طرح تفصیلی تهران پلاس برای اولین بار در ایران

1 سال پیش
پکیج تهران پلاس

وقتی می دیدیم که خیلی از دانشجویان رشته های مختلف از جمله شهرسازی و معماری یا حتی رشته‌های مختلف دیگر مثل نقشه برداری جغرافیا و … شدیدا نیازمند اطلاعات غنی و نقشه های دقیق برای کار خود می باشند به این فکر افتادیم که بهترین کار برای این دسته از افراد پک تهران پلاس می باشد و برای اینکه به روزترین طرح تفصیلی تهران را تهیه کنیم ماه ها روی این پکیج ارزشمند تحقیق کردیم که نتیجه ی این تحقیقات و این جمع آوری اطلاعات پک تهران پلاس ( طرح تفصیلی تهران ۲۲ منطقه تهران در یک پکیج ) می باشد که برای شما برای اولین بار در ایران روی سایت طراح شید قرار گرفته است.

تهران پلاس

در این پکیج با چه چیزی روبرو خواهیم شد؟

در پکیج تهران پلاس شما می‌توانید اطلاعات و مدارک مهم ۲۲ منطقه تهران را با آخرین ورژن منتشر شده طرح تفصیلی تهران دریافت کنید به گونه‌ای که شما را در تمام دوران تحصیلات خود بی نیاز خواهد کرد.

پکیج طرح تفصیلی تهران برای چه کسانی مفید است؟

پکیج تهران پلاس به گونه ای طراحی شده است که شما را از کارهای متفرقه برای پروژه های خود بی نیاز می سازند به گونه ای که شهرسازان و معماران به خوبی می‌توانند به کمک پکیج تهران پلاس نقاط ضعف پروژه خود را به روز رسانی کنند و از نکات مثبت آن استفاده کنند. بسیاری از این طرح ها به آخرین ورژن موجود طرح های تفصیلی مجهز شده اند. پک تهران پلاس به شما کمک می کند در برداشت های میدانی خود به خوبی جمع آوری اطلاعات کرده و بلافاصله با فایل‌های خود تطبیق دهید و به نتیجه گیری موثری دست پیدا کنید.

تهران پلاس

به صرفه و نامحدود !

در بسیاری از موارد دیده شده است که این پکیج به صورت تکی و با قیمت های بسیار گزاف به فروش رسیده است که نه از کیفیت مناسب بهره می‌برد و نه فایلهای به روز می باشد. ولی در پکیج تهران پلاس شما تمامی فایل ها را در یک پکیج به راحتی دریافت کنید و در پروژه های خود استفاده نمایید.

برای دانلود این پکیج ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود کلیه طرح تفصیلی های تهران

درباره طرح تفصیلی تهران

امروزه الگوی تقسیمات شهری که محصول تدوین و اجرای برنامه ها و طرحهای معاصر شهری است، جایگزین تقسیمات ارگانیکی شده است و در پی این جایگزینی، نقش و جایگاه طرح تفصیلی تهران و فضاهای مذهبی در شکلگیری نظام کالبدی و اجتماعی شهرها و محالت شهری دستخوش تغییر گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی جایگاه و نقش فضاهای مذهبی در طرحهای معاصر شهری انجام شده است. سئوال اصلی تحقیق این است که فضاهای مذهبی چه نقش و جایگاهی در طرحهای توسعه و عمران شهری دارند؟ در چه بخشهایی از این طرحها به فضاهای مذهبی توجه میشود؟ برای پاسخ به این سئوال از میان طرحهای موجود در کشور، به جهت مقیاس، قدمت و اهمیت، طرح تفصیلی تهران و طرح تفصیلی ۵ منطقه از آن انتخاب شدهاند. در انتخاب این مناطق سعی شد با فرض قرارگیری محور “انقالب– آزادی” به عنوان محور میانی شهر تهران، ۲ منطقه از قسمت شمالی این محور و ۰ منطقه از جنوب آن به شکل تصادفی انتخاب شوند. بر این اساس طرح تفصیلی مناطق ۲۳،،۹،۰،۲ ، ۹۲ مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات محتوای این طرحها حول محورهای چشم انداز، اهداف، راهبردها، طرحهای موضعی و موضوعی، سازمان فضایی، مساحت و سرانه کاربریها)موجود و پیشنهادی( انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فضاهای مذهبی در طرحهای شهری معاصر اعم از طرح جامع و تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

بررسی بعضی فضاها در طرح تفصیلی تهران

طرح تفصیلی تهران از مهمترین فضاهای مذهبی– اسلامی و خصوصا از اولین فضاهایی هستند که در جریان شکلگیری شهرهای اسلامی بوجود آمدند. در سدههای نخستین اسالم، این عناصر نقش بسزایی در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی جامعه اسلامی ایفا کرده و همواره مورد اقبال و توجه عموم مردم بوده اند. طرح تفصیلی تهران و فضاهای مذهبی درقالب شبکه گستردهای در محالت شهرهای اسلامی تعبیه شده و زمینههای معنوی، ویژگیهای کالبدی و ویژگیهای عملکردی آنها از جمله شاخصهای بیبدیلی میباشند که سبب شدهاند تا آنها توان بالقوه برای تبدیل شدن به عناصری تاثیرگذار و کارآمد در شهر اسلامی را در خود داشته و به صورت سرمایههای عظیم اجتماعی و معنوی عمل نمایند. لیکن به نظر میرسد در حال حاضر علیرغم پیشینه درخشان این فضاها و توان بالقوه آنها در انتظام بخشی کالبدی و اجتماعی شهر و محالت، میزان و شدت تاثیرگذاری فضاهای مذهبی مسجدها و اقبال عمومی به آنها در جامعه ما با چالش روبرو گشته است.

با نگاهی به تاریخ و تمدن اسلامی در می یابیم که مساجد و فضاهای مذهبی به عنوان عبادتگاه مسلمانان در طول اعصار از تحول و پویایی خاصی در کالبد و محتوا برخوردار بودهاند. این امر از طرفی ریشه در حس پرستش موجود در فطرت آدمی داشته و از طرف دیگر حس زیباییدوستی را با خود همراه کرده است. مسلمانان در طول زمان تالش
کردهاند این حس زیباییدوستی را در کالبد طرح تفصیلی تهران به تصویر بکشند و به خلق فضاهایی بپردازند که ضمن برآورده کردن نیاز پرستش و عبادت، برآورنده حس زیباییشناختی آنان نیز باشند. همچنین انسانها بنا برنیاز فطری خود مجبور به زندگی جمعی هستند و ضرورت بر طرف کردن این نیاز در حدی است که برخی معتقدند انسان بدون زندگی جمعی قادر به ادامه حیات نمی باشد و بقای انسانی با زندگی جمعی او درآمیخته است)کوزرل,،۹۰۱ ,۹۱۱ .) درطول تاریخ اسالم، مسجدها در زندگی جمعی مسلمانان نقش مهمی داشتهاند. شاید بتوان گفت در مقاطعی از تاریخ اسالم، طرح تفصیلی تهران یکی ازمهمترین ومنحصر بهفردترین عناصر بروز زندگی جمعی بوده و به نوعی برقرار کننده ارتباط میان زندگی جمعی و مادی انسان و زندگی عبادی و فردی او بودهاند. در تاریخ کشورما نیز به وفور نمونههایی از این نوع عملکردهای دوسویه مسجد یافت میشوند بهگونه ای که برخی مورخان غیر بومی نیز به آن اشاره نمودهاند. دروازه مسجد در ایران با دو مناره در طرفین آن یادآورخاطره بهشت بوده که در میان دو مظهر متضاد تنها محور جهان است. مسجد جلوهای از زندگی اجتماعی، فردی، مادی و معنوی مسلمانان را به نمایش میگذارد.

بررسی مسجد در طرح تفصیلی

مسجد به عنوان یکی از فضاهای مذهبی به شمار می رود که دارای دامنه وسیعی در جامعه اسلامی به جهت میزان پراکنش و انوع عملکردها بوده است. واژه مسجد در قرآن، بیست و هشت بار آمده است و صریحا از مسجد به عنوان مکانی که انسان مسلمان در آن عبادت نموده و به وسیله آن ایمان به یگانگی خداوند را اظهار میدارد نام برده شده است. تکرار این واژه در قرآن و تاکید بر اهمیت آن نشان از جایگاه ویژهای دارد که مسجد در دین اسالم و میان مسلمانان داشته و دارد. در طول تاریخ نهتنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر همچون هندوستان، طرح تفصیلی تهران در بافت شهری دارای جایگاه ویژهای بوده اند و امت اسلامی از تجربیات یکدیگر در ارائه عملکرد و طراحی مطلوب استفاده نمودهاند.
در ایران نیز از دیرباز فضاهای مذهبی نقش مهمی در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وکالبدی ایفا نمودهاند. آنها از یک سو محل برگزاری مراسم عبادی بودهاند و از سوی دیگر مکانی که محیط کالبدی و زندگی اجتماعی ساکنان محالت را ساماندهی میکرده و به رتق و فتق امور مردم میپرداختهاند. مسجدها همواره محل برقراری ارتباطات اجتماعی درسطح محالت و شهرها بودند. بسیاری از کنشهای اجتماعی و اقتصادی مردم، نظیر آموزشدرمسجد– مدرسهها. و حل وفصل دعاوی، رفع مشکالت اجتماعی وحل مسائل اقتصادی، در درون طرح تفصیلی تهران صورت میگرفت. حتی طرح تفصیلی تهران در زمینه امور سیاسی همواره بهعنوان اهرمهای کنترل و نظارت بر حاکمین سیاسی جامعه عمل میکردند. میتوان گفت مسجد در جامعه ایرانی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و کالبدی تاثیرگذار بوده است.
در حال حاضر علیرغم پیشینه درخشان طرح تفصیلی تهران و توان بالقوه آنها به نظر میرسد میزان و شدت تاثیرگذاری مسجد و اقبال عمومی به آنها در جامعه ما با چالش روبرو گشته است.

خواندن این مقاله را هم به شدت پیشنهاد می‌کنیم!
طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

بررسی طرح تفصیلی مسجد در شهرهای سنتی مثل تهران

در محیط سنتی جامعه اسلامی، فضاهای مذهبی بهویژه طرح تفصیلی تهران دارای جایگاه خاصی بودند. هرشهر و قریهای عمدتا حول مسجد آن شهر یا قریه شکل میگرفت، همزمان با رشد و توسعه هر شهری ، مساجد دیگری به موازات توسعه محالت جدید احداث میشدند. طرح تفصیلی تهران ، دارای سلسله مراتب کالبدی و عملکردی در شهر و محالت بودند. مراکز عملکردی و کانونهای فضایی هر شهر و محلهای در حول محور مسجدها و یا اماکن مذهبی آن شکل می ند.گرفت سه عنصر مذهب ، تجارت و سیاست در کنار یکدیگر )حداقل به لحاظ کالبدی ( در مرکز شهر و محالت جانمایی می (۹شماره شکلشدند.) در چنین شرایطی فضاهای مذهبی دارای کارکردهای بارزی بودن از جمله ؛د این کارکردها میتوان به کارکرد سازماندهی کالبدی محله یا شهر، تجمیع عملکردهای اجتماعی، فرهنگی در محیطهای پیرامون این فضاها و هویت و معنا بخشی بخشی به محیط محله و شهر اشاره نمود.

سازماندهی کالبدی محله و شهر

علیرغم اینکه در صدر اسالم نقش کالبدی طرح تفصیلی تهران از اهمیت زیادی برخوردار نبود، با گذشت زمان مسجد توانست از منظر کالبدی نیز به عنوان یک عنصر تاثیرگذار در شهرهای اسلامی عمل کند. تاثیر کالبدی مساجد بهمرور بهگونهای خاص و پر اهمیت گشت که در مقاطعی از تاریخ در شهرهای اسلامی، مسجد)به ویژه مسجد جامع( عنصرمهم در طرح و پالن اصلی شهر محسوب می ش دند وشریانهای مهم  شهری به طرف فضای مسجد و ورودیهای آن جریان می یافتند. وجود مسجد در شهر و محله به آن اعتبار ، کالبدی و اجتماعی میداد ؛ بهنوعی که همین امر موجب افزایش میزان ارزش زمینهای مجاور مسجد در گذشته.

تقسیم بندی فضا در طرح تفصیلی تهران

طرح تفصیلی تهران در شکلگیری کالبدی شهرهای اسلامی تاثیرگذار بودهاند. همچنین تقسیمبندی فضاها به قسمت با بهره ،های کوچکتر گیری از جرزها و ستونها و وار مردم کردن فضاها و بهرهگیری از عناصر زیباشناختی مانند تعادل و تقارن در کالبدها و نماها بهویژه در جهت قبله، برای پدید آوردن فضای اجتماعی آرامشبخش و به دور از آشفتگی زندگی روزانه ویژگیهای طرح تفصیلی تهران در شهرهای اسلامی بودند. در شهرسازی ارگانیکی شهرها و محالت و مسجد در شهر اسلامی یگانه میشدند و محالت درراستای مسجد جهت مییافتند بهنحوی که میتوان گفت محالت از آنجایی شروع میشدند که مسجد پایان یافته بود.
آمیختگی و در هم تنیدگی طرح تفصیلی تهران در بافت محالت و تداوم بصری و محیطی آن باعث تقویت حس مکان در ناظرین،عابرین وساکنین در محیطهای شهری میشد. سهولت دسترسی به مسجد از صدر اسالم ازاهمیت خاصی برخوردار بود. مسجد به عنوان خانه خدا بوده و هیچ مالک زمینی نداشت تا مردم برای حضور در آن ملزم به کسب اجازه از او باشند. درب مسجد در تمام ساعات شبانه روز برای همه مردم فارغ از هر قشر و طبقهای که به آن تعلق داشتند، باز بود. پیامبر اسالم تاکید مینمودند که مسجد بایستی در مکانی بنا گردد که مردم برای حضور در آن رغبت داشته باشند. پیامبر میفرمایند:” کسی که به مسجد رفت و آمد مینماید خداوند برای هر بار رفت و ،آمد مکانی در بهشت به وی اختصاص میدهد.” همچنین احداث مسجد در فاصله ۹۵۳ تا ۲۳۳ متری این امکان را برای ساکنین فراهم مینمود تا با شنیدن صدای اذان از ساعت ادای نماز آگاه شوند. مسجد همواره در مسیر گذرگاههای اصلی محلی و شهری بوده و هیچگاه دور از دسترس مردم نبوده است.

بررسی مساجد موجود در طرح تفصیلی

نمونههای فراوانی از طرح تفصیلی تهران در شهرهای اسلامی وجود دارند که ضمن باز بودن رواقهای اطراف صحن مسجد به طرف بیرون و داشتن ورودی در سه طرف فضای داخل، مسجد را به فضای شهری پیرامون خود پیوند داده و همراه با ایجاد احساس مردمی بودن و سبکی در بنا، فضای مسجد را در موقع لزوم ، قابل توسعه مینموده است. ضمناً منتهی شدن گذرهای شهری به طرف صحن مساجد این مکان را به فضاهای شهری تبدیل مینمود. وجود چنین فضاهای در کالبد شهرها و محالت شهری نوعی سرزندگی و حیات اجتماعی را برای شهر اسلامی به ارمغان  میآورد. برای مثال صحن مسجد جامع یزد با ورودیهای مرتبط با خیابانهای اصلی و فرعی به صورت جزئی ا بکه ز ش ارتباطی پیاده عمل مینموده است، قابلیت چشمگیر نفوذپذیری مسجد و همجواری آن با سایر کاربریهای عمومی سازگار با آن، بر تراکم و شدت استفاده از این مکان مذهبی افزوده و فضایی پر تحرک و پویا ایجاد کرده است. در مسجد جامع اصفهان نیز به نوعیمی در شاهد این توان هم آمیختگی فضای مسجد با عرصههای شهری بود. مکانیابی مسجد در کنار چند محور اصلی و فرعی ارتباطی و احداث ورودیهای متعدد، قاعده ای است که قابلیت دسترسی به آن را باال برده است. وجود چند ورودی درنمای مساجد ب ویژه ه در طرح تفصیلی تهران که دارای عملکرد فرامحله ای و شهری بودهاند سبب اتصال میان فضای درونی و برونی میشده است.

لطفا امتیاز دهید
۰
Avatar
نویسنده مطلب طراح شید

بدون دیدگاه