طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

1 سال پیش
طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

جمعیت طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران در سال ۱۳۸۱ (براساس آمار پروانه ساختمانهای مسکونی صادره طی سالهای ۷۸ – ۱۳۷۴ و بدون در نظر گرفتن آمار ساخت و سازهای غیرمجاز و نامشخص که در اراضی با مالکیت نظامی و انتظامی ممکن است صورت گرفته باشد) حدوداً ۸۰۱,۰۰۰ نفر برآورد گردیده است که بعد از جدا شدن شهرک شهید محلاتی، شهرک قائم و سوهانک از ناحیه ۱۰ طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران، جمعیت این منطقه در سال ۱۳۸۱ از ۸۰۱,۰۰۰ به ۷۷۸۱۵۴ نفر کاهش یافته است .

تراکم ناخالص جمعیت طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران در سال ۱۳۸۱ حدوداً ۱۱۱/۱ نفر در هکتار بوده است که نسبت به سال ۱۳۷۵ ( معادل ۸۷/۶ نفر در هکتار )، ۲۳/۵ نفر در هکتار افزایش داشته است .

بیشترین تراکم طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران در سال ۱۳۸۱ در جبهه های شمالی ناحیه ۶ ودر محلات خاک سفید و حکیمیه مشاهده میگردد که محل زندگی اقشار کم درآمد است. در سال ۱۳۸۱ نواحی ۴ و ۵ و بعد از ناحیه ۶ به لحاظ جمعیت، پرتراکم ترین نواحی در منطقه هستند. در حالیکه در سال ۱۳۷۵ بیشترین تراکم ناخالص جمعیت در نواحی ۱، ۲ و ۳ و سپس ۴ ، ۵ و ۶ بوده است .

تحولات جمعیت در ناحیه بندی ۱۰ گانه شهرداری طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران طی سالهای ۷۵ – ۱۳۶۵ بیانگر آن است که علیرغم روند جذب جمعیت در تمام نواحی، شتاب جذب جمعیت در ۱۰ ناحیه یکسان نبوده است .

نرخ رشد واقعی جمعیت منطقه در فاصله سالهای ۸۱ – ۱۳۷۵ معادل ۲/۷ درصد و طیسالهای ۷۵ – ۱۳۶۵ معادل ۳/۳ درصد بوده است . این نرخ رشد برای شهر تهران طیسالهای ۸۱ – ۱۳۷۵ بر اساس برآورد مرکز آمار حدوداً ۲ درصد و طی سالهای ۷۵ – ۱۳۶۵ معادل ۱/۱ درصد بوده است .

نواحی دارای اسکان غیررسمی فوق و همچنین نواحی نظامی موجود در منطقه ( که نقاط مسکونی را در بر میگیرد ) به نوعی موجب جدایی گزینی در منطقه شده اند .

بیشترین بعد خانوار در منطقه در سال ۱۳۷۵ در نواحی ۱۰ ، ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹ به ترتیب معادل ۴/۹ ، ۴/۶ ، ۴/۵ ، ۴/۵ و ۴/۴ بوده است .

 

 ویژگی های اقتصادی، فعالیت و عملکرد طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

کارآمدی اقتصادی شرط توسعه پایدار و زندگی پذیری شهر است و در همان حال میتواند مانع یا ترتیبی برای زندگی پذیری باشد، محیط زندگی بهتر بر کارآمدی اقتصادی می افزاید ولی بدون کارآمدی اقتصادی، فراهم کردن زندگی بهتر ممکن نیست. بنابراین در راستای دستیابی به کارآمدی اقتصادی در این مطالعات ابتدا ویژگی های برجسته منطقه (به تفکیک فضاهای کار و فعالیت مستقر در منطقه، اشتغال ساکنان و قیمت زمین) مورد اشاره قرار گرفته و سپس به روند تحولات گذشته و وضع موجود منطقه (به لحاظ فعالیت و عملکرد) پرداخته شده است .

فهرست طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

فضاهای کار و فعالیت مستقر در طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

در سال ۱۳۸۱ ، ۲۷۱۱۹ کارگاه در منطقه استقرار داشته اند که در مقایسه با سرشماری کارگاهی سال ۱۳۷۳ ، ۷۸۷۸ کارگاه ( با رشدی معادل ۴/۳ درصد ) جدید به منطقه اضافه شده است .

سهم فعالیتهای کارگاهی طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران در تهران در سال ۸۱ معادل ۷/۷۱ درصد بوده است که نسبت به سال ۷۳ ( با سهمی معادل ۶/۴۸ درصد ) ۱/۲۳ درصد رشد داشته است .

خواندن این مقاله را هم به شدت پیشنهاد می‌کنیم!
طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

بالاترین سهم فعالیتی منطقه نسبت به تهران در بین بخش های مختلف از آن صنعت با در بر داشتن ۱۰/۵ درصد از کل فعالیت های صنعتی تهران است .

طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران بعد از منطقه ۱۲ بیشترین تعداد واحدهای صنعتی و خدماتی را در کل تهران داراست .شاغلین فضاهای کار و فعالیت در منطقه در مقایسه با سایر مناطق ۲۲ گانه رتبه چهارم را داراست .

شاغلین مشاغل پایه در منطقه در قیاس با سایر مناطق تهران رتبه پنجم را دارا هستند .

فشردگی و تراکم مراکز کار و فعالیت در نوار جنوبی منطقه کاملاً مشهود است. بیشترین تمرکز شاغلین در ناحیه ۲ و کمترین تمرکز نیز در ناحیه ۱۰ و ۹ مشاهده می گردد . بیشترین تمرکز شاغلین مراکز اقتصاد دانش در منطقه در نوار جنوبی منطقه مشاهده می گردد .

محورهای عمده فعالیت در منطقه (فعالیت های خاص و بورس) عبارتند از محورهایدلاوران، لویزان، هنگام (در زمینه فعالیتهای کارگاهی تولید مبلمان و مرکز تعمیرات خودرو) و محور دماوند (در زمینه کارگاههای کوچک تولیدی و تعمیراتی)

فهزست طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

ویژگی های کالبدی طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

محدوده ای که امروزه به عنوان منطقه چهار شهرداری تهران شناخته می شود. بافتهای شهری مجزا و جدا از همی است که در طول دو دهه اخیر از لحاظ کالبدی به هم پیوسته اند لیکن پیوستگی کارکردی و فضایی مناسب را برقرار ننموده اند. از سوی دیگر شرایط شکل گیری عناصر شهری و حتی منطق های نیز در آن فراهم نبوده، لذا تنها عنصر شهری درون منطقهدانشگاه علم و صنعت است، که آن هم با فضای پیرامون خود ارتباط در خور نداشته یا تک افتاده است.

محدوده های فعالیت عمدتاً در شهرک صنعتی حکیمیه بعنوان محل استقرار کارگاههاو انبارهای بزرگ صنعتی و محور دلاوران، محل استقرار کارگاهها و فروشگاههای کوچکمبلمان و محور وفادار بعنوان محل استقرار تعمیرگاهها و خدمات خودرو، مهمترین محورها ومسیرهای فعالیت در منطقه هستند. باید در نظر داشت هرچند گسترش فعالیت در محورهایمذکور تنوع و پویایی اقتصادی ایجاد کرده است علاوه بر ایجاد آلودگی های هوا، صوتی وبصری، تأثیرات نامناسبی را در بافت مسکونی بلافصل خود از جمله خاک سفید و شمیران نوبرجای گذاشته اند. به عبارت دیگر بخشی از فعالیتهای مرتبط با محورها و پهن ههای فعالیت درقطعات مسکونی و در تداخل با سکونت مستقر شده اند. این امر موجب تنزل کیفیت سکونت ازیکسو و ناپایداری چرخه فعالیتها از سوی دیگر شده است.

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

ساختار تاریخی طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

در دوره قاجار این منطقه شکارگاه، تفرجگاه و اردوگاه سلطنتی و نظامی بوده است. مناطقحفاظت شده پارکهای جنگلی سرخه حصار، غزال، تلو و قوچک معروفترین مناطق اردوگاهی وشکارگاهی در دوران سلطنت قاجار بود هاند. همچنین خاک سفید بارانداز کالاهای مربوط بهشمال شرق کشور بوده است. در دوره های بعد نیز موقعیت منطقه چهار بهترین منطقه برایاستقرار نیروهای نظامی بوده است تا جایی که در حال حاضر در حدود ۱۷% از اراضی کلمنطقه را اراضی و اماکن نظامی تشکیل می دهند.

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …

دانلود

 

 

لطفا امتیاز دهید
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب نسیم خاتمی

دیدگاه شما

بدون دیدگاه