هرآنچه که باید در رابطه با دستور Delobj در اتوکد سه بعدی بدانید در این مقاله برای شما آورده شده است. کاربرد دستور Delobj در اتوکد سه بعدی چیست؟ انواع متغییر سیستم در دستور Delobj و کارایی آن‌ها در اتوکد سه بعدی چیست؟ با طراح شید برای قسمتی دیگر از آموزش اتوکد و دستور Delobj در اتوکد همراه باشید.

دستور Delobj در اتوکد

کاربرد دستور Delobj در اتوکد سه بعدی

هندسه اصلی مورد استفاده برای ایجاد طرح را حفظ‌، حذف یا کنترل می‌کند، همچنین قابلیت‌های این متغیر بسته به نوع سیستم متفاوت است.

اگر از محصولی استفاده می‌کنید که از ایجاد مدل‌های سه بعدی مبتنی بر هندسه موجود پشتیبانی می‌کند‌، از این متغیر سیستم و دستور Delobj استفاده کنید تا بتوانید هندسه اصلی را حفظ یا حذف کنید.

توجه داشته باشید که اگر متغیر سیستم SURFACEASSOCIATIVITY روی ۱ تنظیم شود‌، تنظیم DELOBJ نادیده گرفته می‌شود.

 

انواع متغییر سیستم در دستور Delobj و کارایی آن ها در اتوکد سه بعدی

دستور 0

تمام هندسه تعیین شده حفظ می‌شود. این تنظیم شامل حفظ طرح منبع برای همه دستورات آرایه است.

دستور ۱

منحنی‌های نمایه ، از جمله مواردی را که با دستورات EXTRUDE ، SWEEP ، REVOLVE و LOFT استفاده می‌شود‌، حذف می‌کند. همچنین حذف همه هندسه تعریف شده برای دستورات CONVTOSOLID ، CONVTOSURFACE ، CONVTONURBS و CONVTOMESH مقطع مورد استفاده با دستور LOFT نیز حذف می شوند.

دستور ۲

همه‌ی هندسه‌ی تعریف شده‌، از جمله مسیرها و منحنی‌های راهنمای استفاده شده با دستورات SWEEP و LOFT را حذف می‌کند.

دستور ۳

اگر عملکرد منجر به ایجاد یک طرح شود‌، همه هندسه تعریف شده ، از جمله مسیرها و منحنی‌های راهنما استفاده شده با دستورات SWEEP و LOFT را حذف می‌کند. حذف همه‌ی هندسه تعریف شده برای دستورات CONVTOSOLID ، CONVTOSURFACE ، CONVTONURBS و  CONVTOMESH نیز اتفاق می‌افتد.

این تنظیم همچنین برای گزینه‌هایی در دستوراتی مانند PEDIT و SPLINE برای تبدیل بین اسپلین‌ها و پلی اتیلن‌های متناسب با اسپلین اعمال می‌شود. همچنین دامنه‌ی مقادیر غیر صفر برای حفظ سازگاری اتوکد موجود است.

دستور Delobj در اتوکد

دستور ۱-

نمایش می‌دهد که منحنی‌های پروفایل را حذف کنید‌، از جمله مواردی که با دستورات EXTRUDE ، SWEEP ، REVOLVE و LOFT استفاده می شود، دستورات برای حذف مقاطع مورد استفاده با دستور LOFT است. همچنین هندسه اصلی برای دستورات CONVTOSOLID ، CONVTOSURFACE ، و CONVTOMESH بدون هرگونه علامت برداشته می‌شود.

 

دستور ۲‌-

نمایش می‌دهد که همه‌ی هندسه تعریف شده‌، از جمله مسیرها و منحنی‌های راهنمایی مورد استفاده با دستورات SWEEP و LOFT را حذف می‌کند. همچنین هندسه اصلی برای دستورات CONVTOSOLID ، CONVTOSURFACE ، و CONTOMESH بدون هرگونه علامت برداشته می‌شود.

دستور ۳-

نمایش می‌دهد که همه‌ی هندسه تعریف شده‌، نتیجه ای از هر نوع طرحی باشند‌، را حذف می‌کند. همه‌ی هندسه‌ی اصلی را که منجر به موجودیت یک طرح می‌شود‌، حذف می‌کند‌، هندسه اصلی برای CONVTOSOLID ، CONVTOSURFACE ، CONVTONURBS و دستورات CONVTOMESH بدون هرگونه علامت برداشته می‌شود.

اتوکد LTا

گر از AutoCAD LT استفاده می‌کنید تا بین پلی اتیلن‌ها و اسپلین‌ها متناسب باشید‌، می‌توانید از این متغیر سیستم استفاده کنید تا هندسه اصلی نمایش داده شود یا حذف شود.

دستور 0

تمام هندسه تعیین شده حفظ می شود.

دستور Delobj در اتوکد

نکات قابل توجه برای دستور Delobj در اتوکد سه بعدی

  • عدد صحیح غیر صفر از ۳- به ۳ در دستورات خاصی مانند SPLINE و PEDIT ، طرح قبلی مورد استفاده را برای ایجاد طرح جدید را در اتوکد حذف می‌کند. همچنین دامنه‌ی مقادیر غیر صفر برای حفظ سازگاری اتوکد موجود است.
  • متغیر سیستم DELOBJ نه تنها برای sweep کردن یک طرح کاربرد دارد بلکه برای extrude, revolve, and loft  کردن یک طرح نیز بسیار کاربردیست.