ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ در ایران اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ در تمامی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، برق و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

فایل های ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد

ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد اﺑﺰار اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ. دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺪ ﻃﺮاح تحقق ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل درﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

اتوکد زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﻨﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻫﺮ اﮐﻨﻮن اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﯿﺪی را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ دو بعدی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ شرکت انجام پروژه اتوکد

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد ﻣﻌﻤﻮل، ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ارزش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ. از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی اتوکد از ﺳﺮاﺳﺮ ایران، ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮاﯾﯽ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ. به کمک ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اتوکدکاران مختلف ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ که این مورد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ، از کارشناسان ما با هزینه‌ای معقول کمک بگیرند.

ﺳﻔﺎرش ﻃﺮاﺣﯽ و انجام پروژه اتوکد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و با ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻮری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ خودتان اقدام به کاری کنید و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزان تر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ طراح شید با به کار گیری کارشناسان اتوکد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ به امور پروژه‌های شما و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﺠﻠﻪ ای، ﺧﺪﻣﺎت خوبی را ارائه می‌دهد.

خدمات انجام پروژه اتوکد طراح شید

ﺑﺎ طراح شید ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اتوکد را ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ اتوکد را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﭘﺲ آن نمی‌آیید ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ مشاوره راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺪارﯾﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ازدﺳﺖ دادن دارﯾﺪ؟ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه اتوکد ﺷﻤﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب خواهیم کرد.