از آنجا که عمده کاربری های موجود در حوزه مداخل ه ما تجاری هستند به بررسی دانلود پروژه شناخت فضای شهری کاربری های تجاری در حوزه مداخله می پردازیم تا تاثیر آنها بر روی حوزه مداخله مشخص شود .

فضاهای تجاری شاخص در غرب مشهد شامل : محدوده قاسم آباد ( محور شاهد ، فروشگاه رفاه و … ) ، محور پیروزی ، بلوار وکیل آباد و خیابان دانشجو ، قسمتهایی از خیابان دانش آموز و محور های معلم و میلاد و امات می باشد . عمده این فعالیت ها در مقیاس محله و ناحیه سرویس می دهند و تنها در حاشیه محورهای معلم و امامت شاهد شکل گیری کاربری مقیاس منطقه و شهر هستیم .

واحدهای تجاری شکل گرفته در حاشیه محور میلاد شامل واحد های فروش مواد پروتئینی ، مرغ و ماهی ، گوشت ، فروش موبایل ، شیرینی و سوپر می باشد .

واحدهای شکل گرفته در حاشیه بلوار وکیل آباد به صورت پراکنده می باشند . صنف های عمده در حاشیه این محور شامل داروخانه ، بنگاه املاک ، واحد فرش ، پوشاک ، رستوران ، غذای آماده و سوپر و … است .

فعالیت های شکل گرفته در حاشیه دانشجو شامل سوپر ، میوه فروشی ، شیرینی فروشی ، آبمیوه ، داروخانه و … است .

فعالیت های تجاری در حاشیه محور پیروزی بسیار متعدد می باشند و شامل واحدهای فروش مواد پروتئینی ، قنادی ، غذای آماده ، سوپر های سبزی و میوه فروشی و واحد های فروش پوشاک ، داروخانه ، آموزشگاه رانندگی ، بنگاه املاک و … می باشند . این واحد ها به صورت مختلط کنار هم شکل گرفته اند .

فعالیت های تجاری محدوده قاسم آباد شامل فروشگاه رفاه و فعالیت های تجاری خطی بلوار شاهد از ابتدای بلوار به سمت چهاراه ورزش می باشد که تمرکز این فعالیت ها در چهار راه ورزش ست و به سمت میدان مادر درحال گسترش می باشد .

به لحاظ سطح درآمدی ، مراجعین این محور دارای سطح درآمدی متوسط می باشند .

مراجعین به این فضا با هدف تفریح و قدم زدن و خرید به این فضا می آیند .

برای دانلود پروژه شناخت فضای شهری روی لینک زیر کلیک کنید:

بررسی عناصر لینچ در محدوده دانلود پروژه شناخت فضای شهری

تصویر ذهنی از محدوده بر اساس عناصر پنج گانه لینچ مشخص شده است .

راه

راه ها حلقه های زنجیری هستند که بیننده در طول آنها به گونه ای عادی ، تصادفی و یا بالقوه در حال گردش است . این حلقه های نمی توانند خیابان ، پیاده رو ها ، مسیرهای عبوری و خطوط راه آهن را شامل دانلود پروژه شناخت فضای شهری شوند .

لبه

عناصری هستند که از سوی بیننده مثل راه ها مورداستفاده قرارنمی گیرند . این عناصر مرزهای بین محله ها می باشند .

در محدوده فراگیر بلوار وکیل آباد به عنوان لبه در تصور می رود که بخش های شمالی را از بخش های جنوبی منطقه جدا کرده است .

همچنین کال چهل بازه و یا بلوار امام علی را نیز می توان به عنوان لبه تصور کرد .

نشانه

نشانه ها عناصری هستند که بیننده نمی تواند به آنها وارد شود و برای او عناصری خارجی هستند مثل یک ساختمان یا یک مغازه ، یک عنصر طبیعی مثل کوه یا حتی درخت.

در محدوده مورد بررسی می توان به ساختمان بانک پاسارگاد  ( پوشیران قدیم ) اشاره کرد و یا پارک ملت و یا ساختمان هایی دربلوار معلم و امامت .

دانشگاه آزاد و دانشگاه فردوسی و یا ساختمان نمایشگاه بین المللی نیز می توانند به عنوان نشانه درنظر گرفته شوند همان طور که در ذهن افراد ( مثلا برای آدرس دهی ) وجود دارند و از آنها برای تشخیص یک مکان استفاده می کنند .

گره

عناصر راهبردی شهر هستند آنجا که بیننده می تواند به کانون های فعالیت نفوذ کند و به دور آن به گردش در آید . این کانون ها عمدتا در تقاطع ها شکل می گیرند .

در محدوده مورد مطالعه چهارراه آزاد شهر ، چهارراه میلاد ، چهارراه معلم ، چهارراه ورزش ، چهارراه مخابرات را به عنوان گره می توان در نظر گرفت .

بعضی از این گره ها تمرکز گرا هستند و نقش کانونی دارند و می توان این گره ها را مرکز ثقل نیز نامید.

محله

این عناصر بخش های کم و بیش گسترده شهر هستند که در دو بعد گسترده شده و دریافت می شوند و بیننده احساس می کند در درون این بخش ها نفوذ کرده است . بخش هایی که توسط هویت بسیار قوی خود قابل تمیز می باشند .

در محدوده به عنوان نمونه می توان به شاهد ، آزاد شهر ، معلم و پیروزی اشاره کرد .

مطالعات دانلود پروژه شناخت فضای شهری حمل و نقل

راههای مختلف در شهر بر اساس وظیفه و اهمیتی که دارند تقسیم بندی های مختلفی می شوند از جمله آنها می توان به دسته بندی های زیر اشاره کرد :1

آزاد راه یا اتوبان

این راه برقراری ارتباط سریع بین شهرهای منطقه و یا کشور را فراهم می کند . چنین راهی دارای کنترل کامل دسترسی بوده و در طراحی آن دسترسی مستقیم به اراضی مجاور منظورنمی گردد. وجه تمایز عمده آزاد راه در این است که آزاد راه در یک مسیر مجزا ( از دیگر جریانات ترافیک ) جریان دارد .

بزرگراه یا اتوبان شهری

این راه برقراری ارتباط سریع بین مناطق عمده یک شهر را فراهم می سازد . تقاطع های این خیابان باید به صورت غیر همسطح بوده و ورودی های آن بسیار معدود باشد به طوری که فقط خیابان های اصلی به آن اتصال پیدا کنند تا بازده این قبیل مسیر ها به علت ورودی و خروجی های متعدد کاهش نیابد . چنانچه اتوبان شهری از مسیر جنگلی یا تفریحی عبور کند آن را بیشه راه می نامند که واژه معادل آن پارک دانلود پروژه شناخت فضای شهری وی می باشد .

خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاه راه

این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگراه و خیابان های جمع و پخش کننده و یا مراکز اصلی ثقل و محلات بزرگ یک  شهر را فراهم می سازد . در یک چنین خیابانی امکان دسترسی مستقیم به اراضی مجاور از طریق کند رو وجود دارد . چنین خیابانی مشمول اجرای مقررات کنترل پارکینگ و غیره بوده و نوع تقاطع ها همسطح است . ( با در نظر گرفتن سلسله مراتب شبکه ) جهت افزایش بازده این گونه خیابان ها لازم است کلیه تقاطع ها به چراغ راهنمایی مجهز باشند و با استفاده از یک مرکز فرماندهی مشترک امکان استفاده از موج سبز ایجاد گردد .

خیابان اصلی

این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگراه و خیابان جمع و پخش کننده و مراکز ثقل و مراکز شهر را برقرار می سازد . در این خیابان امکان دسترسی به کاربری های شهر ی به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع ها همسطح و با رعایت سلسله مراتب شهری دانلود پروژه شناخت فضای شهری می باشد . در شهرهای متوسط و کوچک ایران معمولا خیابان اصلی نقش خیابان درجه یک اصلی و یا شاه راه را به عهده دارد .

خیابان جمع و پخش کننده

این خیابان برقراری ارتباط بین خیبان های اصلی و خیابان های فرعی یا محلی و یا محله های مجاور را برقرار می سازد . این گونه خیابان ها ترافیک چند خیابان فرعی را جمع آوری نموده و به خیابان اصلی و یا خیابان اصلی درجه یک عبوری منتقل می نماید . امکان دسترسی مستقیم به کاربری های شهری به طور مستقیم وجود دارد . نوع تقاطع ها همسطح بوده و در تقاطع با خیابان اصلی از چراغ راهنمائی استفاده می شود . در ایران مرز بین خیابان های فرعی و جمع و پخش کننده به درستی مشخص نمی باشد . این گونه خیابان ها نباید به هیچ وجه در اختیار ترافیک عبوری قرار گیرند .

خیابان های فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی )

این خیابان برقراری ارتباط بین واحد های همجوارو همچنین امکان دسترسی به مناطق مسکونی یا دیگر اراضی مجاور را فراهم ساخته و به خیابان جمع و پخش کننده یا خیابان اصلی مربوط می شود .  امکان دسترسی به کاربری های پیرامونی و خیابان ها به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع ها همسطح است . خیابان های فرعی محلی نمی باید در اختیار ترافیک عبوری قرار گیرد .

فرعی پیاده ( ماشین رو )

فرعی پیاده معابر کم عرضی می باشند که در بلوک های ساختمانی جهت دسترسی به اماکن مجاور مورد استفاده قرار می گیرند . این گونه معابر در مواقع اضطراری (اتوموبیل های آتش نشانی و اورژانس ) می تواند ماشین رو باشد (حداقل مرز 3.5 متر )

دسترسی پیاده و دوچرخه

این دسترسی فقط جهت عابر پیاده و دوچرخه در نظر گرفته شده است و در حریم یک خیابان سواره قرار ندارد .اغلب در این معبر در مورد تقاطع هایی که سواره را قطع می کنند از رو گذر و یا زیر گذر استفاده می کنند . این گونه معابر از داخل پارک ها و فضای سبز عبور کرده و ورودی های مسکونی را به مرکز محلات یا مراکزتجاری مربوط می سازد.

1 – شبکه ارتباطی در طراحی شهری  تالیف : دکتر فریدون قریب   انتشارات دانشگاه تهران

بررسی محدوده مورد نظر از لحاظ سلسله مراتب شهری

در این قسمت به بررسی سلسله مراتب ترافیکی مسیرهای عبوری پرداخته شده است .

بر اساس دسته بندی سلسله مراتب راهها که در قسمت قبل ذکر شدند به بررسی وضعیت موجود پرداخته می شود .

به این ترتیب بزرگراه امام علی ( ع) به دلیل سطح عملکردی وسیعی که در مقیاس شهری دارد جزء بزرگراه در نظر گرفته می شود .

بلوار وکیل آباد و نیز بلوار آزادی به دلیل ایجاد ارتباط بین بزرگراه و خیابان های اصلی درجه دو و نیز سطح عملکردی و سایر ویژگی هایی که دارند جزء خیابانهای اصلی درجه یک محسوب گشته اند .

بلوار های امامت ، معلم ف جانباز ، شاهد و قسمتی از بلوار خیام که در حوزه قرار دارد تاثیر مستقیمی بر سطح حوزه مداخله می گذارند و به این ترتیب جزء شریانهای اصلی درجه دو به حساب می آیند .

خیابانهای دیگری نیز موجودند که نواحی محدوده را به هم مرتبط ساخته و نقش جمع و پخش کننده را دارا هستند این خیابانها شامل خیابانهای دانشجو ، دانش آموز ، سید رضی و … می باشند .

در سطح محدوده خیابانهای دیگری نیز هستند که به سبب دسترسی های مختلف در مقیاس محله ای فعالیت می کنند که خیابانهای محلی نامیده می شوند .

اسامی خیابانها همراه با وضعیت سلسله مراتبی آنها در نقشه               مشاهده می گردند .

ظرفیت سایبان و نیمکت

ظرفیت سایبان و نیمکت ایستگاه اتوبوس کافی نمی باشد که برای متمرکز نمودن مسافران و جلوگیری از تجمع آنها در کنار خیابان ، به صورت مناسب در نظر گرفته نشده اند.

پل عبور مسافرین

در اکثر ایستگاه های اتوبوس واقع در محدوده برای عبور مسافران از روی کانال زهکشی مابین نیمکت و محل توقف اتوبوس ، پلی نصب نشده است و یا در صورت وجود عرض ،این پل ها برای عبور مسافران در مدت زمان کوتاه ، کم بوده و باعث تجمع مسافران در کنار خیابان می شود .

اتصال مناسب سواره رو با سطح پیاده

مطالعات در محدوده بلافصل (سطح 2 )

متوسط حداقل دمای هوا در سردترین ماه سال ( ژانویه ) 7/4- درجه سلسیوس و متوسط حداکثر آن در گرم ترین ماه سال (ژوئیه ) 9/33 درجه سلسیوس بوده است

با توجه به ارقام فوق نتیجه می گردد که در ایین منطقه پائین بودن دمای هوا درماههای سرد سال اهمیت بیشتری نسبت به بالا بودن دما در ماههای گرم دارد .

نیاز به گرم کردن هوای داخلی ساختمان بیش از 6 برابر نیاز به سرد کردن آن است

با توجه به جدول بیوکلیماتیک که حداکثر و حداقل دمای هوا و رطوبت مربوطه بر روی آن انتقال داده شده است ؛ مشاهده می شود ، در تابستان شرایط اقلیمی منطقه به طرف مناطق گرم و خشک میل نموده است .

وزش باد

در این مورد با توجه به تحلیل های انجام شده نتیجه می گردد که درصد و سرعت وزش بادهائی که درماههای ژوئن و ژوئیه واوت یعنی در فصل تابستان وزش دارند بیشتر از سایر بادهاست . گرچه بادهای پائیزی و زمستانی به ترتیب درصد و سرعت کمتری دارند ، اما به دلیل سرد بودن منطقه و با توجه به اهمیت گرم کردن فضاهای داخلی نسبت به سرد کردن این فضاها ، می بایست جهت وزش این بادها را کاملا مورد توجه قرار داد .

بنابراین دررابطه با راحتی افرادیکه در محیط بار فعالیت خواهند داشت ، توجه به جهت وزش بادهای سرد زمستان امری اجتناب ناپذیر است .

با توجه به شکل زیر مشاهده می گردد که بادهای تابستان از سمت شرق و بادهای بهاری و پائیزی از سمت جنوب می وزند ، همچنین بادهای زمستای که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند از سمت جنوب شرقی و شمال غربی در این محدوده تاثیر گذار خواهند بود .

تابش آفتاب

باتوجه به عرض جغرافیایی مشهد ( ’16 – ’36 ) ، می توان جهت تابش آفتاب و زاویه ای را که اشعه خورشید با سطح افق می سازد ، در هر روز از سال و هر ساعت روز به دست آورد . با دردست داشتن این دو زاویه می توان مقدار سایه که دیوار های مختلف یک ساختمان درمواقع مختلف سال ایجاد می نمایند را بررسی نمود .

بررسی وضعیت حرارتی هوا دانلود پروژه شناخت فضای شهری در شب و روز

در این قسمت وضعیت حرارتی هوا در روز و شب هر ماه در رابطه با آسایش انسان مورد بررسی قرار می گیرد . بدین منظور روش پیشنهادی ماهانی مورد استفاده قرار گرفته است . در این روش شرایط آسایش انسان با توجه به دو عامل دما و رطوبت هوا مورد بررسی قرار گرفته است .

با توجه به نتایج به دست آمده از این روش ، ملاحظه می شود که وضعیت هوا درروز در 5 ماه از سال سرد ، در 3 ماه مطلوب و در 4 ماه گرم است . وضعیت حرارتی هوا در شب در 9 ماه از سال سرد و در 3 ماه مطلوب است . بنابراین نیاز به خنک کردن هوا ، فقط در چهار ماه از سال و آنهم در روزها ضروری است .

بررسی هماهنگ سازی محیط مسکونی با شرایط اقلیمی

در این قسمت با استفاده از روشهای پیشنهاد شده در سطح بین المللی و با توجه به نتایج حاصل از بررسی های انجام شده ، عوامل موثر در شکل گیری ساختمانهای هماهنگ با شرایط اقلیمی شناخبه شده و آن دسته از نکاتی که رعایت آنها از نظر اقلیمی در طراحی کلی محیط های مسکونی ضروری است استخراج می گردند .

ماهانی و انجمن معماران آمریکا در طرح جامع پیشنهاداتی را برا ساس جدول بیوکلیماتیک ساختمانی  و سایر اطلاعات داده اند که این پیشنهادات به شرح زیر می باشد :

پیشنهادات ماهانی

ماهانی با توجه به وضعیت حرارتی هوای شب و روز ماهانه هر منطقه و با در نظر گرفتن نوسان ماهانه دما ، گروه رطوبتی و میزان بارندگی پیشنهاداتی جهت هماهنگ سازی ساختمان و شرایطی اقلیمی آن منطقه ارئه نموده است که برای منطقه مورد نظر به شرح زیر خلاصه گردیده است :

الف – ساختمان بهتر است در جهت محور شرقی غربی گسترش یابد .

ب – طرحهایی بافضاهای فشرده و متراکم برای منطقه مناسب هستند .

ج – ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی ضرورتی ندارد .

ر- دیوارهای خارجی و داخلی و سقف ها بهتر است از مصالحی سنگین پیش بینی شوند .

م – پیش بینی فضاهای خارجی برای استفاده در شبهای تابستان مفید است .

پیشنهادات انجمن معماران آمریکا (AIA)

جامعه معماران آمریکا ، که در رابطه با تحقیقات در زمینه معماری اعتباری بین المللی دارد ، برای مناطق سرد سیری مشابه منطقه مورد نظر ، چهار اصل یا هدف زیر را جهت هماهنگ سازی ساختمان با شرایط اقلیمی به ترتیب اولویت زیر پیشنهاد نموده است :

 • جلوگیری از تبادل حرارت در جداره های ساختمان
 • جلوگیری از نفوذ هوای سرد به فضاهای داخلی .
 • هدایت تابش آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع سرد سال .
 • محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم .

تعیین قرار گیری مناسب جهت ساختمان ها و خیابان ها

جهت استقرا ر ساختمان ها

در این قسمت با توجه به پیشنهاداتی که در قسمت های قبل ارائه گردید ، و با در نظر گرفتن اولویت هائیکه دو عنصر اقلیمی تابش آفتاب و وزش بادهای زمستانی در شکل گیری محیط دارند ارزیابی قرار گرفته اند :

جهت استقرار ساختمان در شهر مشهد همواره می بایست با توجه به تابش آفتاب و جهت وزش بادهای سرد زمستانی تعیین شود .

به منظور تعیین مناسب ترین جهت استقرار ساختمان در رابطه با تابش آفتاب ، میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح عمودی جهات مختلف در مواقع سرد و گرم سال ، به صورت دو منحنی برروی یک محور مختصات نشان داده می شود .

تعیین جهت مناسب ساختمان در رابطه با تابش آفتاب

با توجه به اینکه بادهای زمستانی از جنوب شرقی و شمال غربی و بادهای پائیزی از جنوب می وزند ، در صورتیکه ساختمان به طرف غرب بچرخد ، بادهای زمستانی در محدوده بی اثر و بادهای پائیزی در محدوده بادهای نیمه موثر نمای اصلی آن قرار خواهند گرفت . بنابراین مناسبترین جهت در رابطه با وزش باد جهت 30 درجه غربی و جهت های قابل قبول از جنوب تا 30 درجه غربی خواهند بود .

همانطور که ملاحظه می شود ، جهت های مناسب در رابطه با تابش آفتاب و جهت های مناسب در رابطه با وزش باد بر هم منطبق نمی گردند . اما با توجه به اهمیت وزش بادهای سرد و با توجه به اینکه جهت های مشرف به غرب ( تا 30 درجه غربی ) در رابطه با تابش آفتاب قابل قبول هستند ، می توان به طور کلی جهت های جنوب تا 30 درجه غربی را به عنوان جهت مناسب ساختمان در مشهد به حساب آورد . البته به دلیل متفاوت بودن ارتفاع و خصوصیات طرحهای ساختمانی مورد نظر می توان برای هر تیپ مناسب ترین جهت را به دست آورد .

در محدوده مورد مطالعه جهت ساختمان ها تقریبا با زاویه 20 درجه به سمت غرب چرخیده است و بنابر مطالب گفته شده در بالا مشاهده می شود که جهت گیری ساختمان ها در اینجا به مناسب ترین صورت ایجاد شده است .

بهترین جهت برای استقرار ساختمانها

جهت خیابانها در دانلود پروژه شناخت فضای شهری

ارزیابی و انتخاب مناسبترین جهت خیابانها نیز با توجه به دو عامل وزش باد و تابش آفتاب انجام شده است .

در رابطه با تابش آفتاب ، خیابانها لازم است در جهتی قرار داده شوند که در سردترین ماه سال که خورشید در پایین ترین موقعیت خود است ، به اندازه کافی آفتابگیر باشند . با قبول این فرض ، خیابان هائیکه در امتداد محور شمال جنوب قرار دارند مناسب ترین جهت در رابطه با تابش آفتاب را خواند داشت . اما مسئله مهمتری که باید مورد توجه قرار داد آسایش عابرینی است که از خیابانها عبور خواهند کرد ، به دلیل تاثیر خنک کنندگی بادهای زمستانی ، جهت خیابانها باید به نحوی پیش بینی شود که تا آنجا که ممکن است بادگیر نباشند . در این رابطه مناسب ترین خیابان ، خیابانی است که امتدادش بر جهت باد عمود باشد . به عبارت دیگر هر چه زاویه بین امتداد جهت باد و امتداد خیابان به زاویه قائمه نزدیکتر باشد ، جهت خیابان مناسب تر خواهد بود .

با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه می رسیم که بهترین جهت برای خیابانها ، خیابانهای شمالی – جنوبی است که البته از جنوب به سمت غرب جهت گیری کرده باشد .

و نیز در محدوده مورد نظر دیده می شود که خیابانها بر اساس قواعد شکل گرفته و به صورت مناسبی جهت گیری شده اند .

جهت گیری مطلوب خیابانها

مطالعات کالبدی دانلود پروژه شناخت فضای شهری

در حوزه بلا فصل وجود پارک ملت به عنوان پارک شهری افراد را از همه نقاط شهر به خصوص ساکنین غرب شهر به این منطقه می کشاند . در نتیجه باعث ازدحام سواره و پیاده می شود . همچنین پارک ملت به عنوان یک کاربری عمده فضای سبز علاوه بر به وجود آوردن منظر مناسب با تلطیف هوا و کاستن از آلودگی های هوا در حوزه مداخله تاثیر می گذارد .

کاربری های تجاری خطی در راسته بلوار معلم و میلاد و ادامه بلوار امامت نیز باعث جذب جمعیت سطح منطقه به این محل بوده که بر ترافیک و ازدحام حوزه مداخله تاثیر گذاشته است . از طرفی در انتهای بلوار امامت کاربری تجاری بیشتر به شکل دانلود پروژه شناخت فضای شهری تعمیرگاه ها دیده می شود که با سایر کاربری های این محدوده ناسازگار است .

در انتهای بلوارامامت وجود تقاطع غیرهمسطح به عنوان مسیری که قاسم آباد را به این محدوده متصل میکند خود باعث افزایش تمایل سواره ها برای گذر از بلوار امامت شده که ترافیک را بر حوزه مداخله ایجاد می کند . علاوه بر این سبب افزایش و گسترش فعالیت های تجاری در این محدوده نیز شده است .

مطالعات در محدوده مداخله ( سطح 3 )

استفاده کنندگاه از فضا افرادی با سطح درآمدی متوسط رو به بالا هستند .

این افراد معمولا از حوزه بلافصل و فراگیر به این محدوده مراجعت می کنند . که نشان دهنده این است که این محدوده در سطح منطقه دارای عملکرد می باشد .

اشتغال بسیاری از ساکنین در بازار همین منطقه است که دراین صورت شاهد وجود شبکه ای از روابط اجتماعی و قوی و پایدار در محدوده با تاثیر معنوی – اجتماعی این افراد می باشیم .

نقاط ورودی و خروجی اصلی به چهارراه آزاد شهر از سمت بلوار وکیل آباد ، بلوار آزادی و خیابان ایرج میرزا می باشد .

محور امامت به عنوان یکی از شریانهای اصلی که عملکرد تجاری نیز در سطح منطقه دارد همواره دارای ترافیک عبوری می باشند که برنامه ریزی برای از بین بردن ترافیک ناشی از عوامل مختلف لازم و ضروری می باشد تا بتوان استفاده هر چه بهتر و بهینه تری از این دانلود پروژه شناخت فضای شهری فضا داشته باشیم .

ورودی های اصلی و خروجی های اصلی و همچنین ورودی ها و خروجی های فرعی در نقشه نشان داده شده اند .

وضعیت پارکینگ ها

دراین حوزه با توجه به تجمع کاربری های تجاری و همچنین وجود پارک ملت که سبب جذب بالای جمعیت به این حوزه می شود پارک به صورت پارک حاشیه ای است .

مشکل کمبود جای پارک در این محدوده جدی است . در بررسی پرسشنامه ها نیز اکثریت افراد مشکل عمده محدوده را کمبود جای پارک وسایل نقلیه می دانستند . این امر باعث شده است مراجعین به فضا اتومبیل های خود را در خیابان های فرعی ( کوچه ها ) اطراف پارک کنند که مشکلات زیادی برای ساکنان محل به وجو می آورد . ( در اکثر ساعات یه خصوص عصر و شب این کوچه ها مملو از ماشین است.)

پس ایجار یک پارکینگ عمومی ضروری به نظر می رسد.

الگوی حرکت پیاده

دراین حوزه با توجه به تجمع کاربری های تجاری و همچنین وجود پارک ملت که سبب جذب بالای جمعیت به این حوزه می شود پارک به صورت پارک حاشیه ای است .

مشکل کمبود جای پارک در این محدوده جدی است . در بررسی پرسشنامه ها نیز اکثریت افراد مشکل عمده محدوده را کمبود جای پارک وسایل نقلیه می دانستند . این امر باعث شده است مراجعین به فضا اتومبیل های خود را در خیابان های فرعی ( کوچه ها ) اطراف پارک کنند که مشکلات زیادی برای ساکنان محل به وجو می آورد . ( در اکثر ساعات یه خصوص عصر و شب این کوچه ها مملو از ماشین است.)

پس ایجار یک پارکینگ عمومی ضروری به نظر می رسد.

کیفیت ابنیه

درمحدوده مورد نظر از لحاظ کیفیت سه دسته از ابنیه قابل تشخیص هستند ( نوساز ، قابل استفاده ، تخریبی ) .

اکثر ابنیه موجود قابل نگهداری هستند اما نکته قابل توجه اینکه در سمت شمال شرق چهار راه میلاد ، یک قطعه وجود دارد که به نظر میرسد باید عقب نشینی می کرد و از بین می رفت و حذف می گردید . به همین دلیل این بنا را تخریبی در نظر گرفته ایم .

قدمت ابنیه

ابنیه موجود در محدوده در سه دسته 0 تا 5 سال – 5 تا 15 سال – 15 تا 30 سال جای دارند . چون این محدوده جزء بافت جدید شهر است ، اکثریت ابنیه موجود در بازه 15 تا 30 سال جای می گیرند و بنایی بیشتر از 30 سال دیده نمی شود که دارای ویژگی های خاص کالبدی یا غیر کالبدی باشد .

در بررسی تعداد طبقات در محدوده با ساختمان های همکف ، یک طبقه ، دو طبقه ، سه طبقه مواجه هستیم . اکثریت تجاری های حاشیه محور همکف هستند و تنها چند بنای سه طبقه دیده می شوند .

در واقع در حاشیه خیابان به خصوص ضلع شرقی ارتفاع ساختمان ها تقریبا یکسان است اما قطعه هایی با ارتفاع بلند تر در پشت این ساختمان ها و چند تایی در حاشیه محور قرار دارند که تعادل ارتفاع را برهم می زنند ، ساختمان هایی چون بانک پاسارگاد و ساختمان هایی در دو طرف چهارراه میلاد از این جمله اند .

در بررسی کاربری ها می بینیم بعد از مسکونی که بیشترین تعداد را کاربری تجاری دارد ، تعداد کاربری تجاری بخصوص در حاشیه محور بیشتر است.

در محدوده تنها یک کاربری اداری که دفترثبت اسناد است دیده می شود.یک بلوک به طور کامل کاربری آموزشی دارد.پارک ملت نیز به عنوان کاربری فضای سبز است

سطح عملکردی کاربری ها

در محدوده مورد نظر شاهد این هستیم که مقیاس عملکردی تجاری های حاشیه خیابان در سطح منطقه می باشند  و این نشانگر اهمیت بالای این محدوده در سطح شهر و به خصوص منطقه است .

عنصر بارز دیگری که به تاثیر گذاری این محدوده افزوده و در حیات شهری و به خصوص حیات جمعی شهروندان تاثیر گذار است ، پارک ملت می باشد که در سطح شهر عملکرد دارد . این عنصر باعث جذب هر چه بیشتر جمعیت از سایر نقاط شهر به این محدوده شده و روابط جمعی بین آنها را سبب می گردد .

در این محدوده دو دبیرستان داریم که مقیاس عملکرد آنها در سطح دانلود پروژه شناخت فضای شهری ناحیه است.

در نقشه به چگونگی عملکرد هر یک از کاربری ها در سطح محدوده مورد نظر پرداخته شده است

فضاهای عمومی و خصوصی دانلود پروژه شناخت فضای شهری

بررسی فضاهای خصوصی و عمومی در این محدوده نشان می دهد که اکثریت فضا را فضای عمومی تشکیل می دهد .

پارک ملت به عنوان فضای عمومی شاخص و اصلی می باشد . سایر فضاهای عمومی را  خیابانها تشکیل می دهند . به همین جهت استقرار کاربری هایی که با عنوان فضای عمومی شناخته می شوند لازم به نظر می رسد .

همچنین ایجاد امکاناتی متناسب با نیاز استفاده کنندگان از فضا به بهره گیری بهتر از این فضا کمک می کند .

در این محدوده فضاهای نیمه خصوصی – نیمه عمومی تنها شامل مدرسه با مقیاس ناحیه ای است.

قطعات مسکونی و تجاری فضاهای خصوصی را شامل می شوند .

برداشت نما ( سطوح شفاف و کدر – تزئینات و ملحقات – خطوط افقی و عمودی)

در بررسی بدنه فضای شهری به برداشت خطوط افقی و عمودی ( شامل خط آسمان و خط آسمان ترکیبی ، خط زمین و همچنین خطوط ریتم دار طبقات ، ملحقات و تزئینات نما و سطوح شفاف و کدر) در  دو جداره شرقی و غربی فضا پرداخته ایم .

به طور کلی در دو جداره خط زمین به صورت کاملا افقی است و درمورد خط آسمان و خط آسمان ترکیبی هماهنگی و یا ریتم خاصی وجود ندارد .

تابلو های تبلیغاتی و تابلوهای مغازه ها و کولر ها باعث اغتشاش در جداره ساختمان ها و عدم هماهنگی آنها شده است . این مطلب در جداره غربی بیشتر دیده می شود و در جداره شرقی تابلوهای مغازه ها تقریبا دریک ردیف قرار گرفته و نسبت به جداره دانلود پروژه شناخت فضای شهری غربی هماهنگ تر است.

در بررسی سطوح کدر و شفاف می بینیم سطح  قابل ملاحظه ای از نما به خصوص در طبقه همکف که مغازه ها قرار گرفته اند را سطوح شفاف ( در ها و پنجره ها ی شیشه ای ) فرا گرفته اند .

همچنین در نوع و رنگ و مصالح به کار رفته هماهنگی در نما دیده نمی شود .

 • برداشت مبلمان شهری

Image result for ‫مبلمان شهری‬‎

در محدوده آزاد شهر مبلمان شهری به وفور دیده می شود و از لحاظ کمی مشکل چندانی به چشم نمی خورد اما ایرادی که وجود دارد در نحوه توزیع آنها در محل می باشد به عنوان مثال دیده شده که گاها چند سطل آشغال در یک مکان تجمع داشته اند اما در عوض در یک جا هیچ سطلی وجود نداشته است .

در این مکان یک نوع از انواع مبلمان شهری مشاهده می شود که کمتر در جای شهر دیده شده و آن تابلوهایی است که جهت تبلیغات در مجاورت دیوارهای پیاده رو ها و یا در تقاطع چهار راه ها دیده می شود و این موجب می شود که هر چه کمتر دیدی بصری دانلود پروژه شناخت فضای شهری افراد در مواجه با ازدحام تابلوهای بدون توجه به استانداردهای نصب به وجود آید ، البته باید گفت که هر چند این عمل صورت گرفته اما باز هم تابلوهای تبلیغاتی را به صورت پراکنده و بدون برنامه می بینیم .

همچنین در سطح محدوده مورد مداخله درمحل هاعبور پیاده با توجه به تجاری بودن محل در نزدیکی تقاطع ها فضاهای سبز کوچک و نیمکت هایی تعبیه شده اند . البته باید توجه داشته باشیم که نیمکت ها و یا صندلی هایی به صورت موقت و یا غیر موقت در جلو ی مغازه ها لازم می باشد .

در کل با وجود تمام مبلمانی که در سطح سه وجود دارد عنصر خاصی که به عنوان نشانه شهری عمل کند به چشم نمی خورد . ( البته به عنوان یک عنصر کمرنگ می توان به نمایشگری که در سر چهارراه آزاد شهر است اشاره کرد )

 • بررسی کفسازی محدوده مورد نظر

به طور کلی در محدوده شاهد انواع کفسازی هستیم . آسفالت که شامل سطح خیابان ها و برخی قسمت ها در پیاده روهاست . موزائیک که در سطح پیاده رو ها و آیلند میانی دیده می شود و سنگ فرش هم که در قسمت های سبز تقاطع ها ، در سه طرف چهارراه میلاد وجود دارد .

وجود آسفالت در قسمت هایی از پیاده رو ها به خصوص در چهارراه میلاد مناسب به نظر نمی رسد . به طور کلی هماهنگی در کف سازی پیاده رو از لحاظ جنس ف رنگ و طرح موزائیک ها وجود ندارد . ( در نقشه جزئیاتی از کف سازی از قبیل طرح های موزائیک ها نشان داده شده است . ) که هدف از ایجاد نقشه کفسازی نشان دادن ناهماهنگی کف سازی پیاده رو از لحاظ رنگ و طرح جلوی هر قطعه می باشد .

در دنباله محل قرار گیری باغچه ها و درخت ها به صورت سطوح سبز در نقشه نشان داده شده است .

از لحاظ حرکت معلولین یکی از مشکلات در ضلع جنوب غربی چهارراه ، دانلود پروژه شناخت فضای شهری پیاده رویی است که بدون سطح شیب دار به خیابان متصل می شود که این برای افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند مشکل ایجاد می کند . ( چگونگی بررسی حرکت معلولین و نیز راه مناسب برای حرکت آنها در قسمت های قبلی ذکر شده است . )

 • پرسشنامه

این پرسش نامه ها  با هدف جمع آوری اطلاعات به دوگروه مراجعان به فضا و مغازه دارن  (درحوزه مداخله) داده شد.تعداد 50 پرسشنامه که 25 تا توسط  مرا جعان و25 تا توسط  مغازه داران پرشد.

بررسی پرسشنامه دانلود پروژه شناخت فضای شهری مراجعین

 • از کدام قسمت شهر به این محل آمده اید؟
 • اولین نکته ای که بعد از شنیدن نام آزاد شهر به ذهن شما می رسد چیست؟
 • ایا فضای شهری دیگری در ذهن دارید که با آزاد شهر مقایسه کنید؟
 • بیشتر چه زمانی از شبانه روز از فضا استفاده می کنید؟
 • چه میزان از فضا استفاده می کنید؟
 • بیشتر دوست دارید از فضا پیاده استفاده کنید یا سواره؟

بررسی پرسشها

 • از کدام قسمت شهر به این محل آمده اید؟

نمودارزیر نشان میدهد که 75 درصد مراجعان  از محدوده دانلود پروژه شناخت فضای شهری آزادشهر، وکیل آباد ومعلم به این فضا آمده اند که میتوان نتیجه گرفت  اکثر فعا لیتهای و کاربری های موجود دراین حوزه در سطح منطقه عمل می کنند.

 • اولین نکته ای که بعد از شنیدن نام آزاد شهر به ذهن شما می رسد چیست؟

نمودار زیر نشان میدهد که 71 درصد افراد فعالیتهای پوشاک را به یاد می آورند .  نکته قابل توجه این که اکثر افراد (30 درصد) به پوشیران اشاره کرده اند . می توان گفت پوشیران به عنوان یک نشانه شهری در ذهن افراد نقش بسته است و به فضا هویتی داده است. با وجود این که چند ماهی است عملکرد آن از پوشاک به بانک تغییر کرده افراد هنوز آزاد شهر رابا پوشیران می شناسند.

 • ایا فضای شهری دیگری در ذهن دارید که با آزاد شهر مقایسه کنید؟

مراجعه کنندگان این محدوده را با خیابانهای سجاد، راهنمایی، جنت، احمد آباد مفایسه کرده اند .اکثریت به خیابان راهنمایی اشاره کرده اند که می توان را درشباهت های دو فضا از قبیل وجود حرکت سواره در کنار حرکت پیاده ووجود واحدهای تجاری به خصوص پوشاک دانست.

دررتبه دوم به جنت اشاره شده که از لحاظ فعالیت و پیاده بودن  حرکت به این فضاشبیه است.

دررتبه سوم با احمد آباد وسجاد مقایسه شده است که این دو هم از لحظ اصناف دارای شباهت است.

 • بیشتر چه زمانی از شبانه روز از فضا استفاده می کنید؟

همان طور که در نمودار نشانداده شده است بیشتر مراجعین شب وعصر از فضا استفاده می کنند. با توجه به این موضوع باید تجهیزات وامکانات  مناسب این شرایط ازقبیل روشنایی کافی فرا هم باشد.

 • چه میزان از فضا استفاده می کنید؟

طبق نمودار زیر 60 درصد مراجعین به صورت ماهانه وهفتگی از فضا استفاده می کنند که نشان دهنده سطح عملکرد منطقه ای است.16 درصد استفاده از فضارا روزمره ومحلی میدانند.24 درصد استفاده سالانه دارند. این موضوع نشان از سطح عملکردبالای محدوده است.

 • بیشتر دوست دارید از فضا پیاده استفاده کنید یا سواره؟

بیشتر استفاده کنندگان تمایل به حرکت پیاده دارندو همچنین آن رابا جنت دانلود پروژه شناخت فضای شهری مقایسه می کنند پس توجه به کیفیت مسیر پیاده از قبیل مناسب بودن عرض پیاده رو وتجهیزات آن مهم است.

بررسی پرسشنامه مغازه داران

 • بیشتر مراجعین شما از چه سطح درامدی هستند؟

– مراجعین شما بیشتر ازچه سطحی هستند؟

– مشکلات محدوده به نظر شما چیست؟

بررسی پرسشهای مغازه داران

 • بیشتر مراجعین شما از چه سطح درامدی هستند؟

باتوجه به نمودار بیشتر مراجعین (82 درصد)دارای سطح درامد متوسط به بالا هستند که این امر سبب شکل گیری فعالیت های لوکس باکیفیت بالا میشود وتقاضای افرادبرای دراختیار داشتن امکانات وتجهیزات متناسب با فضا بیشتر است.

– مراجعین شما بیشتر ازچه سطحی هستند؟

بیشتر مراجعان(42 درصد) از سطح منطقه هستند که این امر نشاندهنده تجمع فعالیت در این محدوده(سمت شرق حوزه فراگیر ) است.

– مشکلات محدوده به نظر شما چیست؟

مراجعه کنندگان به کمبود پارکینگ ، ترافیک سواره، کیفیت نامناسب واحدهای تجاری، عدم تجهیز پیاده روها و اختلال حرکت پیاده اشاره کرده اند.از نظر اکثریت بیشترین مشکل کمبو د پارکینگ است.همچنین به موانع حرکت در پیاده روها و کمبود تجهیزات از قبیل مبلمان شهری اشلره کرده اند.

نتایج مربوط به پرسشنامه ها

بر اساس بررسی پرسشنامه هایی که از مراجعه کنندگان دانلود پروژه شناخت فضای شهری و مغازه داران صورت گرفت نتایج زیر به دست آمد ه است :

 • بیشتر مراجعین از محدوده آزاد شهر ، معلم و وکیل آباد می باشند .
 • مقیاس عملکردی فعالیت های محدود در سطح ناحیه و منطقه است .
 • مراجعین از سطح بلافصل و سطح فراگیر می باشند .
 • اولین نکته ای که به ذهن مراجعین می رسد پوشیران و مانتو فروش ها و به عبارتی واحدهای پوشاک است .
 • بیشتر مراجعین در شب و عصر از فضا استفاده می کنند .
 • تلفیق نور کافی و تسهیلات مورد نیاز باید مورد توجه قرار گیرد .
 • بیشتر مراجعین محدوده را با خیابان راهنمائی و جنت مقایسه می کنند .
 • مراجعان تمایل دارند از فضا به صورت پیاده استفاده کنند .
 • مراجعین خواستار تعریض و تجهیز پیاده رو ها هستند .
 • مراجهان مشکل عمده فضا را نبود پارکینگ می دانند .
 • بیشتر مراجعین سطح درآمدی متوسط به بالا دارند .
 • تحلیل
 • وجود راسته های هم صنف در محدوده
 • استقرار پارک ملت به عنوان فعالیت جذب جمعیت
 • تنوع در کاربری های موجود در محدوده
 • موجود واحدهای عمده فروشی پوشاک
 • استقرار فعالیتهای مقیاس منطقه و تا حدودی فرا منطقه در محدوده
 • استقرار فعالیت های متناسب با پارک ملت در محور امامت
 • استقرار واحدهای تعمیرگاه در محدوده که باعث کاهش ارتقا کیفیت فضا می شوند .
 • وجود واحدهای فروش مواد پروتئینی در محور استقلال با مقیاس عملکردی فرامنطقه ای در محدوده
 • استقرار صنفهای ناهماهنگ و ناسازگار در کنار یکدیگر
 • تراکم و ازدحام انواع کانون های فعالیتی سواره و پیاده در اطراف تقاطع ها
 • کمبود جدی کاربری های فرهنگی ، تفریحی و فضای سبز در محدوده
 • عدم هماهنگی در کف سازی پیاده روها از لحاظ جنس ، رنگ ، طرح موزائیک ها
 • ایجاد اغتشاش در جداره ساختمان به دلیل قرار گرفتن تابلوهای تبلیغاتی
 • جانمایی نا مناسب مبلمان شهری و تمرکز آن در یک قسمت خاص و بدون استفاده ماندن بعضی از آنها
 • کمرنگ بودن خطوط عابر پیاده
 • روباز و آلوده بودن جوی های آب در بخشی از محدوده که موجب آلودگی آب و فضا می شود.

فرصت

 • استقرار پارک ملت به عنوان یک فضای متناسب با یک فضای شهری
 • فرصت تقویت تجاری های منطقه در نقاطی نظیر کال چهل بازه ، زندان و موارد مشابه
 • فرصت تبدیل شدن محدوده به یک فضای شهری
 • وجود تقاطع های غیر همسطح درانتهای بلوار امامت باعث گسترش فعالیت ها به خصوص فعالیتهای تجاری می شود .
 • پارک ملت به عنوان تلطیف کننده فضا است .

تهدید

 • ناامنی برخی از قسمتهای فضا نظیر کال چهل بازه و …
 • تبدیل کاربری های مسکونی به تجاری درمعابر فرعی
 • واحدهای شکل گرفته در انتهای محور امامت به لحاظ عملکردی ناسازگار با سایر فعالیتهاست.
 • وجود کال چهل بازه و زمین های بایر و خاکی اطراف آن که دانلود پروژه شناخت فضای شهری سبب آلودگی هوا می شود .                                                                 

حال با توجه با ضعف و قوت ها و فرصت و تهدید های موجود که ذکرشد می توان به ارائه راهبردها و راهکارهای لازم و در نهایت به ذکر پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت این محدوده و رساندن آن به کیفیت مطلوب کالبدی – فضایی واجتماعی پرداخت که جایگاه آن در این تحقیق نمی باشد . بنابراین بررسی آن به برنامه ها و طرح های دیگر واگذار می گردد.