قیمت 29,000 تومان

افزودن به علاقه مندی
48 بازدید 0 دیدگاه

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ورودی ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ﺑﺮای واﺣﺪ ﺑﻮده، دارای ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﭘﺎرﺗﻤﺎن :ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ طرح تفصیلی تبریز آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺪاث اﻋﯿﺎﻧﯽﻫـﺎی آن در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﻠﻮک در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

طرح تفصیلی تبریزارتفاع ساختمان در طرح تفصیلی تبریز
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ:ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ورودی ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا )ﺑﺮای واﺣﺪ (ﺑﻮده، دارای ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در طرح تفصیلی تبریز آﭘﺎرﺗﻤﺎن :ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺪاث اﻋﯿﺎﻧﯽﻫـﺎی آن در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﻠﻮک در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑﻮده و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

طرح تفصیلی تبریز 1

پهنه بندی ها

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ :ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ داﯾﻢ و ﻣﻮﻗﺖ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ا ﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺟﻤﻌﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ:ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺘﺮاز ﮐﻒ )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺒـﺮ ﺷـﯿﺐ دار ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐـﻒ ﻣﻌﺒـﺮ ۱/۴۰ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﻫﻤﮑﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮزﻣﯿﻦ:ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طرح تفصیلی تبریز  ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑـﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻣﺘـﺮ از ﺑـﺎﻻی ﺳـﻘﻒ ۱/۴۰ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﻓﻀـﺎی آزاد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﯿﻠﻮت:ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻀـﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷـﯿﺪه و در زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ اول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﻠﻮﺗﯽ ﻣﻌﺎدل آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺒﻘﻪ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﭘﯿﻠﻮﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔـﺮدد و ارﺗﻔـﺎع ﭘﯿﻠـﻮﺗﯽ ﭘـﺲ از ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ۳ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲/۴۰ﻧﺼﺐ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺮف آن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﻧﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾـﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮدد.

ریزدانگی در طرح تفصیلی تبریز
ﻣﺸﺎﻋﺎت:ﻣﺸﺎﻋﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﺳﻄﻮﺣﯽ از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺳﻄﺢ زﯾﺮﺑﻨـﺎ و ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻄﺢ زﯾﺮﺑﻨﺎ درﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ )ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل:(ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﺴـﻤﺘﯽ از ﺳـﻄﺢ ﻫـﺮ ﭘـﻼک زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ )ﭘﻼک (اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﮐﻞ ﻃﺒﻘﺎت:ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴـﺎب دﯾﻮارﻫـﺎی ﺧﺎرﺟﯽ . درﺻﺪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻫﻤﮑﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻼک =ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻫﻤﮑﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻼک. ﺑﺎﻟﮑﻦ : طرح تفصیلی تبریز ﺳﻄﺢ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺮ آن ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاس:ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻘﻒ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺗﺮاس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت، ﭘﺎﺳﯿﻮ، ﻧﻮرﮔﯿﺮ:ﻓﻀﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻘﻒ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷـﻔﺎف ﮐـﻪ ﺧـﺎرج از ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﻮرﮔﯿﺮی و ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮا ر ﮔﯿﺮد .از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻞﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺣﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاﮐﻢ

ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ:ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳـﺎزه ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾـﺎ ﻃـﺮح ﻣﻌﻤﺎری آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ از ﺷﻬﺮداری دارد. ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ:ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﯾﮏ ﭘﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دارای ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و اﺳﺘﻘﺮار ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻣـﭗ ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ ،( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(راه ﭘﻠﻪ )ﺑﻪ ﺟﺰ راه ﻓﺮار ۳ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﺑﯿﺶ از و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه آن ﺷﻮد ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺎﯾﻪ:ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣـﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را اﺣﺪاث ﮐﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺠﺎز: در طرح تفصیلی تبریز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻤﯽ)زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ (اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺮ زﻣﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی زﻣﯿﻦﺧﻮد، ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد، ﻗﻄﻌﻪ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻫﻤﺠﻮار، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺴﺎزد. ﺣﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاﮐﻢ:ﻣﺎﺑﻪ ازاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺮاﮐﻢ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠـﺎز )ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﺗﺎﺣﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز (ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

طرح تفصیلی تبریز

دانه بندی بافت مسکونی طرح تفصیلی تبریز

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻘﺪور ﺑﻮده و ﺗﺤﻮﯾﻞاﺻﻞ ﻣﺪارک ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
:(ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارک ۱)ﺟﺪول ردﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ۱ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐـﺎرت ﻣﻠﯽ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، ﮐﺮوﮐﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ، آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﻧﻮﺳﺎزی ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۲ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﻧﻮﺳـﺎزی، اﺻـﻞ ، ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻮز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ، ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۳ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، اﺳﺘﻌﻼم دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ،آﺧﺮﯾﻦﻓﯿﺶ ﻧﻮﺳـﺎزی، آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺠﻮزاﺧﺬ ﺷﺪهﻣﻠﮏ اﺳﺘﻌﻼمادارات ۴ )ﺑﺎﻧﮑﯽ،دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و(… آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﻧﻮﺳﺎزی ، ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎﻧﮏ ۵ ﻣﺠﻮز اﻧﺸﻌﺎب آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻼم اداره آب و ﻓﺎﺿـﻼب، آﺧـﺮﯾﻦ ﻓـﯿﺶ ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﭘﺮواﻧﻪ، ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ، اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺗﻤﺪﯾﺪ ۶ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ، ﻓﺮم اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ۷ ۸ ﺻﺪور اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﭘﺮواﻧﻪواﺻﻞ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ، ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻈـﺎرت، ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت، طرح تفصیلی تبریز دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪم ﺧﻼف ۹ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ،ﮐﭙﯽآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻮز، ﻧﻘﺸﻪ ﻫـﻮاﯾﯽ ﻣﺤـﻞ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪواﺻﻞ اﺻﻼﺣﯿﻪ ، ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎر ﻓﺮم ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ۱۰ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﻔﯽ ۱۱ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﯾـﺎ ﺳـﻨﺪ ﺳـﺮﻗﻔﻠﯽ، آﺧـﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﻼم اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﯿﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ۱۲ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ، طرح تفصیلی تبریز ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، اﺳﺘﻌﻼم دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، اﺻـﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣـﻪ ، ﻓﯿﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﮔﻮاﻫﯽ داراﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﺒﻘﺎت ۱۳ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، اﺳـﺘﻌﻼم دﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ، ﭘﺎﯾﺎﻧﮑـﺎر ﯾـﺎ آﺧـﺮﯾﻦ ﮔـﻮاﻫﯽ ﻋـﺪم ﺧـﻼف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﺮﺻﻪ ۱۴ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻮاﯾﯽ، اﺳﺘﻌﻼم دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، اراﺋﻪ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺠـﻮز ﺷـﻬﺮداری ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺷﻬﺮداری

ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنو ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد : (ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۲ (ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ۱ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﺠﺎور و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎی اﻃﺮاف، ﺑﺮرﺳﯽﻣﻠﮏ از ﻧﻈـﺮ ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﮐﺎرﺑﺮی، ﺗﺮاﮐﻢ، ﻃﺒﻘﺎت، ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﮔﺬر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. طرح تفصیلی تبریز ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪﻧﻈﺎرت ﻣﻬﻨﺪﺳـ ﯿﻦﻧـﺎﻇ ﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻟـﮏ ، ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﺮدار ی ﺑﺮرﺳـﯽ و دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎر و ﻋﺪم ﺧﻼف

ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  (ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮایاﻣﻼک و اراﺿﯽ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ۱ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺧﻼف و ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑـﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺻـﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻃﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . (ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻣﻼک و اراﺿﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ و اﻣـﻼک ﻣﺸـﺎﻋﯽ ۲ ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد . ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎریﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺷـﻬﺮداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . طرح تفصیلی تبریز ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ و اﺿﺎﻓﻪ اﺷﮑﻮب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ:اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺠﻮز، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﭘﺮوﻧﺪه، ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و اﻋﻼم ﻣﺎﻣﻮر، ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻠﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻠﮏ:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻠﮏ و ﮔﺰارش آﺧـﺮﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد آن و ﺗﻄﺒﯿـﻖ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ– ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه -ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ -ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ -ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح و ﮔﺬرﺑﻨﺪی ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و اﻋﻼم ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﻮﺳﺎزی -درآﻣﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮﺳﺎزی

صدور مجوز طرح و گذربندی در طرح تفصیلی تبریز

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻃﺮح و ﮔﺬرﺑﻨﺪی:ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬرﻫﺎو ﮐﺎرﺑﺮیﻫـﺎی ﻣﺼﻮبﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻘﺐﮐﺸﯽ و ﭘﺦ و ﻗﻮﺳـﻬﺎی اﺻـﻼﺣﯽ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺑﻌـﺎد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻠﮏ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزی طرح تفصیلی تبریز ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠـﺎز، ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺨﻠﻒ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃﺮﺣﻬـﺎی ﻣﺼﻮب و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ:ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎری از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺷﺮاﻓﯿﺖ-ﺗﻌﺪادﻃﺒﻘﺎت-ﺳـﺎﯾﻪ اﻧـﺪازی رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻘﺐ روی و ﭘﺨﻬﺎی اﺻـﻼﺣﯽ -ﮔﻨﺠـ ﺎﯾﺶ ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ -ﺑـﺎﻟﮑﻦ -ﺳـﻄﺢ اﺷـﻐﺎل ﭘﯿﺶآﻣﺪﮔﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی

حمل و نقل شهری

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای (ﺗﺴﻠﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣـﺪارک اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ۱ ﭘﺮوﻧﺪهو ﺛﺒﺖ آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻬﺮﺳﺎزیﻃﺒﻖ روال ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮداری ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. (رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻠﮏ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﺮدار ی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃﺒـﻖ ۲ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪسﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ، روال ﺟﺎریﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ اﻣﻀﺎء در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻃـﺮاح ﻣﻌﻤـﺎری ﺻـﻼﺣﯿﺘﺪار ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.ﺿﻤﻨﺎ در ذﯾﻞ ﻣﺠﻮز ﻧﻘﺸﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺷـﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣـﯽ ﭘﯿﻠـﻮت و ﺳـﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘـﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎبﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری و اﺧﺬ ﭘﯿﺶﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﭘﯿﺶﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ . طرح تفصیلی تبریز (دو ﺳﺮی ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻃـﺮاح ﻣﻌﻤـﺎری دارای ﺻـﻼﺣﯿﺖ ۳ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋـﻮارض و اﺧـﺬ ﭘـﯿﺶ ﭘﺮواﻧـﻪ و ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد

طرح تفصیلی تبریز 2

ویژگی های عمومی طرح تفصیلی تبریز

در ﺧﺼﻮص آﻧﺪﺳـﺘﻪ از ﭘﺮواﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه اراﯾﻪ ﺳﻪ ﺳـﺮی ﻧﻘﺸـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیﻣﻌﻤﺎری، ﺳـﺎزه، ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺿﺮورﯾﺴﺖ.ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷـﻬﺮداری ﻫﻤـﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻـﻮرت ﺻـﺪور ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ ﻣـﺬﮐﻮر ﻧﺒـﻮده و ﻣﻬﻠﺖ آن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷـﺪن ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـ ﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺮگ ﺗﻌﻬـﺪ ۴ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪدرﺣﻮزهﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﻣﻌﻤـﺎری ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ادارات ﺿـﻤﯿﻤﻪ و ﺟﻬـﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ واﺣﺪ درآﻣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽﻣﯽﮔﺮدد . (واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ، ﻓﯿﺶﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۵ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . طرح تفصیلی تبریز (در ﺻﻮرت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎریﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻌﻼمﻫـﺎی ۶ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺮای ﺗﺴـﻮﯾﻪ » : ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد

تراکم های ساختمانی پیشنهادی

ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺷـﻬﺮداری و اﺧـﺬ ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﻻزم از ادارات ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻮده و ﻣﺠـﻮزی ﺑـﺮای «. اﺣﺪاث ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﻃﺮاﺣـﺎن دارای ﺻـﻼﺣﯿﺖ و ۲ (ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﺎز ۷ اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮگﻫﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﭘﺎﺳـﺦ اﺳـﺘﻌﻼم ﻫـﺎی ﺻـﻮرت ۸ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و در ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

moreدوره های مرتبط

پکیج تهران پلاس طرح تفصیلی

طرح تفصیلی ۲۲ منطقه تهران

نقشه های به روز و کامل

فایل به روز و دارای آخرین تغییرات

آخرین ورژن منتشر شده

با قیمت فوق العاده ۹۹ هزار تومان به جای ۲۹۹ هزار تومان

۱۱
99,000 تومان 49,000 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *