در قسمت سوم کامپوننت در اسکچاپ میپردازیم به ویرایش ، از هم پاشش، قفل  که در این موارد میتونیم کامپوننت در اسکچاپ رو برای خودمون به اون چیزی که میخوایم تبدیل بکنیم در واقع میتونیم اونها رو شخصی سازی بکنیم پس این قسمت رو باهم میریم جلو و کامپوننت در اسکچاپ در اینجا به پایان میرسه.

Edit كردن، Explode و lock كردن component instance (کامپوننت در اسکچاپ)

راست  كلیک كردن روي component instance در پنجره ي مدل  سازي، باعث باز شدن منوي اصلی متن مي شود كه گزينه هاي خوبي ارائه مي دهد. در اينجا به توضیح برخی عناوین آن می پردازیم.

 

Edit component : براي ايجاد تغییر در همه ي instance هاي يك component در یک لحظه، روي هر instance راست كليک كنيد و component Edit را از منو انتخاب كنيد. بقيه ي مدل ناپديد مي  شود و كادري نقطه چين اطراف component ايجاد مي شود. زماني كه اين كار را انجام داديد، در جايي خارج از كادر کلیک كنيد تا edit كردن تمام  شود. تغييرهاي شما روي هر instance اعمال می شود.

 

Make unique : در برخی موارد می خواهيد فقط كي يا  چند instance component خود را در مدل، تغيير دهيد. در اين mode ،instance هايي كه  می خواهيد اديت كنيد را انتخاب و روي آ نها راست کلیک كنيد و make unique را از منو انتخاب كنيد.  با اين كار، instance هاي انتخاب شده به  component جدا تبديل مي شوند. حال اگر هر كي از آن هارا edit كنيد، تنها instance هايي كه make unique شد هاند، تغییر شما را نشان می دهد.

Explode منفجر شدن: زماني كه كي instance component را explode می کنید، آن را به هندسه ي منظم برمي گردانيد. اكسپلود بسيار شبيه ungroup كردن در برنام ههاي نرم افزاري ديگر است )در sketchup ، از Explode براي تجزيه كردن component و گروه ها استفاده می شود.

 

Lock قفل كردناز این گزینه برای قفل کردن کامپوننت بعد از تغییر و ویرایش مورد نظرمون استفاده میشه. در واقع بعد از شخصی سازی حالت قفل پیدا میکنه که میشه گفت حالت gropu شدن رو خواهد داشت درست بر عکس اکسپلود کردن.

ممنون که همراه ما بودید و امیدواریم کارامد بوده باشه.