کلانشهر تهران به عنوان مرکز ثقل فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در زمره یکی از بزرگترین شهر های جهان ، منطقه خاورمیانه و کشور محسوب می گردد . شهر تهران به همراه حوزه های شهری متمرکز و بلافصل آن با ساختار کالبدی ” طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 17 تهران تهران ” یا منظومه ای ، بیش از 92 درصد از جمعیت استان تهران را در خود اسکان داده است .

این امر در حالی است که رشد و گسترش این کلانشهر طی نیم قرن اخیر و به ویژه در طول سه دهه گذشته ، بدون تبعیت از یک برنامه مدون ، جامع نگر و قابل کنترل و یا از پیش اندیشیده شده ، به وقوع پیوسته است . رشد و توسعه سریع و بی رویه شهر تهران و حوزه های شهری وابسته به آن مخاطراتی را برای این مجموعه شهری پدید آورده و تداوم حیات سالم شهری را در آن با مسائل و معضلات عدیده ای روبرو ساخته است .

معضلات عملکردی و تنگناهای فراروی این کلانشهر در کلیه عرصه های کالبدی ، زیست محیطی ، ساختار فضایی و … باعث نزول مستمر و نگران کننده کیفیت و کارآیی فضای شهری این مجموعه و کاهش قابلیت های آن برای زندگی آسوده ، ایمن و فعال شهروندان و نیز کم توانی آن جهت ایفای نقش های سرنوشت ساز در عرصه های جهانی ، منطقه ای ، ملی و محلی گردیده است .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 17 تهران کلیک کنید:

نقش و وظیفه اصلی در تهیه و تدوین الگوی توسعه شهر تهران بسترسازی به منظور تحقق اهداف کلی ذیل خواهد بود :

1 – ارتقاء کمی و کیفی محیط شهری جهت سکونت و سایر فعالیت های شهروندان ، هم سو با اصلاح

و تکمیل ظرفیت های زیست محیطی ضامن توسعه پایدار شهری و در خور شان و منزلت پایتخت دویست ساله ایران .

2 – برانگیزنده و احیاگر تفکر و اندیشه ای نظام مند و مدون به منظور اعمال مدیریتی صحیح ، هدایتگر و معطوف به

تحولات آتی و توانمند سازی آن جهت قبول یا توسعه نقش آفرینی های فعلی و آینده در عرصه های مختلف بین المللی ، منطقه ای ، ملی و محلی .

تاریخچه و روند شکل گیری

بررسی روند شکل گیری طرح تفصیلی منطقه 17 تهران ، موید این نکته اساسی است که رشد و توسعه منطقه موصوف

پیش از آن که تحت تاثیر عوامل درونی باشد ، متاثر از تبعات و آثار محیط بیرونی است . از این رو بایستی علت

وجودی و توسعه این منطقه را ناشی از تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، تصمیم گیری هایی مدیریت شهری تهران و … دانست .

از میان مناطق حاشیه ای آن روز تهران ، طرح تفصیلی منطقه 17 تهران شهرداری فعلی تهران است .

این منطقه به دلیل موقعیت مناسب خود ( قرار گیری بخشی از اراضی آن در محدوده قانونی تهران ) ،

ارزانی قیمت زمین و دسترسی به محور هایی همچون خیابان قزوین ، جاده ساوه و جاده مخصوص کرج ،

به سرعت رشد و توسعه پیدا کرد و به یکی از مناطق اصلی ، پرتراکم و معضل دار تهران تبدیل شد .

بافت کالبدی طرح تفصیلی منطقه 17 تهران

بافت کالبدی منطقه حامل ویژگی های ذیل است :
به شدت فرسوده و متراکم
نامنسجم و دارای انفصال
غیر منظم از نظر نوع کاربری و واجد تداخل شدید کاربری
دارای دانه بندی با فزونی عناصر ریزدانه

شبکه معابر طرح تفصیلی منطقه 17 تهران

شکل شبکه معابر در طرح تفصیلی منطقه 17 تهران شطرنجی است . این شبکه از سلول هایی تشکیل شده که در کنار

یکدیگر قرار گرفته اند . در این شبکه بر اساس نوع کارکرد ، دو تیپ تقریباً متمایز قابل بازشناسی است :

الف – معابر تیپ ۱ که عموماً شرقی – غربی بوده و به جز معدودی از آنها که به صورت معبر اصلی عمل می کنند

( خیابان ابوذر ) اغلب حالت درون محله ای داشته و عملکرد غالب آنها دسترسی به واحد های مسکونی است .

ب – معابر تیپ ۲ عمدتاً شمالی – جنوبی اند ، این معابر عموماً حالت درون منطقه ای داشته و عملکرد غالب

آنها به عنوان دسترسی سواره ، تامین دسترسی شریان های شرقی – غربی به سایر نقاط درونی و بیرونی منطقه است .

معابر شمالی – جنوبی که وظیفه اصلی جمع و پخش کننده در سطح منطقه را به عهده دارند ،

اغلب در کارکرد خود با مشکلی به نام انقطاع مسیر رو به رو هستند . این منقطع بودن در مسیر

ناشی از عبور همسطح دو خط حمل و نقل ریلی از سطح منطقه است .

امکانات و فرصت های طرح تفصیلی منطقه 17 تهران

طرح تفصیلی منطقه 17 تهران دارای امکانات و فرصت های مناسبی است که توجه به آنها و تقویت و بسترسازی به

منظور بروز و ظهور آنها ،حالت عقب ماندگی و روند کاهش ارزش های کمی و کیفی زیست محیطی در آن

را معکوس و زمینه های لازم برای رشد و توسعه پایدار و ارتقاء شرایط محیط زیست انسانی را در سطح آن فراهم خواهد آورد .

اهم امکانات و فرصت های طرح تفصیلی منطقه 17 تهران عبارتند از :

۱- موقعیت مکانی و نزدیکی منطقه به مناطق مرکزی
۲- وضعیت مناسب آن از نظر شیب و توپوگرافی
۳- موقعیت مطلوب آن از نظر دسترسی به مراکز کار و فعالیت
۴- امکان دسترسی سریع و روان آن به محور های اصلی ارتباطی پیرامونی
۵- واقع شدن مرز های منطقه بر لبه محور های قزوین ، نواب و آیت ا.. سعیدی
۶- استقرار کاربری های درشت دانه در لبه های منطقه و امکان تغییر کاربری آنها به منظور استفاده بهینه از این قبیل اراضی
۷- هم مرزی ضلع جنوب شرقی منطقه به اراضی فرودگاه سابق قلعه مرغی و امکان استفاده از بخشی اراضی فرودگاه موصوف به منظور به سامان نمودن آن

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 17 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …