همراه باشید با یکی از آموزش های مهم دستورات در اتوکد که مربوط به نوشتن در اتوکد و البته دستورات نوشتن در اتوکد به شیوه طراح شیدی

جهت تایپ و نوشتن در اتوکد میتوان از سبک نوشتاری خاصی استفاده کرد . جهت رسیدن به این موضوع ، میبایست از دستور Text Style استفاده کرد .

آموزش اتوکد ۲۰۲۰نام دستور برای نوشتن در اتوکد : Text Style

کاربرد : تنظیم نوشتن در اتوکد

مراحل اجرا :

1.  St – enter

2. باز شدن پنجره Text Style و کلیک بر آیکن New

3. وارد کردن نام سبک در Style Name  و  ok  ، سپس تعیین کردن نوع فونت از قسمت Font Name

4. تعیین نوع نوشته از قسمت Font Style

 • Bold : ضخیم
 • Bold Italic : ضخیم و مورب
 • Italic : مورب
 • Regular : عادی

5. تعیین ارتفاع نوشته از قسمت Height

6. قسمت Effects :

 • Upside Down : وارونه : سبک نوشتاری نسبت به محور افق 180 درجه چرخش خواهد داشت .
 • Backwards : سبک نوشتاری نسبت به محور عمود 180 درجه چرخش خواهد داشت . ( راست چین یا چپ چین )
 • Vertical : متن به صورت عمودی خواهد شد .
 • Width Factor : اگر عدد بیشتر از 1 باشد : طول فونت نسبت به عرض بیشتر خواهد شد . اگر عدد کمتر از 1 باشد : متن فشرده خواهد شد .
 • Oblique angle : زاویه نسبت به محور عمود پیدا خواهد کرد » زاویه مثبت : حروف متمایل به راست ، زاویه منفی : حروف متمایل به چپ

لیست باز شو Style LIst Filter :

 • All styles : نام همه سبک های نوشتاری
 • Styles in use : سبک های استفاده شده

!!! نکته : در اتوکد دو نوع فونت داریم :

 • True Type fonts : فونت های استاندارد windows
 • Shape fonts : فونت مخصوص اتوکد با پسوند shx

!! نکته : گزینه vertical فقط برای فونت های shx استفاده می شود .

دستور Text Style در اتوکد

نام دستور برای نوشتن در اتوکد  : Dtext

کاربرد : جهت تایپ متون تک خطی

اجرا :  DT – enter   » کلیک بر روی صفحه جهت تعیین محل متن  » تعیین عددی برای ارتفاع نوشته – enter  » تعیین زاویه چرخش نوشته – enter  » نوشتن متن – 2 بار enter

! نکته : برای وارد شدن به سطر بعدی : 1 بار enter   و  برای خارج شدن از دستور  : 2 بار enter

و اما زیر دستور های Dtext :

1- Justify

اجرا : J – enter   «  Dt – enter   » وارد کردن مخفف نقطه گیرش – enter

-Left

– Center

کاربرد : تعیین مرکز متن روی خط پایه

اجرا : C – enter  «  J-enter  «  Dt – enter

کلیک بر صفحه  »  تعیین ارتفاع متن – enter  » تعیین زاویه چرخش متن – enter  » تایپ متن و 2 بار enter

– Right

کاربرد : محل شروع نقطه سمت راست بر روی صفحه را مشخص میکند .

اجرا : R – enter  «  J-enter  «  Dt – enter

کلیک بر صفحه  »  تعیین ارتفاع متن – enter  » تعیین زاویه چرخش متن – enter  » تایپ متن و 2 بار enter

– Align

کاربرد : با تعیین دو نقطه میتوان متن را مابین آن دو نقطه همتراز کرد .

اجرا : A – enter  «  J-enter  «  Dt – enter

– middle

– Fit

کاربرد : متن را با ارتفاعی مشخص بین دو نقطه همتراز کرد .

-TL ( Top Left )

– TC ( Top of Center )

– TR ( Top Right )

– ML ( Middle  Left )

– MC (Middle Center )

– MR ( Middle Right )

– BL( Bottom Left )

– .BC ( Bottom Center )

– BR ( Bottom Right )

نوشتن در اتوکد با دستور D-text
D-text

2- Style  

با انتخاب این زیر دستور ، اتوکد پیامی حاوی سبک نوشتاری مورد نظر را درخواست میکند .

Enter Style name or [?] <Current>:

اجرا :  S – enter  «   Dt – enter

وارد کردن اسم سبک – enter

نام دستور برای نوشتن در اتوکد : Multiline text

کاربرد : تایپ نوشته به صورت چند خطی

اجرا : T – enter  » معرفی 2 نقطه جهت مشخص کردن پاراگراف

– Height : ارتفاع

-Justify : میتوان نقطه درج متن را تغییر داد که در این صورت اتوکد از شما نقطه درج جدید می پرسد .

-Line spacing : فاصله خطوط پاراگراف

 • at least :  حداقل فاصله
 • Exactly : دقیقاً

-Rotation : چرخش

-Style : سبک

– Width : طول پاراگراف

– Columns : متن تایپ شده در چند ستون با عرض و ارتفاع مشخص قرار گیرد .

 • Dynamic : پویا
 • Static : ثابت

تفاوت 2 روش بالا : در گزینه Dynamic : کل عرض متن و فاصله ستون و ارتفاع متن را میخواهد و به طور خودکار با اتمام سطر ستون اول ف ستون دوم ایجاد می شود .

اما در گزینه Static :  کل عرض ، تعداد ستون ها ، ارتفاع ستون ها را میخواهد اما دیگر ستونی به صورت خودکار اضافه نخواهد شد .

 

نام دستور برای نوشتن در اتوکد : Text Edit

کاربرد : ویرایش متون

اجرا : Ed – enter  » انتخاب متن مورد نظر جهت ویرایش

 

برای تایپ علائم خاص در نقشه بایستی از معادل آنها استفاده کرد :

Under score : زیر خط دار شدن متن : V%%

Over score : رو خط دار شدن متن : O%%

علامت درجه : C%%

علامت قطر : D%%

علامت ارتفاع پایه : P%%

 

امیدوارم از آموزش جامع دستورات نوشتن در اتوکد لذت برده باشید .

سلامت و طراح شیدی باشید …