طرح تفصیلی منطقه 5 تهران با مساحت بيش از 5287 هكتار عرصه اي از اراضي شمال غربي شهر تهران را در برمي گيرد كه از ديرباز با فضاي باز گسترده و ر وستاهاي پراكنده در آن، شناخته مي شود . اين محدوده از شمال به دامنه هاي جنوبي البرز (تراز 1800 از مسيل فرحزاد تا ده حصارك و تراز 1600 از ده ياد شده تا مسيل كن ) از جنوب به جاده ي مخصوص تهران – كرج، از غرب به دره ي مسيل كن و از شرق به دره مسيل فرحزاد و بزرگراه هاي اشرفي اصفهاني و محمدعلي جناح محدود مي گردد .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 5 تهران کلیک کنید:

محدوده ي طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

دره هاي موجود در منطقه از ديرباز محل سكونت جوامع انساني بوده كه مهمترين آنها « روستاي كن » مي باشد. علاوه بر روستاي كن پنج محدوده ي ديگر كه داراي قدمت مي باشند، به ترتيب اهميت عبارتند از : باغ فيض، ده حصارك، مرا دآباد، حسن آباد و وسك . اگرچه دو محدوده ي حسن آباد و وسك در درون بافت شهري منطقه حل شده و اثر قابل ملاحظ ه اي از آنان به جاي نمانده است ولي سه محدوده ي ديگر كماكان آثاري از گذشته را در خود دارند . با توجه به نقشه هاي در دسترس منطقه در مقاطع مختلف (در سال های 1343 ، 1358 ، 1366 و 1373 ) توسعه ي كالبدي منطقه ي پنج در چهل سال اخير صورت پذيرفته است . از آنجا كه هرگونه تجمع انساني به دنبال خود احداث شبكه مواصلاتي را در پي دارد و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند (بافت مسكوني، شبكه تحركات )، در هر مقطعي ساختار شبكه معابر نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.

كاربری های وضع موجود اراضی طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

محدوده ي طرح تفصیلی منطقه 5 تهران پهنه اي از اراضي شمال غرب تهران است كه حدود چهارگانه آن به شرح زير ميباشد:

شمال (از شرق به غرب) :

خط القعر دره ي فرحزاد به آخرين محدو ده ي ساخت و سازهاي موجود (شمال مجموعه ی مسكوني احداث شده توسط تعاوني مسكن سازمان فني و حرفه اي) به خط تراز 1800 و منطبق بر اين خط تراز تا خط القعر دره ي حصارك – وسك و از اين نقطه منطبق بر تراز 1600 تا تقاطع پل موجود بر روي رودخانه ی كن.

شرق :

از لبه ي شرقي آسفالت بزرگراه محمدعلي جناح (شمال ميدان آزادي ) و امتداد آن بر روي لبه ی شرقي آسفالت بزرگراه اشرفي اصفهاني تا انتهاي آن (تقاطع با سي و پنج متري حصارك ) و از آنجا منطبق بر جاده ي فرحزاد تا خ طالقعر رودخانه ي فرحزاد تا انتهاي شمال شرقي محدوده.

جنوب :

تقاطع رودخانه ي كن و جاده ي مخصوص كرج و منطبق بر لبه ي جنوبي اين جاده تا ميدان آزادي (ضلع شمال غربي اين ميدان و بر روي لبه ي جنوبي راست گرد بزرگراه محمدعلي جناح – جاده مخصوص تهران – كرج).

غرب :

منطبق بر خط القعر رودخانه ي كن تا تقاطع اين خط القعر با جاده ي مخصوص تهران- كرج. با اين اوصاف محدوده طرح تفصیلی منطقه 5 تهران مساحتي معادل 5287/35 هكتار را در بردارد كه در تقسيمات خردتر به هفت ناحيه تقسيم می شود .

ويژگی های عمده ی طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

خصوصيات و ويژگي های عمده و بارز منطقه ی 5 را در بخش هاي مختلف مطالعاتي مي توان به

شرح ذيل برشمرد :

ويژگی های محيط طبيعی

الف – وجود ارتفاعات و كوهپايه هاي جنوبي البرز در شمال منطقه كه به لحاظ ديد و منظر و امكان استفاده جهت گذران اوقات فراغت يك ويژگي مثبت ارزيابي ميگردد.

ب – گذر دو رودخانه (مسيل) مهم كن و فرحزاد از بدنه هاي غربي و شرقي منطقه كه به دليل عمق بستر و عرض مناسب، از عملكرد مناسبي در منطقه برخوردار مي باشد و عبور مسيل وسك از داخل محدوده ي منطقه كه به دليل مداخلات صورت گرفته در مواقع وقوع بارندگي هاي شديد موجب آبگرفتگي در بخشهايي از منطقه مي گردد.

پ – وجود باغات يكپارچه در كن و باغات پراكنده و متخلخل در حصارك، مرادآباد و باغ فيض. به دليل وجود دو گسل حصارك و باغ فيض و عبور گسل اصلي شمال تهران از لبه ي شمالي منطقه، اين منطقه در محدود هي خطر با شدت تخريب نسبتاً بالا قرار دارد .

ويژگی های زيست محيطی

الف – وزش بادهاي غربي موجب پاكي هواي منطقه مي گردد.

ب – برخورداري از باغات به وسعت حدود 500 هكتار در غرب و شمال منطقه و در محدوده هايي از باغ فيض كه موجب تلطيف هوا مي گردد.

پ – استقرار پارك سوار آزادي و ترمينال غرب در جوار هم در محدوده ي ميدان آزادي و استقرار شهر سنگ در شرق رودخانه ي كن، كانون هاي اصلي آلوده كننده ي محيط در منطقه ي 5 به شمار مي آيند.

ويژگی های كيفيت محيط شهری

الف – وجود اغتشاشات بصري به علت پراكنده بودن ساخت و سازهاي بلندمرتبه و ناهمگون بودن آنها.

ب – عدم تعريف مناسب دروازه ها و مبادي ورودي منطقه ي 5 كه عامل تشديدكننده بر بي هويتي منطقه به شمار مي آيد.

پ – عدم وجود مراكز خدماتي و گسست بين بخش هاي مختلف منطقه

ويژگی های مديريت شهری

عدم كارآيي مديريت شهري به دليل تداخل وظايف دستگاه هاي مختلف، ساختار سازماني و تشكيلاتي نامناسب، عدم تأمين منابع مالي مستمر و پايدار و … را مي توان به عنوان ويژگي هاي اصلي مديريت شهري نام برد.

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 5 تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید: