وقتی می دیدیم که خیلی از دانشجویان رشته های مختلف از جمله شهرسازی و معماری یا حتی رشته‌های مختلف دیگر مثل نقشه برداری جغرافیا و … شدیدا نیازمند اطلاعات غنی و نقشه های دقیق برای کار خود می باشند به این فکر افتادیم که بهترین کار برای این دسته از افراد پک تهران پلاس می باشد و برای اینکه به روزترین طرح تفصیلی تهران را تهیه کنیم ماه ها روی این پکیج ارزشمند تحقیق کردیم که نتیجه ی این تحقیقات و این جمع آوری اطلاعات پک تهران پلاس ( طرح تفصیلی تهران 22 منطقه تهران در یک پکیج ) می باشد که برای شما برای اولین بار در ایران روی سایت طراح شید قرار گرفته است.

تهران پلاس

در این پکیج با چه چیزی روبرو خواهیم شد؟

در پکیج تهران پلاس شما می‌توانید اطلاعات و مدارک مهم ۲۲ منطقه تهران را با آخرین ورژن منتشر شده طرح تفصیلی تهران دریافت کنید به گونه‌ای که شما را در تمام دوران تحصیلات خود بی نیاز خواهد کرد.

پکیج طرح تفصیلی تهران برای چه کسانی مفید است؟

پکیج تهران پلاس به گونه ای طراحی شده است که شما را از کارهای متفرقه برای پروژه های خود بی نیاز می سازند به گونه ای که شهرسازان و معماران به خوبی می‌توانند به کمک پکیج تهران پلاس نقاط ضعف پروژه خود را به روز رسانی کنند و از نکات مثبت آن استفاده کنند. بسیاری از این طرح ها به آخرین ورژن موجود طرح های تفصیلی مجهز شده اند. پک تهران پلاس به شما کمک می کند در برداشت های میدانی خود به خوبی جمع آوری اطلاعات کرده و بلافاصله با فایل‌های خود تطبیق دهید و به نتیجه گیری موثری دست پیدا کنید.

تهران پلاس

به صرفه و نامحدود !

در بسیاری از موارد دیده شده است که این پکیج به صورت تکی و با قیمت های بسیار گزاف به فروش رسیده است که نه از کیفیت مناسب بهره می‌برد و نه فایلهای به روز می باشد. ولی در پکیج تهران پلاس شما تمامی فایل ها را در یک پکیج به راحتی دریافت کنید و در پروژه های خود استفاده نمایید.

برای دانلود این پکیج ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید:

[maxbutton id=”1″ url=”https://tarahshid.com/product/tehran-plus-package/” text=”دانلود کلیه طرح تفصیلی های تهران” ]

درباره طرح تفصیلی تهران

امروزه الگوی تقسیمات شهری که محصول تدوين و اجرای برنامه ها و طرحهای معاصر شهری است، جايگزين تقسیمات ارگانیکي شده است و در پي اين جايگزيني، نقش و جايگاه طرح تفصیلی تهران و فضاهای مذهبي در شکلگیری نظام کالبدی و اجتماعي شهرها و محالت شهری دستخوش تغییر گرديده است. اين تحقیق با هدف بررسي جايگاه و نقش فضاهای مذهبي در طرحهای معاصر شهری انجام شده است. سئوال اصلي تحقیق اين است که فضاهای مذهبي چه نقش و جايگاهي در طرحهای توسعه و عمران شهری دارند؟ در چه بخشهايي از اين طرحها به فضاهای مذهبي توجه ميشود؟ برای پاسخ به اين سئوال از میان طرحهای موجود در کشور، به جهت مقیاس، قدمت و اهمیت، طرح تفصیلی تهران و طرح تفصیلي 5 منطقه از آن انتخاب شدهاند. در انتخاب اين مناطق سعي شد با فرض قرارگیری محور “انقالب– آزادی” به عنوان محور میاني شهر تهران، 2 منطقه از قسمت شمالي اين محور و 0 منطقه از جنوب آن به شکل تصادفي انتخاب شوند. بر اين اساس طرح تفصیلي مناطق 23،،9،0،2 ، 92 مورد بررسي قرار گرفتند. مطالعات محتوای اين طرحها حول محورهای چشم انداز، اهداف، راهبردها، طرحهای موضعي و موضوعي، سازمان فضايي، مساحت و سرانه کاربريها)موجود و پیشنهادی( انجام شد. نتايج اين تحقیق نشان داد که فضاهای مذهبي در طرحهای شهری معاصر اعم از طرح جامع و تفصیلي مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

بررسی بعضی فضاها در طرح تفصیلی تهران

طرح تفصیلی تهران از مهمترين فضاهای مذهبي– اسلامی و خصوصا از اولین فضاهايي هستند که در جريان شکلگیری شهرهای اسلامی بوجود آمدند. در سدههای نخستین اسالم، اين عناصر نقش بسزايي در حیات اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و کالبدی جامعه اسلامی ايفا کرده و همواره مورد اقبال و توجه عموم مردم بوده اند. طرح تفصیلی تهران و فضاهای مذهبي درقالب شبکه گستردهای در محالت شهرهای اسلامی تعبیه شده و زمینههای معنوی، ويژگیهای کالبدی و ويژگیهای عملکردی آنها از جمله شاخصهای بيبديلي ميباشند که سبب شدهاند تا آنها توان بالقوه برای تبديل شدن به عناصری تاثیرگذار و کارآمد در شهر اسلامی را در خود داشته و به صورت سرمايههای عظیم اجتماعي و معنوی عمل نمايند. لیکن به نظر ميرسد در حال حاضر علیرغم پیشینه درخشان اين فضاها و توان بالقوه آنها در انتظام بخشي کالبدی و اجتماعي شهر و محالت، میزان و شدت تاثیرگذاری فضاهای مذهبي مسجدها و اقبال عمومي به آنها در جامعه ما با چالش روبرو گشته است.

با نگاهي به تاريخ و تمدن اسلامی در مي يابیم که مساجد و فضاهای مذهبي به عنوان عبادتگاه مسلمانان در طول اعصار از تحول و پويايي خاصي در کالبد و محتوا برخوردار بودهاند. اين امر از طرفي ريشه در حس پرستش موجود در فطرت آدمي داشته و از طرف ديگر حس زيباييدوستي را با خود همراه کرده است. مسلمانان در طول زمان تالش
کردهاند اين حس زيباييدوستي را در کالبد طرح تفصیلی تهران به تصوير بکشند و به خلق فضاهايي بپردازند که ضمن برآورده کردن نیاز پرستش و عبادت، برآورنده حس زيباييشناختي آنان نیز باشند. همچنین انسانها بنا برنیاز فطری خود مجبور به زندگي جمعي هستند و ضرورت بر طرف کردن اين نیاز در حدی است که برخي معتقدند انسان بدون زندگي جمعي قادر به ادامه حیات نمي باشد و بقای انساني با زندگي جمعي او درآمیخته است)کوزرل,،901 ,911 .) درطول تاريخ اسالم، مسجدها در زندگي جمعي مسلمانان نقش مهمي داشتهاند. شايد بتوان گفت در مقاطعي از تاريخ اسالم، طرح تفصیلی تهران يکي ازمهمترين ومنحصر بهفردترين عناصر بروز زندگي جمعي بوده و به نوعي برقرار کننده ارتباط میان زندگي جمعي و مادی انسان و زندگي عبادی و فردی او بودهاند. در تاريخ کشورما نیز به وفور نمونههايي از اين نوع عملکردهای دوسويه مسجد يافت ميشوند بهگونه ای که برخي مورخان غیر بومي نیز به آن اشاره نمودهاند. دروازه مسجد در ايران با دو مناره در طرفین آن يادآورخاطره بهشت بوده که در میان دو مظهر متضاد تنها محور جهان است. مسجد جلوهای از زندگي اجتماعي، فردی، مادی و معنوی مسلمانان را به نمايش ميگذارد.

بررسی مسجد در طرح تفصیلی

مسجد به عنوان يکي از فضاهای مذهبي به شمار مي رود که دارای دامنه وسیعي در جامعه اسلامی به جهت میزان پراکنش و انوع عملکردها بوده است. واژه مسجد در قرآن، بیست و هشت بار آمده است و صريحا از مسجد به عنوان مکاني که انسان مسلمان در آن عبادت نموده و به وسیله آن ايمان به يگانگي خداوند را اظهار ميدارد نام برده شده است. تکرار اين واژه در قرآن و تاکید بر اهمیت آن نشان از جايگاه ويژهای دارد که مسجد در دين اسالم و میان مسلمانان داشته و دارد. در طول تاريخ نهتنها در ايران بلکه در کشورهای ديگر همچون هندوستان، طرح تفصیلی تهران در بافت شهری دارای جايگاه ويژهای بوده اند و امت اسلامی از تجربیات يکديگر در ارائه عملکرد و طراحي مطلوب استفاده نمودهاند.
در ايران نیز از ديرباز فضاهای مذهبي نقش مهمي در زمینههای اجتماعي، اقتصادی، سیاسي وکالبدی ايفا نمودهاند. آنها از يک سو محل برگزاری مراسم عبادی بودهاند و از سوی ديگر مکاني که محیط کالبدی و زندگي اجتماعي ساکنان محالت را ساماندهي ميکرده و به رتق و فتق امور مردم ميپرداختهاند. مسجدها همواره محل برقراری ارتباطات اجتماعي درسطح محالت و شهرها بودند. بسیاری از کنشهای اجتماعي و اقتصادی مردم، نظیر آموزشدرمسجد– مدرسهها. و حل وفصل دعاوی، رفع مشکالت اجتماعي وحل مسائل اقتصادی، در درون طرح تفصیلی تهران صورت ميگرفت. حتي طرح تفصیلی تهران در زمینه امور سیاسي همواره بهعنوان اهرمهای کنترل و نظارت بر حاکمین سیاسي جامعه عمل ميکردند. ميتوان گفت مسجد در جامعه ايراني در ابعاد مختلف اجتماعي، سیاسي و کالبدی تاثیرگذار بوده است.
در حال حاضر علیرغم پیشینه درخشان طرح تفصیلی تهران و توان بالقوه آنها به نظر ميرسد میزان و شدت تاثیرگذاری مسجد و اقبال عمومي به آنها در جامعه ما با چالش روبرو گشته است.

بررسی طرح تفصیلی مسجد در شهرهای سنتی مثل تهران

در محیط سنتي جامعه اسلامی، فضاهای مذهبي بهويژه طرح تفصیلی تهران دارای جايگاه خاصي بودند. هرشهر و قريهای عمدتا حول مسجد آن شهر يا قريه شکل ميگرفت، همزمان با رشد و توسعه هر شهری ، مساجد ديگری به موازات توسعه محالت جديد احداث ميشدند. طرح تفصیلی تهران ، دارای سلسله مراتب کالبدی و عملکردی در شهر و محالت بودند. مراکز عملکردی و کانونهای فضايي هر شهر و محلهای در حول محور مسجدها و يا اماکن مذهبي آن شکل مي ند.گرفت سه عنصر مذهب ، تجارت و سیاست در کنار يکديگر )حداقل به لحاظ کالبدی ( در مرکز شهر و محالت جانمايي مي (9شماره شکلشدند.) در چنین شرايطي فضاهای مذهبي دارای کارکردهای بارزی بودن از جمله ؛د اين کارکردها ميتوان به کارکرد سازماندهي کالبدی محله يا شهر، تجمیع عملکردهای اجتماعي، فرهنگي در محیطهای پیرامون اين فضاها و هويت و معنا بخشي بخشي به محیط محله و شهر اشاره نمود.

سازماندهی کالبدی محله و شهر

علیرغم اينکه در صدر اسالم نقش کالبدی طرح تفصیلی تهران از اهمیت زيادی برخوردار نبود، با گذشت زمان مسجد توانست از منظر کالبدی نیز به عنوان يک عنصر تاثیرگذار در شهرهای اسلامی عمل کند. تاثیر کالبدی مساجد بهمرور بهگونهای خاص و پر اهمیت گشت که در مقاطعي از تاريخ در شهرهای اسلامی، مسجد)به ويژه مسجد جامع( عنصرمهم در طرح و پالن اصلي شهر محسوب مي ش دند وشريانهای مهم  شهری به طرف فضای مسجد و وروديهای آن جريان مي يافتند. وجود مسجد در شهر و محله به آن اعتبار ، کالبدی و اجتماعي ميداد ؛ بهنوعي که همین امر موجب افزايش میزان ارزش زمینهای مجاور مسجد در گذشته.

تقسیم بندی فضا در طرح تفصیلی تهران

طرح تفصیلی تهران در شکلگیری کالبدی شهرهای اسلامی تاثیرگذار بودهاند. همچنین تقسیمبندی فضاها به قسمت با بهره ،های کوچکتر گیری از جرزها و ستونها و وار مردم کردن فضاها و بهرهگیری از عناصر زيباشناختي مانند تعادل و تقارن در کالبدها و نماها بهويژه در جهت قبله، برای پديد آوردن فضای اجتماعي آرامشبخش و به دور از آشفتگي زندگي روزانه ويژگیهای طرح تفصیلی تهران در شهرهای اسلامی بودند. در شهرسازی ارگانیکي شهرها و محالت و مسجد در شهر اسلامی يگانه ميشدند و محالت درراستای مسجد جهت مييافتند بهنحوی که ميتوان گفت محالت از آنجايي شروع ميشدند که مسجد پايان يافته بود.
آمیختگي و در هم تنیدگي طرح تفصیلی تهران در بافت محالت و تداوم بصری و محیطي آن باعث تقويت حس مکان در ناظرين،عابرين وساکنین در محیطهای شهری ميشد. سهولت دسترسي به مسجد از صدر اسالم ازاهمیت خاصي برخوردار بود. مسجد به عنوان خانه خدا بوده و هیچ مالک زمیني نداشت تا مردم برای حضور در آن ملزم به کسب اجازه از او باشند. درب مسجد در تمام ساعات شبانه روز برای همه مردم فارغ از هر قشر و طبقهای که به آن تعلق داشتند، باز بود. پیامبر اسالم تاکید مينمودند که مسجد بايستي در مکاني بنا گردد که مردم برای حضور در آن رغبت داشته باشند. پیامبر ميفرمايند:” کسي که به مسجد رفت و آمد مينمايد خداوند برای هر بار رفت و ،آمد مکاني در بهشت به وی اختصاص ميدهد.” همچنین احداث مسجد در فاصله 953 تا 233 متری اين امکان را برای ساکنین فراهم مينمود تا با شنیدن صدای اذان از ساعت ادای نماز آگاه شوند. مسجد همواره در مسیر گذرگاههای اصلي محلي و شهری بوده و هیچگاه دور از دسترس مردم نبوده است.

بررسی مساجد موجود در طرح تفصیلی

نمونههای فراواني از طرح تفصیلی تهران در شهرهای اسلامی وجود دارند که ضمن باز بودن رواقهای اطراف صحن مسجد به طرف بیرون و داشتن ورودی در سه طرف فضای داخل، مسجد را به فضای شهری پیرامون خود پیوند داده و همراه با ايجاد احساس مردمي بودن و سبکي در بنا، فضای مسجد را در موقع لزوم ، قابل توسعه مينموده است. ضمناً منتهي شدن گذرهای شهری به طرف صحن مساجد اين مکان را به فضاهای شهری تبديل مينمود. وجود چنین فضاهای در کالبد شهرها و محالت شهری نوعي سرزندگي و حیات اجتماعي را برای شهر اسلامی به ارمغان  ميآورد. برای مثال صحن مسجد جامع يزد با وروديهای مرتبط با خیابانهای اصلي و فرعي به صورت جزئي ا بکه ز ش ارتباطي پیاده عمل مينموده است، قابلیت چشمگیر نفوذپذيری مسجد و همجواری آن با ساير کاربریهای عمومي سازگار با آن، بر تراکم و شدت استفاده از اين مکان مذهبي افزوده و فضايي پر تحرک و پويا ايجاد کرده است. در مسجد جامع اصفهان نیز به نوعیمي در شاهد اين توان هم آمیختگي فضای مسجد با عرصههای شهری بود. مکانيابي مسجد در کنار چند محور اصلي و فرعي ارتباطي و احداث ورودیهای متعدد، قاعده ای است که قابلیت دسترسي به آن را باال برده است. وجود چند ورودی درنمای مساجد ب ويژه ه در طرح تفصیلی تهران که دارای عملکرد فرامحله ای و شهری بودهاند سبب اتصال میان فضای دروني و بروني ميشده است.