همیشگی های طراح شید ، با بخش سوم از آموزش راینو و آشنایی با ترسیمات در راینو  دوباره با شما هستیم. موضوع این جلسه دستورات Rectangle ، Copy و Ellipse می باشد.

برای درک بهتر مطالب پیشنهاد می کنیم از چند مقاله قبلی آموزش راینو حتما دیدن کنید تا از ابتدای مسیر در کنار شما بشیم.

دستورات Rectangle ، Copy و Ellipse |آشنایی با دستورات ترسیمی | بخش سوم 

فرمان نهم : Copy (کپی)

Copy : برای کپی کردن ترسیمات = Cop+Enter

کپی نمودن ترسیمات = R.C + S.O یا Enter + به تعداد دفعات کپی مورد نظر L.C نموده و در انتها Enter .

فرمان Copy را نیز می توانیم مانند دستورات دیگر ، به صورت چشمی و دقیق انجام دهیم که روند آن مانند فرمان های دیگر می باشد.

دستور copy در راینو

فرمان دهم: Rectangle (مستطیل)

Rectangle : برای ترسیم انواع چهارضلعی = Rect+Enter

معرفی طول اضلاع به صورت تقریبی و چشمی = L.C در نقطه ابتدایی + L.C در نقطه انتهایی
معرفی طول اضلاع به صورت دقیق = L.C در نقطه ابتدایی + وارد نمودن مقدار ضلع + R.C یا Enter + وارد نمودن مقدار ضلع + R.C یا Enter

نکته: پس از اجرا نمودن فرمان Rectangle تمامی حالات ترسیم چهار ضلعی در نوار Command ظاهر می شوند که با توجه به نیاز ، از هرکدام از آن ها استفاده میشود.

3Point : ترسیم مستطیل با تعیین سه نقطه محدود کننده

Vertical : ترسیم مستطیل عمود بر CPlane

Center : ترسیم مستطیل به طوری که نقطه مبنای آن در مرکز واقع شود

Rounded : ترسیم مستطیل با گوشه های منحنی

دستور rectangle در راینو

فرمان یازدهم : Ellipse (بیضی)

Ellipse : برای ترسیم بیضی ها = El+Enter

معرفی شعاع ها به صورت تقریبی و چشمی = L.C در مرکز بیضی + تعیین شعاع اول و L.C + تعیین شعاع دوم و L.C
معرفی شعاع ها به صورت دقیق = L.C در مرکز بیضی + وارد نمودن مقدار شعاع اول و L.C + وارد نمودن مقدار شعاع دوم و L.C

نکته: پس از اجرا نمودن فرمان Ellipse تمامی حالات ترسیم بیضی در نوار Command ظاهر می شوند که با توجه به نیاز ، از هرکدام از آن ها استفاده می شود.

Deformable : ترسیم بیضی با نقاط کنترلی متعدد

Vertical : ترسیم بیضی عمود بر CPlane

Corner : ترسیم بیضی با در نظر گرفتن دو گوشه برای آن

Diameter : ترسیم بیضی با تعیین مقدار قطر آن

FromFoci : ترسیم دایره با تعیین فاصله کانونی

AroundCurve : ترسیم بیضی های عمودی با تعیین محور دوران

دستور ellipse در راینو

در مقالات بعدی با طراح شید و ادامه ی آموزش راینو و دستورات ترسیمی آن  همراه باشید.