ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ً ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اتوکد منطقه 4 تهران ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ و دﻻوران (ﻟ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻧﺘﻬﺎی ﺒﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران (ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ . ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﻌﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ) و ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎص و ﺑﻮرس (دارﻧﺪ . در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ً ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ (7-1-1) ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (اﺳﺖ 7-1-1) ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ

کلیاتی درباره اتوکد منطقه 4 تهران

در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎ، ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ، ﮐﻤﺎﻟﯽ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎری، دﻻوران، ﻫﻨﮕﺎم، ﻓﺮﺟﺎم و ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎذب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻮد . ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) اتوکد منطقه 4 تهران  (8 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺎری، دارای ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ )ﺳﺎﯾﺮ ( ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮار ﻓﺠﺮ، ﺑﻠﻮار ﻧﻮر، 15 ﻣﺘﺮی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ …. .ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮدرو در 6 ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺪوده ﻧﺎﺣﯿﻪ ) وﻓﺎدار 9 ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ، ﺷﻤﺎل ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮا 6 اﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ً ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ً اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ درون آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ

ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ در اتوکد منطقه 4 تهران

زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻨﺪ ) .ﻧﻘﺸﻪ 7-1-1ﻫﺎی (8-1-1 و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد اﻧﺪ اﯾﺠﺎد . اتوکد منطقه 4 تهران ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ و ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی –ﺒﺪی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻗﯿﻤﺖ 83 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺴﺘﺎن 5 ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻟﺒﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺮﻗ اﻧﺪ و ﺟﻨﻮب ﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ) 8 ﻣﺤﺪوده ﻧﻮاﺣﯽ (ﭘﺎﺋﯿﻦ 6 و داﺷﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را اﻧﺪ. اﺧﺘﻼف اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ( در ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﺳﺪاران، ﺷﻤﺲ آﺑﺎد، ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ، ﻏﺮب
ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ….ﺑﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ) . (8-1-1 ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره

ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی در اتوکد منطقه 4 تهران

ﻣﺤﺪوده 7 ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ 8 ﻏﺮب ﻧﺎﺣﯿﻪ ، ) ﻣﺤﻠﻪ 6 ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﻧﺎﺣﯿﻪ ، ﻫﺎی ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ، ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ (….ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﻗﯿﻤﺘﻬ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﺰء ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در زﻣﺮه ﻫﺎی دارای ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ اتوکد منطقه 4 تهران  ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭘﻬ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺎ دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

اتوکد منطقه 4 تهران

ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪی ی ﻣﺤﺪوده ﻣﯽ ای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺠﺰا و ﺟﺪا از ﻫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دو ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﯿﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﻮده ، ای ﻧﯿﺰ در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻬﺮی درون ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، اتوکد منطقه 4 تهران ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮ د ارﺗﺒﺎط در ﺧﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﮏ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﻬﺎ در اتوکد منطقه 4 تهران

ﻣﺤﺪوده ﺣﮑﯿ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ً ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻤﯿﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺤﻮر دﻻوران، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻣﺤﻮر وﻓﺎدار ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﻮع و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ اتوکد منطقه 4 تهران ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻮا، ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺼﺮی، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ و ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ ﺑﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و در ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ارﺗﻘﺎء ﻧﯿﺎﺑﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دوره ﻗﺎﺟﺎر اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎرﮔﺎه، ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه و اردوﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر، ﻏﺰال، ﺗﻠﻮ و ﻗﻮﭼﮏ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اردوﮔﺎﻫﯽ و ﺷﮑﺎرﮔﺎﻫﯽ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ راﻧﺪاز ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ . در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ اتوکد منطقه 4 تهران  ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای %17 اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود از اراﺿﯽ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺿﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .

ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ

1300 در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ) ﭘﻬ اول 1320 ﺗﺎ ﻠﻮی ( 500 ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان در ﺣﺪود ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺖ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .زاﻏﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎدﮔﺎن و ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳ ﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،اتوکد منطقه 4 تهران  ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺳﺘﺎدﻫﺎی ارﺗﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و . . . اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﻞ 30 ﮔﯿﺮی ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎرﻣﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ در دﻫﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .

ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮی ﮐﺎﻻد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺮار دارد . 40 در دﻫﻪ ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ، اوﻗﺎف ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ، ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . 50 در دﻫﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، اراﺿﯽ ﮐﺎﻇﻢ آﺑﺎد و ده ﻧﺎرﻣﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ً و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ در ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯽ دوام ﯾﺎ ﮐﻢ دوام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه و ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺑﻮده و در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎراﻧﺪاز ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .دﻫﻪ در ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯽ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اراﺿﯽ آن ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻟﻮ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺰان اﺣﺪاث . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻮرﻫﺎی دﻣﺎوﻧﺪ، ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت، اوﺷﺎن، ﻓﺸﻢ، ﻣﯿﮕﻮن، آﻫﺎر، ﺷﻤﺸﮏ، دﯾﺰﯾﻦ و . . .ﻣﻨ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر و ﺣﺮﯾﻢ آن ) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ و اراﺿﯽ و اﻣﺎﮐﻦ وﺳﯿﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی منطقه

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی اﺻﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﮑﻞ داده اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻟﻮﯾﺰان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﺎﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺧﺖ دﻫﻨﺪه دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎﺳﺪاران، دﻣﺎوﻧﺪ، اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻨﮕﺎم در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿزﯾﻦ ﺎوران، دارآﺑﺎد، رﺳﺎﻟﺖ، ﻫﻤﺖ، اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﺻﺪر و ﻟﺸﮕﺮک ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

ﺗﺮاﮐﻢ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪی

ﺗﺮاﮐﻢ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪی، ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 62 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح اﺷﻐﺎل در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 104 درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ درﺻﺪ اﺳﺖ . ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ 1/68 ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داﻧﻪ 435 ﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ اﺧﺬ روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻗﻄﻌﺎت در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، اتوکد منطقه 4 تهران ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ روش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﯾﺐ رده ﺑﺮای ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ 200 اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻫﺶ دارد ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺸﺎن از رﯾﺰداﻧﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح اﺷﻐﺎل ﺑﺎﻻ . ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ اﺷﻐﺎل ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺟﺤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ارﺗﻔﺎع ﺑﻮده اﺳﺖ .

ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﻪ در اتوکد منطقه 4 تهران

ﭘﯿﺶ ﻟﺬا در ﭘﺲ ﺑﯿﻨﯽ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت، ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺷﮑﻠﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل و ارﺗﻔﺎع ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد . ﻃﺒﻘﻪ 4 ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻓﺸﺮده ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳ 200ﻄﺢ ﺑﻮد 38 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ . ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ 38 اﺷﻐﺎل درﺻﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر، دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 60 اﺷﻐﺎل 45 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﯽ 4 درﺻﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻓﺸﺮده ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ، وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار دور اﺳﺖ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ آن ﭘﺬﯾﺮی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﭘ ﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را در ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اتوکد منطقه 4 تهران در ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﯽ اﺣﯿﺎء ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ-اﺳﺖ ﺗﺠﺎری اﻧﺘﻬﺎی ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه . اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در راﺳﺘﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ )ﻣﺴﺘﻘ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 11 ﺗﻬﺮان12 و ( ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه . ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ً ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮔﺮدد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اراضی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اراﺿﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺿﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اراﺿﯽ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرک ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺑﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺳﺘﺎدی ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و وﺟﻮد ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان، اتوکد منطقه 4 تهران اراﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻧﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﮔﺴﻞ ﻗﺮار ﻫﺎ دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرک و ﺣﺮﯾﻢ ﺳﺒﺰ ﺗﻬﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ً ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر، ﺷﺪﯾﺪا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮاﯾ ﺷﻮﻧﺪ ﻢ رﻋﺎﯾﺖ .

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ

• ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ و ﻧﻈﺎم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان در ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺪﻣﺎت واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻣﺘﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺟﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ری ﺗﻬﺮان، ﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ و دوم ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ . – ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ : ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺮﯾﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد ﻧﯿﺎز.

ﻫﻤﺠﻮاری ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

ﺗﺠﺎری : ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮوﻫﻬ رده ﺎی ﻣﻫﻤﺠﻮاری ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت – آﻣﻮزﺷﯽ : ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ
– آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد
– ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﻮح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎ
– ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی
– ﺳﺒﺰ ﻓﻀﺎی : اداﻣﻪ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
– ﺻﻨﻌﺘﯽ: ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻢ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑ ، ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺰرگ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ .

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻘﯿﺎسی ﺷﻬﺮ

از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد : – در ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اتوکد منطقه 4 تهران واﺣﺪ در اراﺿﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮوج ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺳﺘﺎدی از ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن اﺷﺎره اﺳﺖ ای ﻧﺸﺪه .

مناطق تفریحی در اتوکد منطقه 4 تهران

ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . – ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺰاﺣﻢ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﯿﮑﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اتوکد منطقه 4 تهران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭘﯿﺮاﻣ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، اﺣﯿﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ است .

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی

-ﺳﺎﻣ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺎﻧﺪﻫﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﻤﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ . اتوکد منطقه 4 تهران ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﯾﺰی و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد .

ﺳﺎزه های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اتوکد منطقه 4 تهران

ﺳﺎزﯾﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺮی، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﻘﻖ ای ﺑﺮای ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻗﯽ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎ ﺳﺎل اﻓﻖ ﻃﺮح، ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ اتوکد منطقه 4 تهران ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺧﺮوج ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم .ﻻ زم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای از اﺑﺘﺪا ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ . زﯾﺮا ﺻﺮف ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮوج آن از ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ .

ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی

زﯾﺮا ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺟﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ .در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎنً اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداری ﻋﻤﻼ اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده . ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺻﻼح، از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ . – ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ .ﻓﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن دارد و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻧﯿﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت . در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آن ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﻬﺮ، ﺿﻤﻦ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی اتوکد منطقه 4 تهران

ﻫﻤﯿﻦﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺎی ﻓﺮاوان در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮاﺷﯽ آن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎرک آﺑﯽ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺿﺮورت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .اﮔ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﻐﻔﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻮازن را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در اتوکد منطقه 4 تهران

اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ د اﺳﺖ ر ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده : – ﻣﻘﯿﺎس 1 رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی 2- 1347 ﺣﻔﻆ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 3- ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ و ﺣﻮزه در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در اﻣﺘﺪاد ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ – ﺟﺪﯾﺪ 4 ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ – ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 5 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ – ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ 6 ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﺖ است .

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ

اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ 1- ﺑﻪ 7650000 در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺒﺎع ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻬﺮان 2- اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ از داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮان در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ای در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ دوﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺮج ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﯿﺎن است .

راهبردهای توسعه

ارزﯾﺎﺑﯽ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻋﺪم وﺿﻮح در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد . اتوکد منطقه 4 تهران ﻟﺬا اﯾﺠﺎد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮ اﺗﺐ در ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻊ ﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻄﻮر ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ در ﻋﻤﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در اﻣﺘﺪاد ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدد ﯾﺪ ﺧﻮدداری . ﻟﯿﮑﻦ در ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد اﻧﺪ .

ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ

ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺼﯿﻠ ﻫﺎی ﯽ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ ﻟﯿﮑﻦ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻠﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ . از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد، اتوکد منطقه 4 تهران ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ، ﺑﻪ دور از واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده .ﺷﻬﺮ ﻟﺬا در ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اتوکد منطقه 4 تهران

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ، ﺷﻌﺎﻋﯽ، ﺧﻄﯽ و . . .داد را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﻫﺪف ﻗﺮار . ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺎی ﺣﻮزه، ﺷﻬﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن دارای ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻮری اﺳﺖ، اتوکد منطقه 4 تهران ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﻪ اراﺿﯽ وﺳﯿﻊ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آن و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ رﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه . اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ از داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪا ف ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .

نتیجه گیری

اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ً ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮﻣﻨﺠﺮﺷﻮد .ﻣﯽ ﻟﺬا راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ای ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﺑﺪ ﭘﺬﯾﺮی آن ارﺗﻘﺎء در سایت طراح شید فایل اتوکد تمامی مناطق تهران را داشته باشید.