﻮر، ﺳﺮﺳـﺮاﻫﺎ و راﻫﺮوﻫـﺎ … ( و زﻳـﺮزﻣﻴﻦ و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ را از زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ، زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ .

طرح تفصیلی کرج و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی

ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮاﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﺎ ﻃـﺮح ﻣﻌﻤـﺎری آن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ ﺗﻌﻤﻴـﺮ اﺳﺎﺳـﻲ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻬﺮداری ﺷﻮد؛ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از دارد . ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ) ﺷﻬﺮی ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﻮح ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ (ﺟﻤﻌﻴﺘ ﺗﺮاﻛﻢ ﻲ ، ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﻛـﻞ ﺷـﻬﺮ ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ از آن، ﺗـﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺧﺎ ﻣﻲ ﻟﺺ ﺷﻬﺮی ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد . ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮ ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ از آن ﺗـﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻤﻴﺘﻪ وﻳﮋه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮداری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﺳـﺎ زی و ﻣﻌﻤـﺎری ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺮح ﻫﺎی وﻳﮋه و ۵۰۰۰ زﻣﻴﻨﻬﺎی ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .

طرح تفصیلی کرجکاربری زمین و پهنه بندی در طرح تفصیلی

دﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪی و ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی زﻳﺮ ﮔﺮوه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﻮﺟـﻮد و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدی زﻣـﻴﻦ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ۱۵ﻫـﺎی ﮔﺎﻧـﻪ زﻳـﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻛـﺎرﺑﺮی زﻣـﻴﻦ، رﻳـﺰ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی زﻳﺮﮔﺮوه و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار در زﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻴﺰ آﻣﺪه . ۱ . ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ: طرح جامع شهری کرج ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘﺪاول ﺷﻬﺮی، ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎغ ـ ﺷﻬﺮی، ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح وﻳﮋه ﺑﻬﺴﺎزی،… ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ – ﻣﺬﻫﺒﻲ)ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺠﺪ، ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ، اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی آﻳﻴﻨﻲ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ،( … – ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺷﻴﺮﺧ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن ﻮارﮔﺎه و ﻣﻬﺪ ﻛﻮدک، ( – داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺧﻮاﺑﮕﺎه – ﺗﺠﺎری ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ)ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ درون ( – ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺤﻮر – اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن، دﻓﺘﺮ ﻛﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﻲ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ۲ . آﻣﻮزﺷﻲ: دﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺎص) ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن، ( … دﻳﮕـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮی آﻣﻮزﺷﻲ آﻣﺎدﮔﻲ و ﻛﻮدﻛﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺪارس ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ورزﺷﻲ و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش آﻣﻮزش و . .ﺣﺮﻓﻪ ۳ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ای : ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ ـ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای، ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ، داﻧﺸﮕﺎه، دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ای . ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، ﺑﻨﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ای طرح تفصیلی کرج . ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻮزه و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﻫﻨﺮی، ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻳﺸﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ، ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺗﺎﻻر ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ.

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

پکیج تهران پلاس طرح تفصیلی

طرح تفصیلی ۲۲ منطقه تهران

نقشه های به روز و کامل

فایل به روز و دارای آخرین تغییرات

آخرین ورژن منتشر شده

با قیمت فوق العاده ۹۹ هزار تومان به جای ۲۹۹ هزار تومان

۱۱
99,000 تومان 49,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *