دستور unit در اتوکد برای تنظیم واحد های طولی و زاویه ای مورد استفاده در اسناد AutoCAD به کار می رود. این تنظیم ها برای ترسیم ها و همچنین دریافت گزارش از AutoCAD کاربرد دارند. هر کشور شرکت یا کاربری بنا به اقتضای کار خود AutoCAD را به طور دلخواه برای هر فایل تنظیم می کند و مورد استفاده قرار می دهد اما در پایان چگونگی کار با تمام این واحد ها به یک گونه است که در این آموزش اتوکد به تمامی آنها اشاره میکنیم. کادر Drawing Units از دو بخش اصلی زیر با گزینه های مربوط تشکیل شده است:

واحد های طولی دستور تنظیم واحد در اتوکد

فهرست type از قسمت Length دارای چندین گزینه برای دستور unit در اتوکد به شرح زیر است:

Architectural: واحد معماری در این واحد برای نشان دادن عدد 50/15 عبارت 2/1 3-1 را به کار می برند.

Decimal: واحد ده دهی(اعشاری) واحدی که بیشتر کشور ها از جمله ایران استفاده می شود.در این واحد برای نشان دادن عددی مثل 5/15از عبارت 15.50 استفاده می شود.

Fractional: واحد کسری در این واحد برای نشان دادن عدد 5/15 از عبارت 2/1 15 استفاده می کنند.

Scientific: واحد عملی در این واحد برای نشان دادن عدد 5/15 از عبارت 1.55E+01 استفاده می کنند.

واحدهای زاویه دستور unit در اتوکد

فهرست type از قسمت Angle دارای چند گزینه به شرح زیر است:

Decimal degrees: واحد ده دهی(اعشاری) زاویه در این واحد زاویه ی 5/42 را 42.500 می خوانند و می نویسند.

Deg/Min/Sec: واحد درجه دقیقه و ثانیه در این واحد زاویه ی 5/42را به صورت 42d30 0”به کار می برند.

Grads: واحد گراد در این واحد زاویه ی 5/42را47.222g می خوانند و می نویسند.

Radians: واحد رادیان در این واحد زاویه ی 5/42 را به صورت 0.742r به کار می برند.

Surveyor s Units: واحد نقشه برداری در این واحد زاویه ی 5/42 راN 47d300 E می خوانند و می نویسند.

Precision: تنظیم میزان دقتی است که می توانیم از یک تا هشت رقم پس از اعشار در طول یا زاویه داشته باشیم.

Clockwise: با فعال کردن این گزینه جهت چرخش زاویه ها حول مرکز قطب موافق با جهت چرخش عقربه های ساعت خواهد شد اما پیش فرض این طور نیست چرا که AutoCAD در حالت پیش فرض از قانون دست راست تبعیت می کند.

Insertion scale: در کرکره ی units to scale inserted content نیز واحد های مختلفی وجود دارند که به موضوع های درج شده به درون فایل جاری نسبت داده خواهند شد.

Sample Output: در این بخش مثالی از تنظیم های انجام شده نمایش داده می شوند.

Lighting: با استفاده از گزینه های موجود در این کرکره می توانید واحد شدت اندازه گیری مربوط به نورها را در فایل جاری تنظیم کنید. البته برای انجام این کار از متغیر سیستمی LIGHTINGUNTIS نیز می توانید استفاده کنید.

Direction: این دکمه کادری را نمایان می کند که به منظور تنظیم مبنا برای زاویه ی صفر(یا زاویه ی مرجع)دستگاه مختصات به کار گرفته می شود(شکی 1-56).در حالت پیش فرض زاویه ی صفر در جهت راست قرار دارد.