در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن رﻗﻤﯽ ﮐﺮدن: ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ داده ﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻋﺪدی است (ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ)

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد روﻧﺪ ادﻏﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺧﻄﺎ، واﺿﺢ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی PDF و ﻃﺮح ﻫﺎی اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت انجام پروژه اتوکد ما ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ این هستید که کار اتوکد خود را به متخصصان ما در مجموعه طراح شید واگذار کرده و پروژه خود را سر وقت مشخص دریافت کنید.

انجام دادن خدمات دیجیتال اتوکد

ﺑﺎ داشتن تمام ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی واﺿﺢ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺧﻮد، ﺷﻤﺎ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. داﺷﱳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی انجام دﻫﯿﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ CAD واﺣﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را دارد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ Vectorization CAD ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮدار درآوردن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺧﺪﻣﺎت طراح شید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﯿﻢ ﻣﺎ آزاداﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ Vectorization CAD به ﺻﻮرت ﺑﺮدار درآوردن و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ انجام دﻫﺪ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن طراح شید از سراسر ایران ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ متخصصان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد را ﮐﻪ ممکن اﺳﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ را انجام دﻫﻨﺪ. در طراح شید برای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان، ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، تجاری داﺧﻠﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮه استفاده می‌کنیم.

انجامﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده ای از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ

ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻤﺎ اﺳﻨﺎدی را ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﻣﺎ متخصص مربوط به پروژه شما را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. طراح شید تیم های با تجربه ای برای انجام پروژه اتوکد در اختیار شما می‌گذارد که شامل موارد زیر است:

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد برای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺮاح، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ را درک نمیﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ طراح شید ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎده ای، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ را به شما ارائه خواهیم داد.

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد برای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻄﻌﺎت ﻇﺮﯾﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻀﻤﯿﻦ روش درﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ، ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﺎ  اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻫﺮ ﻃﺮاح اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ای ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ انجام ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ در دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻣﺪل ﺳﺎزی و طراحی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی CAD ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ انجام ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ، ﺳﯿﻤﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ پیدا شده است. ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد واﺿﺢ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. طراح شید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮق، نمودارهای خاتمه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ، در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی CAD ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ در دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی اتوکد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ دارﯾﺪ، در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اتوکد را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ. ﻣﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ

مشتریانمان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی ﻣﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺗﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺎ دارای تجربه زﯾﺎدی در ﻃﺮح ﻫﺎی تجاری، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی دارند. ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮانند ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ﮐﻤﮏ کنند.

ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

اتوکد از اﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ دارد. طراح شید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اتوکد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را ثبت کنید ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻃﺮح دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی CAD ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﺪﻣﺎت دیجیتال ﺳﺎزی اتوکد ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ بماند، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ هستید، طراح شید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ متخصصان مخصوص پروژه ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﺳﺘﻔﺎده از اتوکد ﯾﮏ ﮐﺎر روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. در طراح شید ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﻌﻤﺎران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﺮب از ﺳﺮاﺳﺮ کشور ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﮐﻤﮏ کنید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ای، طراح شید ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد ﺷﻤﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی اتوکد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ SolidWorks ،Revit ،AutoCAD و Sketchup ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی ﻃﺮح ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ CAD ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ متخصص مورد نظر را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راه ﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ارﺋﻪ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را روی رزوﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن می‌توانید با ما تماس حاصل نمایید.