طرح نهایی شهرسازی: جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم:در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکیک و سپس کمبود کاربری ها در سطح محله در وضع موجود را محاسبه نموده و از هم کسر نماییم تا مساحت اضافی هر محله بدست آید .با تقسیم کردن این مساحت بر مجموع سرانه های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن معبر به جمعیتی که امکان اضافه شدن به شهر را دارد دانلود طرح نهایی شهرسازی می رسیم . روند این محاسبات را می توان در جدول شماره (1) مشاهده نمود. البته مساحت باقی مانده در این قسمت بدون احتساب کمبود کاربری های سطح ناحیه در وضع موجود می باشد .بنابراین در جدول شماره (2) کمبود مساحت کاربری های سطح ناحیه در هر ناحیه از شهر به نسبت میزان مساحت باقی مخانده در هر محله توزیع می شود و از مساحت اضافی محلات کسر می گردد. و مجددا با این مساحت باقی مانده و تقسیم آن بر مجموع سرانه پیشنهادی به جمعیتی می رسیم که مجموع آن از جمعیت قبلی کمتر می باشد.
در ادامه این روند به دلیل این که مساحت باقی مانده برای هر محله بدون احتساب سهم هر محله از کمبود کاربری های سطح شهر در وضع موجود می باشد در جدول شماره (3) ابتدا مجموع مساحت کمبود کاربری های سطح شهر در نواحی به طور متناسب تقسیم شده و سپس در هر ناحیه نیز به نسبت مساحت هر محله توزیع می گردد.
و در نهایت از تقسیم مساحت باقی مانده بر مجموع سرانه پیشنهادی میزان جمعیتی که می تواند در هر محله جای گیرد بدست می آید که مجموع آن از مجمو ع جمعیت های جداول پیش تر کمتر می باشد.

برای دانلود طرح شهرسازی نهایی روی لینک زیر کلیک کنید:

حال به دلیل اینکه اعداد بدست آمده برای سقف جمعیت پذیری هر محله و مساحت لازم برای تامین خدمات این جمعیت با مساحت های محله کاملا همپوشانی دارند و زمینی برای توسعه خدمات نسل آینده در درون محله باقی نمی ماند در جدول شماره (4) 20 درصد از میزان جمعیت پذیری هر محله کسر می شود تا مساحت اضافی بدست آمده از این 20 درصد به عنوان ذخیره در هر محله عمل نماید.

m58-واحد همسایگی

تعیین میزان توان پذیرش جمعیت در دانلود طرح نهایی شهرسازی

میزان پذیرش جمعیت مجموع سرانه پیشنهادی مساحت باقی مانده مجموع اراضی قابل بارگذاری مجموع مساحت کمبود وضع موجود در محله شماره محله
874.7733675 78.1 68319.8 83537.8 15218 1
3834.225352 78.1 299453 321956 22503 2
7256.801536 78.1 566756.2 582120.2 15364 3
3689.846351 78.1 288177 302480 14303 4
3593.674776 78.1 280666 306559 25893 5
4221.152497 78.1 329672.01 346057.01 16385 6
23470.47388 78.1 1833044.01 1942710.01 109666 جمع کل

مساحت باقی مانده = مجموع مساحت کمبود کاربری ها ی رده محله در وضع موجود – مجموع اراضی قابل بارگذاری
میزان جمعیتی که محله می تواند بپذیرد= مجموع سرانه های پیشنهادی ÷ مساحت باقی مانده

توزیع کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در محلات هر ناحیه

میزان پذیرش جمعیت محله مجموع سرانه پیشنهادی دانلود طرح نهایی شهرسازی مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود ناحیه میزان مساحت کمبود ناحیه در محله مساحت باقی مانده محلات شماره محله کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در وضع موجود شماره ناحیه
832.7630834 78.1 65038.79682 3281.003183 934529 68319.8 1 44880 1
3650.089778 78.1 285072.0117 14380.98833 299453 2
6908.299507 78.1 539538.1915 27218.00849 566756.2 3
3501.406561 78.1 273459.8524 14717.14757 898515.01 288177 4 45887 2
3410.146451 78.1 266332.4378 14333.56215 280666 5
4115.483444 78.1 321419.257 8252.753038 329672.01 6
22418.18883 78.1 1750860.547 82183.46277 1833044.01 1833044.01 . 90767 جمع کل
میزان مساحت کمبود ناحیه در محله = مساحت باقی مانده هر محله در ناحیه × کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه
مجموع مساحت های اضافی محلات ناحیه

توزیع کمبود مساحت کاربری های رده شهر در نواحی و در محلات هر ناحیه

میزان پذیرش جمعیت محله
مجموع سرانه های پیشنهادی
مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود شهر
اختصاص کمبود رده شهر به محله
مساحت باقی مانده محله
شماره محله
اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه
مساحت اضافی نواحی
شماره ناحیه مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر
781.7298 78.1 61053.1 3985.699 65038.8 1 54519.35 1750860.547 889649 1 107296 شهر
3426.405 78.1 267602.3 17469.74 285072 2
6484.946 78.1 506474.3 33063.91 539538.2 3
3286.834 78.1 256701.7 16758.13 273459.9 4 52776.65 861211.5 2
3201.166 78.1 250011.1 16321.35 266332.4 5
3863.279 78.1 301722.1 19697.17 321419.3 6
21044.36 78.1 1643565 107296 1750861 107296 1750861 جمع
اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه = مساحت اضافی نواحی × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر
مجموع مساحت اضافی نواحی

اختصاص کمبود رده شهر به محله = مساحت باقی مانده محله × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر
مجموع مساحت اضافی نواحی دانلود طرح نهایی شهرسازی

اختصاص 20 درصد از توان پذیرش دانلود طرح نهایی شهرسازی

مساحتی که در هر محله برای ذخیره می ماند توان پذیرش جمعیت با کسر  20 درصد توان پذیرش میزان توان پذیرش جمعیت شماره محله
12183.6 626 156 782 1
53498.5 2741 685 3426 2
101295.7 5188 1297 6485 3
51311.7 2630 657 3287 4
49984 2561 640 3201 5
60293.2 3091 772 3863 6
328566.7 16837 4207 21044 جمع کل

جدول شماره (4) حداکثر سقف جمعیتی که هر محله می تواند در خود جای دهد را نشان می دهد. در این محلات به ترتیب محلات شماره 3 و 6 که دارای اراضی بایر قابل توجه بیشتری نسبت به سایر محلات بوده توانسته است جمعیت بیشتری را در خود جای دهد و محله یک با توجه به کمبودهای وضع موجود قابل توجه می تواند جمعیتی بالغ بر 626 نفر به جمعیت قبلی 3446 خود به محله اضافه نماید.
با محاسبات صورت گرفته مجموع محلات حداکثر دانلود طرح نهایی شهرسازی جمعیتی را که می تواند در خود جای دهد برابر با 16837 نفر می باشد و با توجه به جمعیت 31200 نفری در مجموع شهر می تواند جمعیتی بالغ بر 48037 نفر را در خود جای دهد و بنابر جمعیت پیشنهادی 56000 نفری نیاز به توسعه بیرونی شهر برای جمعیتی حدود 7963 نفر می باشد و این جمعیت مساحتی بالغ بر 860800.3 متر مربع در خارج از مرز شهر را نیاز دارد .
تعیین پهنه پیشنهادی جهت استقرار جمعیت جدید مستلزم شناخت کامل از امکانات و محدودیت های اطراف شهر برای توسعه می باشد . در ادامه با توجه به توضیحات مربوطه از امکانات و محدودیتهای توسعه شهر فریمان به تهیه نقشه جهات توسعه می پردازیم.
مجموع جمعیت اضافه شده به داخل شهر = 16837 نفر
مجموع جمعیت اضافه شده به خارج از شهر = 7963 نفر
با توجه به جمعیت محاسبه شده 7963 نفری جهت توسعه بیرونی نیاز به 860800.3 متر مربع زمین می باشد.

تعیین جهات توسعه، امکانات و محدودیت ها

به طور کلی عوامل موثر در توسعه و یا عدم توسعه شهر فریمان را می توان به دو دسته طبیعی و انسان ساخت تقسیم کرد:
توپوگرافی و شیب مناسب:با توجه به گزارشات ارائه شده در مراحل قبل شهر فریمان در بین خطوط توپوگرافی 1380-1420 گسترده شده است و از لحاظ توپوگرافی تقریبا همسطح و با شیب ملایم 5 درصد جنوب به شمال هیچ عامل محدود کننده توسعه از لحاظ توپوگرافی مشاهده نمی شود.
از طرفی توان خاک لس که سرتاسر فریمان را به طور یکنواخت در بر گرفته دانلود طرح نهایی شهرسازی است عاملی است برای بهبود در گسترش وضعیت زراعی و کشاورزی در فریمان.همچنین با توجه به گزارشات مراحل قبل توان سنگ کنگلومرا برای بار گذاری و… مناسب است.

به طور کلی در مورد توان خاک و سنگ می توان گفت :

توان خوبی برای سد سازی و دریاچه دارد همچنین آبهای زیر زمینی آبدهی کمی دارند.فرسایش اساسی و امکان لغزش هم دارد.برای دفع پساب توان مناسبی دارد.توان بالایی برای آماده سازی و تسطیح دارد،برای احداث کانال توان خوبی دارد(بریدگی های عمودی خاک لس خیلی پایدار است)در خارج از دره های لسی توان مناسبی برای دفع پساب دارد.همچنین این نوع خاک توان خوبی برای آبزی پروری ،مرتع داری و جنس سنگ توان زیادی برای بارگذاری دارد.برای کشاورزی ،مرتعداری،جنگلداری توان مناسبی برای هر سه دارد.
توان جاده سازی خاک لس پایین و فونداسیون برای وزن های کم و متوسط توان دارد.
از نظر زلزله خیزی در شهر فریمان هیچ گسل فعالی از داخل شهر عبور نمی کند .بنابراین محدوده اطراف هیچ محدودیت توسعه به ویژه برای بافت مسکونی از نظر زلزله خیزی ندارد.
از نظر پوشش گیاهی شمال فریمان دارای پوشش گیاهی مرغوب و جنوب پوشش گیاهی نا مرغوب در بر گرفته است.بنابراین پوشش گیاهی در شمال می تواند عامل محدود کننده ای برای توسعه باشد.با توجه به نقشه پوشش گیاهی شهرستان فریمان از سمت شمال و شرق و غرب به مجتمع های درختی و تاکستان ختم می شود و از سمت جنوب مخلوطی از مرتع و دیم وجود دارد.
مسیل نیز به عنوان عامل هدایت کننده و تاثیر گذار بر توسعه شهر مطرح می باشد که در قسمت جنوبی شهر و در راستای توسعه شهر قرار گرفته است.

از نظر عوامل انسان دانلود طرح نهایی شهرسازی ساخت باید گفت:

شهر فریمان از سمت شرق مخصوصا حاشیه شمال جاده تربت جام بواسطه کارخانه ها محدود گردیده است و بر خلاف پیش بینی های طرح هادی فریمان بافت مسکونی در قسمت شمال شرقی شکل نگرفته و کاربری های مسکونی در قسمت شرقی و غربی نیز به کندی توسعه یافته اند و در سمت جنوب به خاطر کارخانه قند و دانشگاه پیام نور که باعث جذب جمعیت شده بافت مسکونی شکل گرفت.شهر فریمان در محور اصلی فریمان مشهد و فریمان جام است که بالاترین تردد روزانه را داراست .و محور فرعی فریمان کارخانه قند که در چند سال گذشته تعاونی مسکن ادارات کارخانه قند فریمان نسبت به خرید اراضی جنوب شهر اقدام کرده و توانسته اند طرح هادی با موافقت فرمانداری و استانداری به این سمت گسترش دهند.موقعیت دقیق این ناحیه ضلع جنوب غربی شهر در سمت غرب جاده فریمان به کار خانه قند می باشد که ضلع جنوب شرقی شهر نیز در آینده سمت گسترش شهر دانلود طرح نهایی شهرسازی پیش بینی می گردد.
بنابراین از جمله عوامل انسان ساخت محدود کننده توسعه در سمت شرق بواسطه کارخانه های رنگ فریمان ،کارخانه پلاستیک ،و کارخانه سنگ بری که با فاصله ای کم از یکدیگر قرار دارند. همچنین در سمت شمال شرق همانطور که در نقشه نشان داده شده است بواسطه مرکز جمع اوری زباله و کشتارگاه محدودیت توسعه را داریم. در سمت جنوب شرق سرد خانه و همچنین در سمت شمال مرکز تنظیم فشار گاز را داریم که با توجه به استاندارد حریم آن در توسعه های آتی باید رعایت شود. دو خط انتقال نیرو در جهت شمال غرب جنوب شرق است که یکی از سمت شمال فریمان و دیگری از سمت جنوب فریمان عبور می کنند که باید حریم آن با توجه به ضابطه د رتوسعه آتی رعایت شود.در سمت غرب به واسطه پست برق که رعایت حریم دارد و نیزسه کارخانه پنیر و شن و ماسه و ایران مالاس محدود کننده توسعه است.همچنین حدود 8حلقه چاه آب است که برای توسعه آتی با توجه به ضابطه حریم آن باید در نظر گرفته شود.
در پایان با توجه به بررسی عوامل طبیعی و انسان ساخت و نیز با توجه به روند طبیعی رشد و توسعه به سمت جنوب (تا حدی که حتی جهت پیش بینی شده طرح هادی برای توسعه محقق نشد )و نیز با توجه به این امر که هدف برنامه ریز باید هدایت نیرو های موثر بر شهر باشد نه مانع آن ،جهت توسعه به سمت جنوب را انتخاب و برنامه ریزی در مراحل بعدی را بر این اساس پیگیری کردیم.
نقشه شماره (1) جهات توسعه را با توجه به امکانات و محدودیت ها در شهر نشان می دهد.

تعیین مراکز محلات ، نواحی ، شهر و ساختار آن در وضع موجود:

جهت تعیین مراکز پیشنهادی در سطوح مختلف محلات ، نواحی و شهر می توان چهار عامل را در نظر گرفت:
1) کاربری های وضع موجود در سطح مرکز مشخصه
2) شعاع دسترسی مرکز مشخصه
3) اراضی دارای پتانسیل بارگذاری
4) رعایت اصول همجواری و دسترسی معابر
منظور از عامل اول تمرکز کاربری هایی در سطوح مختلف محله، ناحیه و شهر است به عنوان مثال جهت تعیین مرکز محله ابتدا به پهنه هایی توجه داریم که عناصر اصلی مرکز محله از قبیل دبستان، مسجد و یا بوستان محله ای را شامل شود و سپس آن را به عنوان مرکز محله معرفی و پر رنگ می نماییم.توجه به کاربری های وضع موجود از دو جهت اهمیت دارد اول اینکه اجرای طرح را به لحاظ اقتصادی و تملک کاربری را برای ما ممکن می سازد و دوم اینکه خود این کاربری به گونه ای منطبق بر سطح مورد نظر(محله ، ناحیه و شهر) به لحاظ شعاع دسترسی ، تراکم بافت و.. قرار دارند . پس در تعیین پهنه باید به امکانات موجود توجه نمود.اما ممکن است این مرکز که شامل این کاربری ها نیز است در موقعیت مناسبی از سطح مورد نظر قرار نگرفته باشد و تامین دسترسی برای استفاده تمامی افراد آن سطح ممکن نباشد در این جا باید به عامل دوم یعنی شعاع دسترسی توجه نماییم.
یکی از عوامل بازدارنده در اجرای طرح ، عدم توانایی مجری در تملک و همچنین کمبود فضا برای اجرای طرح است. عامل سوم نیز زمانی مطرح می شود که مجری در اجرای طرح با کمبود فضا مواجه باشد و یا امکان به تملک در آوردن برخی اراضی دانلود طرح نهایی شهرسازی نباشد در این جا باید به اراضی که قابلیت بارگذاری جهت استقرار این فعالیتها در موقعیت مناسبی باشد توجه داشت.در شهر فریمان این اراضی شامل اراضی بایر، دامداری ها و اراضی زراعی و یا ابنیه تخریبی و مرمتی می باشند .و در نهایت عامل چهارم یعنی رعایت اصول همجواری و سازگاری کاربری ها می باشد . سلسله مراتب راهها نیز در تعیین این پهنه ها موثر می باشند برای مثال مرکز محله نباید در مسیر شریانی درجه یک قرار گیرد .مناسب ترین وضعیت قرار گیری این مرکز در مسیر راههای جمع و پخش کننده محله ای می باشد.
در ادامه جهت تعیین مراکز ، عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی مراکز مختلف شهری به شرح زیر آورده شده است:

عناصر تشکیل دهنده محله

1) عنصر شاخص محله که ابعاد آن را کنترل می کند مدرسه ابتدایی( دبستان) می باشد. دبستان باید در موقعیتی قرار گیرد که فاصله آن تا منزل حدود 4 تا 5 دقیقه پیاده روی باشد . مدرسه ابتدایی باید در کنار گذر پیاده قرار گیرد در عین آنکه به گذر سواره نیز دسترسی داشته باشد.
2) عنصر شاخص هویتی محله مسجد می باشد. مسجد باید در مرکز محله و در کنار مسیر پیاده اصلی قرار گیرد.
3) عناصر توزیعی در محله شامل کاربری های:
الف: تجاری روزانه ، هفتگی
ب: بوستان محله ای در کنار تاسیسات ورزشی محله قرار گیرد
ج: تاسیسات و زمین های ورزشی (7 تا 12ساله) که مجموعه آن در جوار دبستان و پارک محله ای خواهد بود.
د: واحد پزشکی مستقل در سطح محله

عناصر تشکیل دهنده ناحیه

1) عنصر شاخص ناحیه که ابعاد جمعیتی و مساحتی آن را کنترل می کند مدرسه راهنمایی می باشد . مدرسه راهنمایی حداکثر در فاصله 15 دقیقه ای پیاده از محل سکونت قرار می گیرد. مدرسه راهنمایی در کنار فضای باز و تاسیسات زمینهای ورزشی (17-13 ساله) طراحی می شود.
2) عناصر توزیعی شامل کاربری های:
الف: تجاری هفتگی و ماهانه دانلود طرح نهایی شهرسازی
ب: تاسیسات و زمین های ورزشی (17-13 ساله ) که محل استقرار آن در جوار راهنمایی خواهد بود .
ج: مرکز بهداشت در سطح ناحیه
د: شهرداری اداره ناحیه در کنار خیابان های جمع و پخش کننده قرار گیرد.

عناصر تشکیل دهنده دانلود طرح نهایی شهرسازی

1) عنصر شاخص منطقه که ابعاد جمعیتی و مساحتی آن را کنترل می کند واحد آموزشی دبیرستان می باشد . واحد آموزش دبیرستان حداکثر در فاصله 20 دقیقه ای پیاده از محل سکونت قرار می گیرد. واحد آموزشی دبیرستان در کنار فضای باز و باشگاه ورزشی 18 سال به بالا طراحی می شود.
2) عناصر توزیعی شامل کاربری های:
الف: تجاری هفتگی و ماهانه
ب: باشگاه ورزشی 18 ساله به بالا که محل استقرار آن در جوار واحد آموزش دبیرستان پیشنهاد می شود.
ج: کتابخانه عمومی در جوار واحد آموزشی دبیرستان
د: واحد های اداری شعبه اداره پست و کلانتری در کنار راههای جمع و پخش کننده قرار گیرد.
ه: مراکز درمانی در سطح منطقه دانلود طرح نهایی شهرسازی
و: بوستان منطقه ای در جوار راههای جمه و پخش کننده قرار گیرد.

عناصر تشکیل دهنده شهر

1) عنصر شاخص بیمارستان می باشد که در کنار تندرو قرار می گیرد.
2) عناصر توزیعی شامل کاربری های:
الف: تجاری عمده فروشی
ب: دانشگاه و مدارس علمیه
ج: ایستگاه های آتش نشانی
د: سینما و تئاتر ، سالن ورزشی سرپوشیده
حال با توجه به چهار عامل یاد شده در شهر فریمان به تعیین پهنه هایی که قابلیت مرکز شدن در سطوح مختلف محله ، ناحیه و شهر را دارند می پردازیم.
در شهر فریمان ما به تعیین سه مرکز محله، ناحیه و شهر می پردازیم و مرکز ناحیه و منطقه به صورت مشترک تعیین شده است.

تعیین مراکز محلات شهر فریمان در وضع موجود

محله 1) بدلیل عدم وجود عنصر شاخص دبستان، عنصر هویتی مسجد و عنصر توزیعی چون بوستان محله در سطح محله این محله فاقد یک مرکز مشخص در وضع موجود می باشد. اما با توجه به اراضی قابل بارگذاری که در موقعیت مرکزی و شمال محله واقع می باشد هم به جهت پتانسیل ایجاد این فعالیتها و هم به جهت شعاع دسترسی این پهنه قابلیت مرکز محله شدن را دارد.
محله 2) بدلیل وجود عناصر متعدد اصلی تشکیل دهنده در بافت این محله می توان پهنه های همجوار با این عناصر را با در نظر گرفتن شعاع دسترسی به عنوان مرکز این محله معرفی نمود البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در هیچ یک از محلات شهر فریمان فضای سبز محله ای وجود ندارد و ایجاد این فضا در مرکز محلات این شهر ضروری می باشد.
محله3) بدلیل عدم انسجام و کشیدگی زیاد بافت این محله نمی توان یک مرکز را برای آن در نظر گرفت تا تمامی سطح محله را پوشش دهد پس جهت تامین نیاز ساکنین نیاز به دو مرکز برای این محله داریم و با توجه به وجود دبستان در بافت شمالی این محله می توان پهنه ی مرکزی قسمت شمالی را در جوار آن پیشنهاد دهیم و جهت پیشنهاد مرکز در بافت جنوبی آن نیاز به استفاده از اراضی بایر می باشد.
محله 4) به دلیل قرار گیری نسبتا مناسب عناصر محله ای دبستان در قسمت جنوبی محله می توان مرکز محلات را در جوار آن در نظر گرفت چراکه اطراف آن نیز اراضی قابل بارگذاری قابل توجه های جهت استقرار فضای سبز و مسجد و یا مراکز درمانی سطح دانلود طرح نهایی شهرسازی محله وجود دارد.
محله5) به دلیل قرار گیری نسبتا مناسب عناصر محله ای دبستان و مسجد در قسمت مرکزی و غربی محله می توان مرکز محلات را در این پهنه ها در نظر گرفت چراکه اطراف آن نیز اراضی قابل بارگذاری قابل توجه های جهت استقرار فضای سبز و مراکز درمانی و یا تجاری سطح محله وجود دارد.
محله 6) وجود مسجد محله ای و دبستان در قسمت مرکزی این محله امکان ایجاد مرکز محله را برای ما میسر ساخته است البته با توجه به اراضی بایر در این محله باید سایر عناصر تشکیل دهنده مرکز محله نظیر فضای سبز محله ای،تجاری و درمانی سطح محله را نیز در آن ایجاد نمود.
تعیین مراکز نواحی شهر فریمان در وضع موجود
بنا بر موقعیت تقسیم بندی شهر و قرار گیری نواحی به صورت خطی مراکز ناحیه ای مورد نظر به گونه ای مشترک در دو ناحیه و در دو سمت شمال و جنوب شهر مد نظر می باشد. چرا که بدین ترتیب چها عامل ذکر شده نیز به گونه ای رعایت می گردد.یعنی استفاده از کاربری های وضع موجود ، شعاع دسترسی مناسب برای دو ناحیه، استفاده از اراضی دارای پتانسیل بارگذاری و همچنین رعایت اصول همجواری و قرارگیری در مسیر راههای جمع و پخش کننده درجه 2 مد نظر قرار می گیرد.
تعیین مرکز شهری شهر فریمان در وضع موجود
با توجه به عوامل فوق پهنه مرکزی شهری فریمان با توجه به وضع موجود در راستای خیابان اصلی شمالی – جنوبی (خیابان امام خمینی ) مد نظر است چراکه اکثر کاربری های همجوار با آن در سطح شهر تامین کننده نیاز ساکنان دانلود طرح نهایی شهرسازی شهر است و همچنین دسترسی مناسب برای ساکنان را فراهم می آورد.
نقشه شماره (2) چگونگی موقعیت مراکز محلات ، نواحی ، شهر و ساختار کلی فریمان را نشان می دهد.

بار گذاری و لکه گذاری در سطوح مختلف دانلود طرح نهایی شهرسازی شهری:
جهت لکه گذاری برای جمعیت اضافه شده و قبلی به محلات و به دنبال آن نواحی و شهر، ابتدا باید کمبودهای هر سطح را تعیین نمود. جهت تعیین کمبودها سرانه ی پیشنهادی مربوط به هر کاربری را در جمعیت مخاطب خود ضرب نموده تا مساحت مورد نیاز برای آن کاربری بدست آید پس از آن با توجه به مساحت موجود و کسر آن از مساحت مورد نیاز کمبود آن کاربری در سطح مورد نظر محله، ناحیه و شهر بدست می آید.
در ادامه جداول مربوطه به آن نیز به تفکیک محلات ، نواحی ، شهر و سپس به صورت کلی ارائه شده است . ستون مساحت تامین شده نیز با توجه به لکه گذاری که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تکمیل می گردد. و همچنین رقم ذکر شده در قسمت جمع کل کمبود ها با احتساب اضات سطح کاربری ها در سطح مورد نظر می باشد.
جداول شماره (5) تا(10) کمبودهای سطح محلات شهر را در قالب کاربری های مسکونی، آموزشی مهد کودک و ابتدایی، تجاری محله،مذهبی محله، ورزشی محله، فضای سبز محله، درمانی و بهداشتی در سطح محلات را نشان می دهد.
محله یک در تمامی کاربری های ذکر شده در سطح محله به استثنا درمانی کمبود دارد و مقدار زمین لازم جهت رفع کمبود به 33209 متر مربع می رسد.محله دو نیز در تمامی کاربری ها به استثناء مذهبی کمبود دارد و مقدار زمین مورد نیاز برای رفع کمبود به 139739 متر مربع می رسد. البته ذکر این نکته ضروری است که با وجود مساحت مناسب برای سرانه پیشنهادی مذهبی به دلیل عدم قرار گیری نامناسب و تحت پوشش قرار دادن کامل محله توسط مساجد موجود نیاز به ایجاد مسجد در سطح محله دو با رعایت حداقل سطح مورد نظر می باشد.
با توجه به اراضی قابل بارگذاری در سطح محله سه جمعیتی معادل 5188 نفر به جمعیت قبلی محله اضافه شده است و کمبود در تمامی کاربری های سطح محله قابل مشاهده است.و بیشترین کمبود نیز در این محله وجود دارد که مساحتی در حدود 294378 متر مربع را جهت رفع کمبود نیاز دارد. کمبود زمین جهت کاربری های سطح محله در تمامی زمینه ها در محله چها قابل مشاهده می باشد با توجه به مساحت تقریبا کم کمبود قابل ملاحظه ای در حدود 149152 متر مربع دارد.در محله پنج نیز با توجه به جمعیت مخاطب و مساحت آن مقدار زمین مورد نیاز جهت رفع کمبود به 144788 متر مربع می رسد و این کمبود در تمامی کاربری های سطح محله مشاهده می شود.محله شش نیز چون برخی محلات شهر در تمامی کاربری سطح محله کمبود دارد و این محله نیز چون محله سه اراضی دارای پتانسیل بارگذاری قابل توجه ای دارد. و با توجه به کمبود 146101 متر مربعی تمامی این کمبود ها را می توان در سطح محله با ارائه لکه جدید رفع نمود.
از آنجایی که سطح محله و سطوح ریز تر آن مربوط به طرح تفصیلی می باشد در این طرح (جامع)به لکه گذاری در این سطح پرداخته نمی شود و فقط کمبودهای آن در قالب جداول کمبود بر روی نقشه نشان داده می شود. و ستون مساحت تامین شده در سطح محلات کامل نمی گردد.
جداول شماره (11) و (12) کمبودهای سطح نواحی شهر را در قالب فعالیت های آموزشی راهنمایی . دبیرستان. آموزشگاه. فنی حرفه ای ، تجاری ، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز ، درمانی و بهداشتی نشان می دهد .
ناحیه یک در زمینه های آموزشگاه، تجاری و درمانی سطح ناحیه کمبود ندارد و با توجه به سرانه پیشنهادی نیز اضافات سطح دارند .اما در سایر فعالیت ها با کمبود سطح مواجه هستند و مقدار زمین مورد نیاز جهت رفع این کمبود ها بدون احتساب اضافات سطح به 88090 متر مربع می رسد. ناحیه دو نیز در زمینه آموزشگاه، فنی حرفه ای و تجاری سطح ناحیه با اضافات سطح و در دیگر فعالیت ها با کمبود سطح مواجه می باشد. مقدار زمین مورد نیاز در این ناحیه با توجه به کمبود ها و کسر اضافات سطح از آن به 92654.1 متر مربع می باشد.
جدول شماره (13) نیز کمبود های سطح شهر را در قالب آموزشی دانشگاه و علمیه، تجاری ، اداری، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، درمانی و بهداشتی، فضای سبز، جهانگردی و پذیرایی، صنعتی ،حمل و نقل و انبار و تاسیسات در سطح شهر نشان می دهد.
در سطح شهر در تمامی زمینه ها به جز دانشگاه، ورزشی ، درمانی و صنعتی و کارگاهی کمبود داریم و مساحت مورد نیاز برای رفع کمبودها بدون اضافات سطح به 332260 متر مربع میرسد.
در نهایت جدول شماره (14) نمامی کمبودها را در سه سطح محله، ناحیه و شهر نشان می دهد .
و مساحت مورد نیاز برای رفع تمامی کمبود ها بدون احتساب اضافات سطح از دیگر دانلود طرح نهایی شهرسازی کاربری ها 1259227 متر مربع می باشد.

لکه گذاری در طرح شهرسازی 3

جهت لکه گذاری توجه به حداقل سطوح استاندارد برای هر کاربری در هر سطحی ضروری می باشد . با توجه به حداقل سطوح و کمبودها برای هر کاربری تعداد مورد نیاز آن کاربری در ناحیه و شهر تعیین می شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که جهت تامین مساحت کمبود و رائه آن به صورت لکه بر روی نقشه علاوه بر رفع کمبود که به دو گونه ی استقرار لکه جدید و یا تقلیل سطح (مثلا دبیرستان به راهنمایی) صورت می گیرد ، شعاع دسترسی نیز مدنظر قرار گیرد (گر چه کمبود نداشته باشد) .
همانطور که پیش تر ذکر شد از آنجایی که پرداختن به سطح محله و جزء تر آن مربوط به طرح تفصیلی می باشد در این طرح لکه گذاری در سطوح ناحیه و شهر صورت می گیرد و به لکه گذاری کمبود ها در سطح محله پرداخته نمی شود و فقط در حد ذکر کمبود ها در سطح دانلود طرح نهایی شهرسازی محلات بسنده می شود.
در ادامه جهت آسان تر نمودن لکه گذاری کمبودها بر روی نقشه معیارهایی در قالب جداول تهیه وتنظیم گشته است و لکه گذاری این کمبود ها بر اساس این معیارها صورت می گیرد.
پس از آن نیز نقشه شماره (3) که نشان دهنده لکه های پیشنهادی برای رفع کمبودهای سطح ناحیه و شهر می باشد ارائه شده است.

مشخصات کاربری های در سطح ناحیه

عنوان شعاع دسترسی نوع ارتباطات دانلود طرح نهایی شهرسازی موقعیت معمول ضوابط طراحی اولویت سازگاری
راهنمایی حداقل 800 متر
حدکثر 1200 متر -نزدیکی با مسیرهای اصلی پیاده
عدم تداخل با مسیرهای سواره نزدیک مرکز ناحیه
چسبیده به خدمات ناحیه ای حداقل فضای مورد نیاز 2270 و حداکثر 3640
حداکثر فاصله تا واحد مسکونی 1200 متر
حداقل فاصله از کارگاه های مزاحم 500 متر
بدور از خیابانهای اصلی و باشد همجوار با فضای سبز عمومی
همجوار با موسسات فرهنگی
همجوار با بافت مسکونی
همجوار با زمین های ورزشی دانلود طرح نهایی شهرسازی
دبیرستان
فنی حرفه ای و آموزشگاه حداقل 1200 متر پیاده یا سواره
حداکثر 2000 متر پیاده یا سواره نزدیکی با معابر اصلی و مسیرهای اتوبوس رانی شهر نزدیک مرکز ناحیه
نزدیک یا چسبیده به دیگر خدمات محله ای حداقل زمین مورد نیاز 3280 و حداکثر 4600
حداکثر فاصله تا محلات مسکونی 1600 متر
حداقل فاصله از کارگاه های مزاحم 500 متر
همجوار با فضای سبز عمومی
همجوار با موسسات فرهنگی
دسترسی به زمین های ورزشی
دسترسی به معابر اصلی و مسیرهای اتوبوس رانی شهر
پارک ناحیه فاصله تا محلات مسکونی 650-750 متر نزدیک به مسیرهای اصلی سواره
در کنار مسیرهای سواره شریانی درجه 2 واقع شود.
در مراکز ناحیه قرار گیرد قطعه تفکیکی 6 تا 8 هکتار
احداث اماکن و سالنهای فرهنگی و اجتماعی در داخل بوستان مجاز بوده
حداکثر تعداد طبقات مجاز به استثنای زیر زمین دو
حداکثر سطح زیر بنا 15 درصد کل قطعه زمین همجوار با مراکز تجاری-تفریحی
همجوار با مراکز آموزشی دبیرستان
تجاری (هفتگی و ماهانه) در فاصله 20 دقیقه پیاده از واحدهای مسکونی در کنار مسیرهای سواره شریانی درجه 2 واقع شود. در مرکزناحیه واقع شود حداکثر سطح قطعه تفکیکی 120 متر مربع
تعداد طبقات مجاز به استثنای زیر زمین حداکثر دو طبقه همجوار با کاربری های تفریحی و گذران اوقات فراعت
همجوار با کاربری مرکز ناحیه
درمانگاه فاصله تا محلات مسکونی 650-750 متر کنار مسیرهای سواره شریانی درجه 2 واقع شود. در مرکزناحیه واقع شود حداقل قطعه تفکیکی 2500 متر مربع
حداقل فاصله از محلات مسکونی 1 کیلومتر
حداقل فاصله از کارگاههای مزاحم 1 کیلومتر همجوار با کاربری مرکز ناحیه
همجوار با فضای سبز شهری
مذهبی
فرهنگی
ورزشی فاصله تا واحد مسکونی 650 تا 750 متر کنار مسیرهای سواره شریانی درجه 2 واقع دانلود طرح نهایی شهرسازی شود. در مرکز ناحیه واقع شود حداقل قطعه تفکیکی 500 متر مربع
حداقل فاصله از محلات مسکونی 1 کیلومتر
حداقل فاصله از کاگاههای مزاحم 1 کیلومتر همجوار با کاربری های مرکز ناحیه

جدول شماره (16): مشخصات کاربری های سطح شهر
عنوان شعاع دسترسی نوع ارتباطات موقعیت معمول ضوابط طراحی اولویت سازگاری
بیمارستان حدکاثر فاصله تا محلات مسکونی 1.5-1 کیلومتر بر خیابان های شریانی درجه 1 قرار گیرد نزدیک مرکز شهری قرار گیرد حداقل فضای مور نیاز 25000متر مربع
حداکثر فاصله تا واحد مسکونی 2کیلو متر
حداقل فاصله از کارگاه های مزاحم 1 کیلو متر
در حریم خیابان های شریانی درجه 1 قرار گیرد
در محلهای تولید سر و صدا نباشد. همجوار با فضای سبزشهری
همجوار با کاربری های مرکز شهری
نزدیک به ایستگاه آتش نشانی
دانشگاه و مدرسه علمیه حداکثر فاصله تا محلات مسکونی 1.5-1 کیلومتر واقع در خیابان های شریانی درجه 1 قرار گیرد نزدیک به مراکز شهری حداقل فضای مورد نیاز برای دانشگاه 25000 و برای مدرسه علمیه 2500 متر مربع
حداکثر فاصله تا واحد مسکونی 1.5 کیلومتر
حداقل فاصله از کارگاههای مزاحم 1 کیلومتر همجوار با فضای سبز شهری
همجوار با مراکز شهری
پارک شهر حداکثر فاصله از محلات مسکونی 1.5 کیلومتر واقع بر خیابان شریانی درجه 1 نزدیک به مراکز شهری حداقل قطعه تفکیکی 8 هکتار به بالا
همجوار با مراکز تفریحی و تجاری
همجوار با مراکز آموزشی
تجاری(عمده فروشی) در فاصله 30 دقیقه پیاده از واحدهای مسکونی کنار مسیرهای سواره شریانی درجه 2 واقع شود. در مرکز شهر واقع شود حداکثر سطح کل قطعه تفکیکی00 5 متر مربع
تعداد طبقات مجاز به استثنای زیر زمین بین 4-2 همجوار با فضای سبز شهری
همجوار با کاربری های مرکز شهر
اداری، مذهبی فرهنگی، ورزشی، جهانگردی، صنعتی ،حمل و نقل و انبار، تاسیسات بسته به نوع فعالیت فاصله آن از محلات مسکونی متفاوت خواهد بود البته حداقل فاصله 1.5 کیلومتر می باشد بسته به نوع کاربری در مسیر خیابانهای شریانی درجه 1 و 2 قرار گیرد بسته به نوع فعالیت در خارج از شهر و نذدیک مرکز شهر واقع شود سطح مورد نیاز بسته به نوع قرار گیری فعالیت و نوع فعالیت متفاوت خواد بود کاربری ناساز گار چون صنعتی در خارج از شهر با حفظ حریم سبز
کاربری ناسازگار نزدیک به کاربری های مرکز شهر

تعیین پهنه ی پیشنهادی برای توسعه بیرونی
برای جمعیت پیشنهادی 56000 نفر با محاسبات صورت گرفته توانستیم حدود 16837 نفر از آن جمعیت را به داخل شهر اضافه نماییم و برای 7963 نفراز آن جمعیت نیاز به توسعه بیرونی شهر داریم . با توجه به مجموع سرانه پیشنهادی 108.11 نیاز به 860800.3 متر مربع زمین در بیرون شهر می باشیم. در نقشه شماره (1) نشان دادیم که جهت توسعه با توجه به عوامل توسعه دهنده و محدود کننده می تواند در سمت های جنوب شرقی، جنوب و جنوب غربی شهر اتفاق افتد .
در ادامه پیشنهاد پهنه ی جدید در قالب سه طرح ارائه شده است و به ذکر معایب و مزایای هر طرح پرداخته شده است و با توجه به مزیت بیشتر هر طرح آن طرح به عنوان ساختار جدید شهر انتخاب می شود.

عنوان معایب مزایا دانلود طرح نهایی شهرسازی

طرح (1) – توسعه شهر به صورت خطی
– قرار گیری کامل توسعه در مسیر راه عبوری
عدم توانایی کنترل توسعه و خدمات دهی – ایجاد ساختاری منسجم برای شهر
– امکان استفاده از امکانات موجود در محله 3
طرح (2) – بزرگ تر شدن محله 6 عدم توانایی در خدمات رسانی
– احتیاج به تعریف مرکز محله جدید در شهر و تخصیص امکانات برای آن
– نزدیکی به کارخانه های قسمت شرقی شهر – تکمیل محله 6 و خارج کردن شکل آن از حالت تکه تکه ای و نامنسجم
– توسعه شهر به صورت غیر خطی دانلود طرح نهایی شهرسازی
طرح(3) امکان استفاده از امکانات موجود شهر
رشد غیر خطی شهر
امکان اولویت دهی به توسعه آتی شهر
منسجم نمودن ساختار محلات 3 و6

با توجه به معایب و مزایای عنوان شده در جدول طرح 3 به عنوان طرح پیشنهادی برای توسعه آتی شهر انتخاب می گردد.