هرآنچه که باید در رابطه با دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی بدانید در این مقاله برای شما آورده شده است. کار دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی چیست؟ چگونگی کار با دستور Convtosolid  سه بعدی به چه شکل است؟ نکات قابل توجه در رابطه با Mesh ها در دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی چیست؟ محدودیت های کار با دستور Convtosolid  سه بعدی چیست؟ محدودیت ها در تبدیل به یک طرح Solid در دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی چیست؟ با طراح شید برای قسمتی دیگر از  آموزش اتوکد همراه باشید.

دستور Convtosolid در اتوکد

کار دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی

آبجکت‌های سه بعدی واجد شرایط را به طرح‌های Solid 3D تبدیل می‌کند.

چگونگی کار با دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی

در هنگام استفاده دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی ممکن است اعلان‌هایی نمایش داده شود اما در ابتدا بهتر است چگونگی کار با دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی را یاد بگیریم.

در ابتدا آبجکت مورد نظر را انتخاب کنید که این کار یک یا چند مورد آبجکت را برای تبدیل به طراحی Solid 3D مشخص می‌کند.

آبجکت‌های واجد شرایط شامل موارد زیر است:

 • meshe های سه بعدی به نام watertight که یک طرح را کاملاً محصور می‌کنند که  می‌توانید از دستور SURFSCULPT  در اتوکد به عنوان آپشن جایگزین نیز استفاده کنید.
 • polyline و دایره‌ها با خاصیت ضخامت غیر صفر در اشکال؛ همچنین polylines های گسترده که باید از عرض یکنواخت برخوردار باشند.

نکات قابل توجه در رابطه با Mesh ها در دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی

 هنگام تبدیل  Mesh ها، می‌توانید مشخص کنید که آیا آبجکت تبدیل شده صاف یا متغییر باشند و آیا آبجکت‌ها با هم ادغام شوند یا خیر. صافی و تعداد طرح‌های Solid 3D های حاصل توسط متغیر سیستم SMOOTHMESHCONVERT کنترل می‌شود. مثال زیر تبدیل به یک طرح Solid 3D  صاف و بهینه شده را نشان می‌دهد. مثال زیر تبدیل به یک طرح Solid 3D  را نشان می‌دهد که در آن آبجکت‌ها با هم ادغام یا بهینه نمی‌شوند.

دستور Convtosolid در اتوکد

دستور Convtosolid در اتوکد

محدودیت های کار با دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی

 موارد زیر محدودیت‌های این دستور است:

 • در آبجکت‌های انتخاب شده سطوح مسطح یا مناطقی که دارای لبه‌های پیوسته هستند وجود ندارد. به عنوان مثال‌، شما نمی‌توانید یک طرح Solid 3D را که به شش ناحیه exploded شده است تبدیل کنید.
 •  آبجکت های  exploded شده را نمی‌توان به یک convert تبدیل کرد مگر اینکه یک بخش را بدون gaps محصور کنید.
 • اگر سطوح یک منطقه را با watertight محصور می‌کنید، می‌توانید آن را با دستور SURFSCULPT به یک طرح Solid  تبدیل کنید. در این موارد‌، از دستور SURFSCULPT برای تبدیل طرح انتخاب شده به یک Solid 3D استفاده کنید.

توجه: متغیر سیستم DELOBJ کنترل می‌کند که هندسه‌ای که برای ایجاد طرح سه بعدی استفاده می‌کنید به طور خودکار با ایجاد آبجکت جدید حذف شود یا این که از شما خواسته می‌شود آبجکت را حذف کنید.

برای اینکه آبجکت هایی را  بتوانید به یک Solid 3D تبدیل کنید ویژگی های زیر مورد نیاز است:

 • Mesh

یک بخش را بدون شکاف بین لبه‌ها (watertight) محصور می‌کند.

 •  Polyline

یک پلی لاین بسته‌، با عرض صفر‌ و با ضخامت ایجاد می‌شود.

 •  Surface

یک بخش را بدون شکاف بین لبه‌ها محصور می‌کند (مانند یک سطح چرخشی که در انتها یا آبجکت‌های  Mesh  محصور شده که به سطوح تبدیل شده‌اند را قفل می‌کند). اگر سطوح یک منطقه watertight شده را محصور کنید‌، می‌توانید آن را با دستور SURFSCULPT به یک طرح Solid  تبدیل کنید.

دستور Convtosolid در اتوکد

محدودیت ها در تبدیل به یک طرح Solid در دستور Convtosolid در اتوکد سه بعدی

 •   Polyline

Polyline  نمی‌تواند شامل رئوس‌هایی با عرض صفر باشد.

Polyline نمی‌تواند شامل بخش‌هایی از عرض متغیر باشد.

 • آبجکت‌های جداگانه‌ای که یک سطح بسته را شبیه سازی می‌کنند، نمی‌توانند یک سطح مسطح با لبه‌های پیوسته باشند یا تبدیل به یک طرح Solid 3D که در شش ناحیه exploded  شده است بشود. شما نمی‌توانید آن بخش‌های جدا شده  را با CONVTOSOLID به یک Solid برگردانید.
 •  سطوح مسطح با لبه‌های پیوسته نمی‌توانند آبجکت‌های جداگانه‌ای را تبدیل کنند‌، مگر این که آن‌ها بدون شکاف در یک سطح محصور شوند.
 • اگر سطوح یک منطقه watertight شده را محصور می‌کنید‌، می‌توانید با دستور SURFSCULPT به یک طرح Solid  تبدیل کنید.

دستور Convtosolid

 •  Exploded 3D solid

Exploded 3D solid نمی‌تواند بخش‌های جداشده را با دستور CONVTOSOLID به حالت قبل تبدیل کند. با این حال می‌توانید با دستور SURFSCULPT آن‌ها را به حالت Solid  تبدیل کنید.

توجه داشته باشید که قبل از شروع دستور‌، می‌توانید آبجکت‌ها را برای تبدیل به convert انتخاب کنید.

متغیر سیستم DELOBJ کنترل می‌کند که هندسه‌ای که برای ایجاد طرح‌های سه بعدی استفاده می‌شود به طور خودکار با ایجاد آبجکت جدید حذف می‌شود یا این که از شما خواسته می‌شود آبجکت را حذف کنید که باید مراحل زیر را انجام دهید:

آبجکت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

یک یا چند مورد را برای تبدیل به طرح‌های Solid 3D مشخص کنید.

می‌توانید آبجکت‌هایی با ضخامت یا آبجکت meshe را انتخاب کنید.

اگر یک یا چند آبجکت  در مجموعه انتخاب شما برای این دستور نامعتبر باشد‌، از شما درخواست می‌شود که آبجکت‌ها را دوباره انتخاب کنید.