در هريک از قسمت های طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 11 تهران تهران چهارگانه استفاده از اراضی (سکونت، فعاليت، مختلط و حفاظت) محدوده هايی به عنوان ذخيره توسعه و نوسازی شهری مشخص می گردد ، که شامل موارد زير است :

– اراضی ، املاک و فضاهای باز نسبتا بزرگ ( با توجه به شرايط و دانه بندی هر منطقه ) که متناسب با عملکرد پهنه ها تعيين تکليف نشده است.

– اراضی تخصيص يافته برای کاربری های فضای سبز، پارک عمومی و تأسيسات و تجهيزات شهری در طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

در طرح تفصيلی و مصوبات قبلی ملاک عمل با وسعت بيش از نيم هکتار

– اراضی با کاربری های مزاحم و يا نامتجانس با محيط شهری و ناهماهنگ با عملکرد پهنه ( انبارها، صنايع آلوده و …)

محدوده‌ و وسعت : 47 /1206 هکتار

جمعيت : 233965 نفر  در سال 1375

الحاق دو لکه از مناطق 16 و 17 در منتهی اليه جنوب غربی منطقه

– ساختار تقسيمات طرح تفصیلی منطقه 11 تهران:

 • 4 ناحيه
 • 19 محله

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی  منطقه 11 تهران کلیک کنید:

حدود طرح تفصیلی منطقه 11 تهران در وضعیت موجود

شمال :

خیابان های آزادی و انقلاب – همجوار منطقه 6

شرق :

خیابان های حافظ و وحدت اسلامی – همجوار منطقه 12

غرب :

بزرگراه نواب صفوی – همجوار منطقه 10

جنوب :

خیابان شوش و راه آهن – همجوار منطقه 16

جايگاه طرح تفصیلی منطقه 11 تهران در طرح جامع تهران 1385

چشم‌اندازهای طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

 • امنيت در برابر آسيب ها و مخاطرات
 • رفاه عمومی و زير ساخت های مناسب
 • تامين عملکردهای فرامنطقه ای با اقتصادی مدرن

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه

 • رونق فعاليت و توسعه اقتصادی
 • بهبود وضعيت شبکه هاي ارتباطی
 • بهبود و ارتقا کيفيت محيط شهری

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه

 • ايمن سازی در برابر سوانح طبيعی
 • تامين تاسيسات و زيرساخت ها
 • حفاظت از ميراث تاريخی و فرهنگی
 • بهسازی ، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده
 • توسعه فضاهای سبز و تامين خدمات شهری

سازمان فضايی طرح جامع

محور کن – محور فرحزاد – محور درکه – محور دربند ری – محور داراباد

بي بي شهر بانو – محور سبز همت – محور فرهنگی انقلاب – محور کار وفعاليت شوش

بعثت : مراکز گردشگری ، رسانه ای ، اجتماعی فرهنگی ، فعاليت مدرن ، تاريخی و

تجاری و اقتصادی جهانی ، تاريخی و مذهبی

الگوی توسعه منطقه و اركان آن

 • شبکه مترو
 • بازارهای تخصصی
 • بناهای با ارزش تاريخی
 • نوسازی و احيای بافت های فرسوده

(1)  تسهيل دسترسی به مركز سياسی ، حكومتی ، مذهبی

(2)  حفظ، مرمت، احياء و باز زنده سازی بناهای دارای ارزش تاريخی

(3)  زيباسازی محيط با تقويت بر هويت بومی و فرهنگی و ارزشهای تاريخی

(4)  ارتقاء ساختار و سلسله مراتب شبكه های دسترسی با تأكيد بر حركت پياده و حمل و نقل عمومی

(5)  تعيين محدوده مشخص توسعه بازارهای تخصصی

(6)  ظرفيت سازی برای استفاده بهينه از زمين

(7)  كاهش خسارتها و آسيب های ناشی از وقوع سوانح بخصوص زلزله و آتش سوزی

(8)  ايمن سازی و ارتقاء شبكه زير ساخت ها

(9)  ارتقاء سطح برخورداری از خدمات عمومی مورد نياز

(10)  ارتقاء ساختار و سلسله مراتب شبكه دسترسی های محلی

(11)   تقويت مفهوم محله و پيوندهای همسايگی

(12)   حذف ناسازگاری كارگاهها و مشاغل آلوده كننده محيط زيست

(13)   نوسازی و احيای بافت های فرسوده شهری

سازمان فضايی منطقه و عناصر اصلی طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

 • مراکز منطقه ای ( بيت رهبری ، پارک های رازی و دانشجو ، بازارهای تخصصی )
 • بناهای با ارزش تاريخی
 • مراکز خدماتی منطقه ، ناحيه و محله با تاکيد بر دسترسی های پياده

هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار

عملکرد فرامنطقه ای برخی از کاربری های موجود در منطقه

تقسيمات پيشنهادی منطقه (نواحی و محلات)

3 ناحيه و 23 محله

شبكه معابر طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

اصول و مبانی نظام حركت

سيستم حمل و نقل در منطقه شامل :

 • شبکه معابر
 • سيستم های حمل و نقل عمومی : دو خط مترو ، اتوبوسرانی و تاکسيرانی
 • تاسيسات حمل و نقل : پايانه ها ، ايستگاه ها و …

تسهيلات و تجهيزات حمل و نقل ، اعم از شبکه معابر ، سيستم های حمل و نقل عمومی و …

به عنوان عرضه بخش حمل و نقل ، در حال خدمت دهی به تقاضای سفری است

که اغلب دارای مبادی و مقاصدی خارج از محدوده منطقه است.

حجم ترافيک عبوری در منطقه نسبت به اغلب مناطق ديگر بالاست.

بخش اعظم حمل و نقل در منطقه ، معلول وجود کاربری های کلان و راسته های جاذب ترافيک است .

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبكه معابر منطقه

 • شبكه بزرگراهی : نواب و يادگار امام
 • شبكه شريانی : انقلاب، آزادی ،کارگر ، وليعصر، حافظ، جمهوری ، شوش ، وحدت اسلامی
 • شبكه جمع و پخش كننده

شبكه حمل و نقل طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

 • 21ايستگاه مترو
 • خطوط اتوبوسرانی و تاکسيرانی
 • پايانه ها و ايستگاه ها
 • شبکه معابر

پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه مبانی و اصول پهنه‌بندی

اساس پهنه بندی :

 • پهنه بندی وضع موجود
 • طرح های مصوب
 • ساختار کالبدی منطقه

ساختار پهنه‌بندی منطقه

پهنه‌ ها و زير پهنه‌ های اصلی

تدقيق پهنه‌ بندی و مشخصات زير پهنه‌ ها اراضی ذخيره توسعه و نوسازی شهری

78/99 هکتار از اراضي منطقه به منظور  اراضی ذخيره توسعه پيشنهاد شده اند .

اصول کلی حاکم بر پهنه بندی پيشنهادی عبارتند از :

 • تبعيت از بيانيه چشم انداز و تقسيم منطقه به نواحی عملکردی
 • حذف فعاليت های ناسازگار
 • حفظ ساختار اصلي منطقه
 • کاربری زمين و پهنه بندی وضع موجود منطقه
 • ارزيابی طرح های مصوب
 • هماهنگی با پهنه بندی طرح جامع و دستورالعمل تهيه طرح تفصيلی

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 11 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …