بررسی تحولات از گذشته تا وضعيت موجود و ويژگی های عمده طرح تفصیلی منطقه 12 تهران كه در تدوين الگوی توسعه اثر دارند، در هفت قسمت به خلاصه شده است :

امر سكونت به صورت فزاينده رو به كاهش است و در اراضی مسكونی تغيير كاربری با شتاب صورت می گيرد.

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران با تراكم شديد فعاليت های تجاری روبروست.

خدمات عمومی و رفاهی بايد به ميزان قابل ملاحظه ای افزايش يابد.

منطقه به فضاهای سبز و باز بيشتری نيازمند است.

سطح شبكه راه ها (نفوذپذيری بافت) بايد افزوده شود.

بيش از 50 درصد كاركردهای فرهنگی مذهبی و گردشگری و پذيرايی نقش فرامنطقه ای دارند.

ليكن قدرمطلق آنها ناچيز است. از اين رو، با توجه به ارزش های كالبدی و هويتی تاريخی ، اين دو كاركرد بايد تقويت شوند.

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 12  تهران کلیک کنید:

عمده ترين ويژگی های جمعيتی – اجتماعی طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

نسبت گروه های اجتماعی اصلی در ميان ساكنان به ترتيب كاركنان خدماتی و فروشندگان  ( 23/3 درصد )

صنعتگران و کارکنان ( 21/1 درصد ) ، متخصصان ( 11/3 درصد ) ، کارمندان امور اداری و دفتری ( 7/5 درصد )

متصديان ماشين آلات و رانندگان ( 7/4 درصد ) ، کارگران ساده ( 7/3 درصد ) ،كنسين ها و دستياران ( 5/6 درصد )

مديران و قانونگذاران ( 3 درصد ) است . به اين ترتيب، نزديك به 65 درصد نيروی كار در امور عمومی و خدماتی

( با سطح مهارت پایین ) مشغول هستند .

نتيجه تحليل جمعيتی – اجتماعی

سهم اندك شاغلان در سطوح مديريتی و تخصصی (كمتر از يك هفتم) و سهم بالای كاركنان خدمات فروشندگان،

واحدهای توليدی كوچك و كارگران ساده، بيانگر الگوی نامطلوب اشتغال در سطح منطقه است.

عليرغم گردش پول فراوان در سطح منطقه (بازار و … )، متوسط درآمد ماهيانه ساكنان حاكی از فقر نسبی آنها است.

علاوه بر وضعيت نامطلوب (الگوی) اشتغال، بافتهای فرسوده و ارزان قيمت منطقه به سكونتگاه معتادان و بزهكاران اجتماعی

تبديل شده و ناهنجاری های رفتاری را وسعت بخشيده است .

محدوده طرح تفصیلی منطقه 12 تهران ( 1600 هکتار ) معادل 2/4 درصد محدوده بافت پر و نيمه پر تهران بزرگ است .

نتيجه تحليل اقتصادی طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

– بيش از يك پنجم واحدهای تجاری و كارگاه های تهران در طرح تفصیلی منطقه 12 تهران تمركز يافته اند.

سهم واحدهای عمده فروشی بسيار بالاتر است، به اين ترتيب، عمده ترين خصلت فعاليتی منطقه

تجاری – كارگاهی است . ليكن، كيفيت آن بايد به وسعت افزايش يابد و واحدهای تجاری و توليدی برتر جايگزين گردند.

– سهم فعاليت انبارداری در يك دهه گذشته اندكی كاهش داشته است . اين روند بايد تشويق شود و تداوم يابد و

انبارهای وسيع و نابسامان كه بر فرسودگی كالبدی بافت افزوده اند، به خارج از مركز تاريخی انتقال يابند.

– فعاليت های اداری نيز در يك دهه گذشته روند كاهشی داشته اند. اين جريان در چند دهه گذشته سرعت گرفته و

بسياری از مراكز ستادی بخش دولتی نيز از مركز تاريخی به خارج (به ويژه مناطق شمالی ) گريخته اند.

اين روند می بايست معكوس گردد و مراكز عالی حكومتی و اداری دولتی و نيز معكوس گردد و مراكز عالی

حكومتی و اداری دولتی و نيز دفاتر كار بخش خصوصی به مركز تاريخی جذب شوند.

مركز تهران در طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

همانند بسياری از مراكز تاريخی شهرهای كشورمان و بسياری از شهرهای

مهم جهان (تا سه دهه پيش ) به لحاظ كالبدی و كاركردی رو به زوال رفته است .

اين وضعيت پيامد شهرسازی مدرنيستی بوده است كه از اوايل قرن گذشته ميلادی ،

به ويژه پس از جنگ جهانی دوم و همراه با توسعه امكانات جابه جايی به حومه های شهری

و متروك گذاردن مراكز قديمی دامن زد . اما در ربع قرن گذشته تجربه های مشترك و بين المللی

امتيازات تجديد ساختار مراكز تاريخی را به اثبات رسانده و گرايش هايی با عنوان هايی چون

مرمت شهری ، تجدید ساختار و باز زنده سازی در عرصه دانش شهرسازی شكل گرفته كه حاصل آن تحول شگرف

كالبدی و اقتصادی در مراكز شهرهايی از لندن، پاريس، برلين تا بارسلون و گلاسكو و حتی بيروت و استانبول بوده است.

همپای اين تحولات جهانی ، مدتی است كه در كشور ما نيز سخن از احيای مراكز تاريخی شهرها می رود،

اما اقدامات و مداخلات به اندازه ای پراكنده و كُند بوده كه اميد به تجديد حيات را در آنها به وجود نياورده است.

روش شناسی مطالعات تهيه الگوی توسعه مركز تاريخی تهران با رويكردی كه از آن ياد شد مراحل زير را شامل شده است :

هدف گذاری اوليه برای توسعه منطقه در مقام مركز تاريخی و ماندگار كلان شهر تهران ؛

شناخت نظام مند و چندوجهی از زمينه كالبدی (مركز تاريخی تهران ) ، ابزار توسعه

(نقد ناكارآمدی طرح ها و برنامه های گذشته ) و نظام عامل كه در مجموع نهادهای

مديريت شهری و مسئولان توسعه تبلور می يابد، به منظور همپيوندی نظام مند اين عوامل

و تعريف مسائل و مشكلات توسعه و تعريف اقدامات ساماندهی و اعتبار بخشی ؛

دقيق سازی هدف ها و راهبردها و سياست های مقدماتی در فرايند شناخت مستمر

و همكاری با مديريت شهری در پيوند با شرايط تحول و توسعه كلان شهر تهران ؛

تبيين الگوي ساختاری توسعه مركز تاريخی متكي به تجربه های مشترك جهانی

و داخلی و بار ديگر در پيوند با توسعه كلان شهر ؛

تدوين طرح ها و برنامه های موضعی و موضوعی همپيوند براي تجديد ساختار مركز

تاريخی تهران كه به دليل نقش مركز شهری از وظايف طرح های تفصيلی پايه كاملاً متمايز خواهد بود .

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 12 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …