برای ایجاد فایلی جدید در AutoCAD روش ها و دستورهای اولیه در اتوکد زیادی وجود دارد. اما از هر روشی که استفاده کنید برنامه در خط فرمان اجرای دو دستور را نمایش می دهد یکی NEWو دیگریQNEW .هرچند عملکرد تعریف شده برای این دو دستور با هم متفاوت است اما در حالت پیش فرض با اجرای هریک از آن ها کادرSelect template را خواهید دید.
زمانی که قصد ایجاد فایلی جدید رادارید برای ورود به فضای سه بعدی از فایل acad 3D.dwt یا acadiso3D.dwt وبرای ورود به فضای دو بعدی از فایل acad.dwtیا acadiso.dwtاستفاده کنید.فایل های acad.dwt وacad 3D.dwt استفاده کنید. فایل های acad.dwtوacad 3D.dwt از سیستم اندازی گیری طولی اینچی و فایل های acadiso.dwtوacadiso 3D.dwt از سیستم اندازه گیری طولی متریک استفاده می کنند.

دستورهای اولیه در اتوکد OPEN

برای باز کردن فایل های از پیش ذخیره شده به کار می رود.با اجرای این دستورهای اولیه در اتوکد به کادری استاندارد با عنوانselect Fileبرخورد خواهید کرد که بسیاری از دستورهای AutoCADآن را به نمایش می گذارند.کادرselect file شباهت بسیار زیادی به کادر select template دارد.

دستور SAVEAS

این دستور برای ذخیره ی فایل کنونی با معرفی نام ونشانی به کار می رود.پس از این کار فایل قبلی ای که در آن قرار داشتید دست نخورده باقی می ماند و شما در فایلی جدید با نام و نشانی متفاوت قرار خواهید گرفت.پس از اجرای دستورsaveasبا کادر استاندارد select fileبرخورد خواهید کرد اما عنوان این کادر save drawing asاست.

دستور SAVE

این دستور نیز معادل SAVEASعمل می کند با این تفاوت که پس از ذخیره سازی در همان فایل پیشین باقی می مانید و تنها تغیر های انجام شده ی فایل در یک نشانی و با نامی جدید ذخیره خواهد شد.

دستورهای اولیه در اتوکد QSAVE

این دستور بدون هیچ سوالی تغییر های انجام شده در فایل کنونی را با نام قبلی و در نشانی پیشین ذخیره می کند . اگر برای اولین بار در یک فایل اتوکد (ذخیره نشد)دستور QSAVE را اجرا کنید عملکرد این دستور با saveas به طور کامل یکسان خواهد بود. با ادامه دستورهای اولیه در اتوکد همراه ما باشید.

دستورهای اولیه در اتوکد برای جابه جایی بین نقشه های باز

پس از عرضه ی AutoCAD2000 تا به امروز که امکان باز کردن هم زمان چندین فایل فراهم شده همواره دغدغه ی جا به جایی بین فایل های باز برای کاربران وجود داشته است. برای انجام این کار راحت ترین و سریع ترین روش استفاده از کلیدهای ترکیبی tab+ctrlیا کلیک روی سربرگ سند دلخواه است(شکل 1-25).البته ما روش های زیر را پیشنهاد می کنیم:
الف)استفاده از دستور Ribbon>View>Interface>Switch Windows
ب)استفاده از دستورMenu>Window

دستور Close

این دستور برای بستن فایل جاری به کار می رود.

دستورCLOSEALL

این دستور برای بستن همه ی فایل های باز در آموزش AutoCAD به کار می رود.
به غیر از هفت دستورهای اولیه در اتوکد ابتدایی این منوکه تکراری هستند سایر دستورها عبارتند از:
Close all other drawings:تمام اسناد به غیر از سندی که روی سربرگ آن کلیک شده بسته شوند.
Copy full file path: نشانی سندی که روی سربرگ آن کلیک شده به صورت متنی و ساده درون کلیپ بورد ویندوز کپی شود.
Open file location: پنجره ی مرورگر ویندوز باز شده و کاربر را در موقعیت قرارگیری سندی که روس سربرگ آن کلیک شده قرار دهد.