در بیان طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 9 تهران تهران  ﺗﻬﺮﺍﻥ باید گفت که ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﺮﺝ،

ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺫﺭی ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻴﺮ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻓﺘﺢ، ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ( ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ )

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎی ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻭﺷﺒﻴﺮی ﻭ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﮐﻦ ﻣﻨﺘﻬی ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 2 ﻭ 5

ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ، 10 و 17  ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ، 18 ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ 21 ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻫﻤﺴﺎیگی دارد .

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 9 تهران کلیک کنید:

ﻭﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 1996 ﻫﮑﺘﺎﺭ ﻳﻌنی ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ٢/٨  ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٧٥ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٧٣٥٠٠ ﻧﻔﺮ، ﻳﻌنی 2/6 ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .

ﺑﺮﺭسی ﻫﺎی ﺁﻣﺎﺭی ﺣﺎکی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٦٠ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻣﻨﻄﻘﻪ 9 ﺩﺍﺭﺍی 2 ناحیه و ١٣ ﻣﺤﻠﻪ است .

ﻣﻨﻄﻘﻪ 9 ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﻮﺍئی ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ

ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍحی ﺷﻤﺎلی، ﻏﺮبی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ تلقی ﻧﻤﻮﺩ . ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی

ﻏﻴﺮﻧﻈﺎمی ﻭ ﻧﻈﺎمی ﻫﻮﺍئی ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﮐﺎﺭﮔﺎهی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋگی ﻫﺎی ﺑﺎﺭﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ،

ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ٤ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﺑﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺳﺖ.

تحولات گذشته ، وضع موجود و ویژگی های طرح تفصیلی منطقه 9 تهران

ویژگی های بارز وضع موجود

۱ . اختلاط کاربری های متجانس فرا شهری ، فرا منطقه ای با کاربری های شهری.

۲ . وجود کاربری های کارگاهی – صنعتی‌و انبارهای کم بازده و غیر اقتصادی و گاهی متروکه

۳ . عدم انتقال عملکرد های سنتی منطقه به عنوان محل تبادلات وسیله و ” تغییر مسیر ”

با وجود گسترش تهران در مناطق غربی و جنوبی بعد از طرح تفصیلی منطقه 9 تهران

۴ . همجواری منطقه با پایانه های حمل و نقل زمینی و هوائی

۵ . تراکم ناخالص شهری در بخشی که ” عرفاً ” میتوان دارای عملکرد منطقه ای دانست

بالای 240 نفر و تراکم خالص مسکونی در پهنه های مسکونی بیش از 660 نفر در هکتار است .

گرایش های کاربری زمین

بیش از نیمی از مساحت طرح تفصیلی منطقه 9 تهران ، به کاربری های فرامنطقه ای اختصاص یافته است .

فرودگاه مهرآباد در غرب منطقه واقع است . پادگان جی بافت مسکونی منطقه را دوپاره کرده

و ارتباط شمالی – جنوبی شریانی را در سطح منطقه امکان ناپذیر ساخته است ؛

میدان آزادی در مرز شمالی گره ترافیکی بزرگی ایجاد کرده و روزانه چندین هزار تغییر وسیله و مسیر را باعث می شود .

کاربری آموزشی در تمام مقاطع در ناحیه ۲ وضعیت مطلوب تری نسبت به ناحیه ۱ دارد ؛

در حالی که در ناحیه ۱ ، محله ۳ با نسبت کمتری ( در مقایسه با ناحیه ۲ ) بیشترین سطح آموزشی را در ناحیه داراست .

فضای سبز به جز در محلات ۲ و ۸ به علت وجود پارک المهدی و فتح ، در سطح محلی کیفیت نامناسبی دارد .

تعیین ویژگی های برجسته

بازبینی و ارزیابی مجدد شرایط موجود منطقه در ابعاد مطالعه شده با استفاده از تکنیک swot صورت گرفته است .

در این مرحله نتایج حاصل از این جداول تلخیص شده و بر اساس اهمیت و تاکید بر برخی از ویژگی ها ،

به صورت مشخص می توان این ویژگی ها را اولویت بندی کرد .

اختصاص ۶۵/۴۲ % از سطح منطقه به کاربری های فرا منطقه ای
اختصاص ۵% از سطح منطقه به پادگان و کاربری نظامی در مرکز منطقه
فرسودگی شدید بافت مسکونی
نبود سلسله مراتب مشخص دسترسی در بافت منطقه
کمبود شدید کاربری های خدماتی و نزول کیفیت اجتماعی و زیستی منطقه
شکل گیری نسل دوم ( تشکیل خانواده ) و مهاجرت این قشر از منطقه
منطقه به علت شرایط پیدایش نسبتاً سریع و بدون برنامه فاقد اهمیت لازم است .
آلودگی های محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضلاب و زباله ها و فقدان عوارض طبیعی مشخص ، چهره ای کسالت بار و ملال آور از منطقه ارائه می دهد .

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ طرح تفصیلی منطقه 9 تهران

طرح تفصیلی منطقه 9 تهران شهرداری تهران با اختصاص 65/42 % از مساحت خود به کاربری های فرامنطقه ای

عمدتاً پذیرای فعالیت ها و عملکرد هایی در مقیاس فرامنطقه ای و شهری است .

به این ترتیب مهم ترین مشکلات منطقه ، وجود پادگان جی ، هم به لحاظ مزاحمت کاربری نظامی – انتظامی

در میان بافت مسکونی و هم به لحاظ ایجاد بن بست ارتباطی در داخل منطقه است .

مشکل دیگری که از اهمیت بالایی برخوردار است ، فرسودگی شدید بافت مسکونی و کمبود

سرانه خدمات شهری منطقه است .

چشم انداز آینده طرح تفصیلی منطقه 9 تهران

بر اساس نظرات و انتقادات نهاد مسئول تهیه طرح های توسعه شهری بر بیانیه های چشم انداز

منطقه در این بخش بیانیه چشم انداز منطقه 9 تهران تدقیق و اصلاح می شود .

به علت وجود کاربری های فرامنطقه ای ( مانند فرودگاه مهرآباد ، میدان آزادی و کاربری های صنعتی )

و مراکز آموزش های نظامی و عملکرد آنها در سطح ملی ، عملکرد اصلی منطقه حمل و نقل هوایی ، صنعت و انبارداری ، در کنار عملکرد مسکونی خواهد بود.

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 9 تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید: