همراهان همیشگی طراح شید ، با بخش دوم از آموزش راینو و آشنایی با ترسیمات در راینو با شما هستیم. موضوع این جلسه دستورات Join ، Polyline ، Explode ، Trim و Extend می باشد.

پیشنهاد میکنیم از دو مقاله قبلی آموزش راینو هم حتما دیدن کنید تا از از ابتدای مسیر با شما همراه بشیم.

دستورات Join ، Polyline ، Explode ، Trim و Extend

فرمان چهارم : PolyLine (کشیدن خطوط پیوسته)

PolyLine : برای کشیدن خطوط متصل به هم = Po+Enter

معرفی طول خطوط به صورت تقریبی و چشمی = L.C در نقطه ابتدایی + L.C در نقاط اتصال خطوط + R.C یا Enter
معرفی طول خطوط با اندازه های دقیق = L.C در نقطه ابتدایی + وارد نمودن مقادیر مورد نظر +  R.C یا Enter

••• درصورتی که هنگام ترسیم PolyLine گزینه Persistent Close = YES باشد چند ضلعی های بسته ترسیم میگردد.

در غیر این صورت خطوط پیوسته و متوالی خواهید داشت. •••

••• برای وصل کردن دو خط انتهایی پلان میتوانیم در تمامی نرم افزارهای اتوکد، راینو و … از C + Enter استفاده میکنیم.•••

دستورات Join ، Polyline ، Explode ، Trim و Extend در راینو

فرمان پنجم:Join (یکپارچه شدن)

Join : برای یکپارچه کردن ترسیمات = J+Enter

یکپارچه نمودن ترسیمات = R.C + S.O یا Enter

آموزش راینو

فرمان ششم :Explod (انفجار)

Explode : برای تکه تکه کردن ترسیمات = Ex+Enter

تکه تکه نمودن ترسیمات = R.C + S.O یا Enter

 دستور Explode در راینو

فرمان هفتم : Trim (بریدن)

Trim : برای بریدن ترسیمات = Trim+Enter
روش برش = انتخاب خط یا منحنی برش دهنده + R.C یا Enterr + انتخاب سمت مورد نظر از ترسیم

••• اگر برای اجرای هر فرمان ابتدا فرمان را معرفی کنیم پس از انتخاب موضوع برای تایید آن Enter می کنیم.

و اما اگر قبل از معرفی فرمان موضوع را انتخاب کنیم پس از انتخاب فرمان مرحله ی S.O و Enter حذف می شود.•••

دستور trim در راینو

فرمان هشتم : Extend (امتداد دادن)

Extend : برای امتداد دادن ترسیمات = Ex+Enter

این دستور زیر مجموعه ای از Curve Tools می باشد.
روش امتداد = انتخاب ترسیمی که میخواهیم ترسیم دیگر تا آن، امتداد یابد + R.C یا Enterr + انتخاب منحنی یا خطی که میخواهیم امتداد یابد.

••• اگر بخواهیم خطی را امتداد دهیم که مرز نداشته باشد می توانیم از دو راه این کار را انجام دهیم :
روش اول : به صورت تقریبی : Enter + Extend + انتخاب خط مورد نظر + Enter + در یکی از دو سر انتهایی خط  L.C میکنیم +  خط را تا مکان مورد نظر امتداد میی دهیم.

به صورت دقیق : Enter + Extend + انتخاب خط مورد نظر + Enter + در یکی از دو سر انتهایی خط  L.C میکنیم +  مقدار امتداد یافتن خط را وارد میکنیم + Enter

روش دوم : روشن کردن کلید F10 و نمایش نقاط ابتدا و انتها (Control Point) و انتخاب فرمان Move برای جابجایی هریک از نقاط .•••

دستور extend در راینو

در مقالات بعدی با طراح شید و ادامه ی آموزش های راینو و دستورات ترسیمی آن  همراه باشید.