ﺷﻬﺮﺳﺎزی در طرح تفصیلی کرج

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی در طرح تفصیلی کرج

4 سال پیش
0 نظر

در ﺷﻬﺮﺳﺎزی در طرح تفصیلی کرج رﻣﭗ (ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ دﺳﺘﺮﺳﻲ راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻴﺒﺪار ) درﺻﺪ15 ﺑﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻴﺐ ( ورودي و ﺧﺮوﺟـﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨـﮓ، زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻛـﻒ آن در ﺗـﺮاز ﭘﺎﻳﻴﻦ دارد ﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻒ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار . ﺷﻴﺐ واﺳﻂ ﺑ ﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد زﻳﺮﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻛﻒ اﻓﻘﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن […]

بیشتر بخوانید
ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در طرح تفصیلی کرج

ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در طرح تفصیلی کرج

4 سال پیش
2 نظر

در ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی در طرح تفصیلی کرج ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ راﻫﻜﺎر دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺗﺮاﻛ ﻢ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳـﻪ، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻳﺮﺑﻨـﺎي واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ و […]

بیشتر بخوانید
ساختمان کرج

ارتفاع ساختمان در طرح تفصیلی کرج

5 سال پیش
0 نظر

ارتفاع ساختمان در طرح تفصیلی کرج ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﺳﺎﺳﺎ آﻳـﺪ . در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻣﻴﻦ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ارﺗﻔﺎع و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، از […]

بیشتر بخوانید
مکان های اقتصادی

دانلود پروژه شناخت فضای شهری

5 سال پیش
0 نظر

از آنجا که عمده کاربری های موجود در حوزه مداخل ه ما تجاری هستند به بررسی دانلود پروژه شناخت فضای شهری کاربری های تجاری در حوزه مداخله می پردازیم تا تاثیر آنها بر روی حوزه مداخله مشخص شود . فضاهای تجاری شاخص در غرب مشهد شامل : محدوده قاسم آباد ( محور شاهد ، فروشگاه […]

بیشتر بخوانید
دانلود طرح نهایی شهرسازی

دانلود طرح نهایی شهرسازی

5 سال پیش
0 نظر

طرح نهایی شهرسازی: جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم:در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

5 سال پیش
1 نظر

در بیان طرح تفصیلی منطقه 22 تهران باید گفت ، این منطقه واقع در شمال غرب تهران با وسعتی حدود ده هزار هکتار ( بیش از ۶ هزار هکتار آن جزء محدوده خدماتی است ) ، معادل دو برابر بزرگترین منطقه شهر تهران ، بعبارتی یک هفتم مساحت شهر را تشکیل می دهد . این منطقه […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 21 تهران

طرح تفصیلی منطقه 21 تهران

5 سال پیش
0 نظر

در بیان طرح تفصیلی منطقه 21 تهران باید اشاره کرد که سابقه سكونت در تهران به زمان شاه طهماسب باز می گردد . در زمان آقا محمدخان قاجار كه تهران به پايتختی انتخاب می شود حدود 50 هزار نفر جمعيت دارد. با روی كار آمدن سلسله پهلوی به تبع اعمال سياست های تمركز گرا، پتانسيل […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

5 سال پیش
0 نظر

در بیان طرح تفصیلی منطقه 20 تهران تهران میتوان گفت ( شهر ری ) ، جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران است . جمعیت آن در سال 1380 معادل 374000 نفر میباشد . مساحت محدوده ملاک عمل شهرداری 2973 هکتار ( 4/5 درصد مساحت تهران ) و مساحت محدوده طرح تفصیلی مصوب 2264 هکتار است […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 19 تهران

طرح تفصیلی منطقه 19 تهران

5 سال پیش
0 نظر

در بیان طرح تفصیلی منطقه 19 تهران شهرداری تهران باید گفت مرحلۀ پنجم از تحول توسعه کالبدی خود ر ا آغاز و تثبیت قانونی و توسعۀ هدفمند آن اینک در دستور کار مسئولین ،برنامه ریزان و مشاور نقش پیراوش که وظیفه تدوین محتوا و فرایند توسعه بر عهدۀ آن واگذار گردیده ، قرار دارد . منطقۀ […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 18 تهران

طرح تفصیلی منطقه 18 تهران

5 سال پیش
0 نظر

در طرح جامع فرمانفرمائیان طرح تفصیلی منطقه 18 تهران به عنوان بخش کوچکی از منطقه مرکزی تهران محسوب شده است . همچنین به دلیل عبور خط آهن تهران – تبریز از شمال آن و انفصال از بافت تهران و همچنین عدم توجه به طرح به این محدوده نقش حاشیه ای داشته چرا که در ساختار […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 17 تهران

طرح تفصیلی منطقه 17 تهران

5 سال پیش
0 نظر

کلانشهر تهران به عنوان مرکز ثقل فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در زمره یکی از بزرگترین شهر های جهان ، منطقه خاورمیانه و کشور محسوب می گردد . شهر تهران به همراه حوزه های شهری متمرکز و بلافصل آن با ساختار کالبدی ” طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 17 تهران […]

بیشتر بخوانید
طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

5 سال پیش
0 نظر

محدوده فعلی طرح تفصیلی منطقه 16 تهران به عنوان بخشی از تهران بزرگ‌ تا اوایل قرن اخیر جزء اراضی کشاورزی پیرامون شهر قرار داشت که تعدادی کوره آجرپزی و چند آبادی کوچک نظیر علی آباد مجدالدوله ، نازآباد و یاخچی آباد در دهه های بعدی شدند . همزمان با توسعه شهر به سمت جنوب به […]

بیشتر بخوانید