در بیان طرح تفصیلی منطقه 21 تهران باید اشاره کرد که سابقه سكونت در تهران به زمان شاه طهماسب باز می گردد .

در زمان آقا محمدخان قاجار كه تهران به پايتختی انتخاب می شود حدود 50 هزار نفر جمعيت دارد.

با روی كار آمدن سلسله پهلوی به تبع اعمال سياست های تمركز گرا، پتانسيل قدرتمند امكانات سكونتی

خدماتی اشتغال زائی تهران و … توان جذب و نگهداشت جمعيت تهران ارتقاء يافته و به دنبال افزايش سريع

جمعيت شهر بافت كالبدی آن گسترش يافته و گذشته از به زيرساخت و ساز رفتن بسياری از زمين های

داخل شهر و بسياری از آبادی ها و مزارع اطراف (به ويژه در حد فاصل تهران با ری و تجريش ) در آن ادغام می شود

كه در پايان اين دوره زمانی جمعيت شهر نزديك به 5 ميليون نفر برآورد می شود .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 21 تهران کلیک کنید:

گرچه افزايش سريع و بيش از حد جمعيت شهر تهران موجب می شود تا محدوديت هائی

برای افزايش بيشتر آن در داخل شهر و حريم آن اعمال شود و ليكن وقوع انقلاب و تغيير

سياستهای اسكان جمعيت و به ويژه كاهش توان مديريت شهری براي نظارت بر تحول جمعيت در

داخل محدوده شهر و حريم آن، ضمانت اجرائی اين محدوديت ها را تا حد زيادی تنزل می دهد و

در نتيجه، جمعيت ساكن در حريم شهر (و به ويژه در كانون های جمعيتی نزديك به اين حريم كه

با محدوديت های كمتری مواجه هستند) افزايش می يابد .

سابقه اسكان جمعيت در منطقه عمدتاً به بعد از سال های 1360 باز می گردد .

به غير از وردآورد و چيتگر كه به صورت روستا وجود داشته و از خيلی وقت پيش دارای جمعيت

بوده است و بخش محدودی از شمال تهرانسر كه سابقه سكونت در آن به حدود سال های دهه

پنجاه باز مي گردد، تمام شهرك ها و مناطق مسكونی منطقه بعد از سال 1360 احداث شده اند .

( طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 21 تهران )

سابقه سكونت در مراكز جمعيتی واقع در طرح تفصیلی منطقه 21 تهران

شهرك فرهنگيان : در سال 1363 احداث و جمعيت در آن ساكن شده است.

شهرك آزادی : در حدود سال 1362 به تدريج جمعيت در آن ساكن شده است به نحوی
كه در سال 1365 حدود 7000 نفر جمعيت داشته است.

شهرك آسمان ( نيروی هوائی ): قبل از سال 1365 جمعيت در اين شهرك ساكن شده
است و در سال 65 حدود 3200 نفر جمعيت داشته است.

مجتمع مسكونی هواپيمائی كشوری : اين مجتمع قبل از سال 1365 شكل گرفته و در اين
سال نزديك به 1600 نفر ساكن داشته يعنی نزديك به 70 درصد جمعيت فعلی آن.

شهرك استقلال : در حدود سال 1363 ساخته شده است به طوريكه در سال 1365 قريب
به 2000 نفر جمعيت داشته است.

چيتگر : بيشتر بافت پراكنده و حاشيه نشين دارد و در اطراف مركز سكونتی چيتگر بالا
شكل گرفته در حدود سال 1360 به بعد به تدريج شروع به ساخت شده، به طوری كه در سال
1365 حدود 5000 نفر جمعيت داشته است.

شهرك شهرداری : نيمي از واحدهای اين شهرك در سال 1365 تحويل شده و جمعيت
در آن ساكن شده است.

شهرك دژبان : بعد از سال 1365 ساخته شده است به طوری كه در اين سال فقط 79 نفر
جمعيت داشته است.

شهرك 22 بهمن : بعد از سال 68 احداث شده است.

شهرك دريا : در جنوب تهرانسر نيز بعد از سال 1368 احداث شده است.

واحدهای مسكونی شهرك صدا و سيما : بعد از سال 1371 تحويل شده است.

كوی نصر : واقع در غرب شهرك آزادی بعد از سال 1371 احداث شده است.

شهرك ثامن : واقع در اراضی نظامی غرب خيابان چوگان نيز بعد از سال 1374 احداث
شده است.

تعداد جمعيت طرح تفصیلی منطقه 21 تهران و روند تحول آن

نتايج سرشماري های عمومی نفوس و مسكن سال های 1365 و 1375 نشان می دهد كه

تعداد جمعيت ساكن در محدوده كنونی طرح تفصیلی منطقه 21 تهران در سال های پس از انقلاب و منتهی به سال

1365 نيز در طول اين دهه با شتاب قابل ملاحظه ای افزايش يافته و در اين دو مقطع زمانی به

ترتیب به 62/7 هزار نفر و 128/3 هزار نفر افزایش می یابد .

این روند افزایش در سال های پس از  1375 با شتابی كندتر ادامه مي يابد و مشاور با توجه

به نتايج مقدماتی سرشماری عمومی كارگاهی سال 1381 و انجام تعديل های لازم در آن،

تعداد ساكنان منطقه در اين سال را بالغ بر 151/9 هزار نفر برآورد می كند كه با تداوم

روند آن در سال های اخير، تعداد جمعيت منطقه در حدود 160 هزار نفر تخمين زده می شود.

( طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 21 تهران )

توزيع جمعيت در طرح تفصیلی منطقه 21 تهران

در طول دوره مورد بررسی ، همواره، حدود 98 درصد جمعيت ساكن طرح تفصیلی منطقه 21 تهران در حوزه های

مسكونی و 2 درصد آنها در حوزه های غيرمسكونی زندگی می كنند.

همواره بخش قابل توجهی (حدود دو سوم ) جمعيت حوزه های مسكونی منطقه در

حوزه های مسكونی واقع در شرق كمربندی آزادگان و بخش كوچك تری (حدود يك سوم ) از

آنان در حوزه های مسكونی غرب اين كمربندی زندگی می كنند.

در طول دوره مورد بررسی ، تدريجاً سهم نسبی جمعيت حوزه های مسكونی شرق

كمربندی از كل جمعيت حوزه های مسكونی منطقه افزوده شده و در مقابل، از سهم نسبی

جمعيتی متناظر آن برای حوزه های مسكونی غرب كمربندی كاسته شده است.

همواره بخش بسيار بزرگی (بيش از دو سوم ) از جمعيت ساكن حوزه های مسكونی منطقه

در ناحيه يك آن زندگي می كنند و اندازه اين سهم نسبی نيز در طول دوره زمانی مورد بررسی

افزايش يافته است.

تراكم جمعيت

الگوی استقرار پهنه های مسكونی و پهنه های عملكردی در طرح تفصیلی منطقه 21 تهران به گونه ای است كه دو

حوزه مسكونی و غيرمسكونی را مي توان از يكديگر متمايز نمود . اراضی حوزه های مسكونی به

انواع عملكرد های شهری (اعم از مسكونی ، آموزشی ، صنعتی …) اختصاص داده شده است

در حالی كه اراضی حوزه های غيرمسكونی عمدتاً به عملكردهای صنعتی، نظامی ، حمل و نقل

و انبار و تعميرگاه اختصاص داده شده است و در مجموع فاقد اراضی مسكونی است .

جمعيت پذيری در الگوی توسعه

در ارتباط با گزينه های تحول جمعيت و نيز ظرفيت جمعيت پذيری منطقه، حالات محتمل

زير را می توان در نظر گرفته و با توجه به پی آمدهای مطلوب يا نامطلوب ناشی از تحقق آن در

ارتباط با تأمين سرانه های خدماتی ، رعايت پيشنهادهای طرح های بالادست و … نسبت به انتخاب

گزينه مورد نظر برای برنامه ريزی الگوی توسعه طرح تفصیلی منطقه 21 تهران اقدام كرد :

1 ) در صورتيكه جمعيت منطقه با متوسط رشد سالانه تعداد جمعيت ساكن آن در سال های اخیر ( 2/9 درصد )

افزايش يابد، تعداد ساكنان منطقه در مقاطع زمانی 10 و 20 سال آينده به ترتيب

در حدود 220 هزار نفر و 293 هزار نفر خواهد شد.

2 ) در صورت پذيرش حوزه های غيرمسكونی منطقه به عنوان حوزه های استقرار

عملكردهای فرامنطقه ای و تثبيت آنها و امكان بارگذاری جمعيتی حوزه های مسكونی منطقه

متناسب با مجموع سرانه های پيشنهادی طرح جامع ساماندهی براي آن (81/6 درصد)

ظرفيت جمعيت پذيری اين حوزه ها در حدود 191 هزار نفر خواهد بود.

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 21 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

[maxbutton id=”1″ url=”https://tarahshid.com/product/tarh21//” ]

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …