در بیان طرح تفصیلی منطقه 20 تهران تهران میتوان گفت ( شهر ری ) ، جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران است .

جمعیت آن در سال 1380 معادل 374000 نفر میباشد .

مساحت محدوده ملاک عمل شهرداری 2973 هکتار ( 4/5 درصد مساحت تهران )

و مساحت محدوده طرح تفصیلی مصوب 2264 هکتار است .

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران دارای 5 ناحیه است و تراکم ناخالص جمعیت آن 131 نفر در هکتار است ،

سرانه زمین مسکونی 15/1 مترمربع و سرانه زیر بنای مسکونی 20 متر مربع است .

متوسط قطعات زمین مسکونی 153 متر مربع ، متوسط زیر بنای واحد مسکونی 70 متر مربع ،

متوسط قطعات زمین 532 مترمربع و متوسط تعداد طبقات 1/56 طبقه میباشد .

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ 20 در ﺳﺎل 1375 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 4/4  14 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ

ﺟﻤﻌﯿﺖ 14 ﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 20 برابر 35/2  درﺻﺪ می باشد .

تراﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 20 در سال 1365  ﺑﺮاﺑﺮ 79 نفر در هکتار و در ﺳﺎل 1375،

ﺑﺮاﺑﺮ 120 ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و در سال 1381 برابر 158/3 ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر می باشد .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 20 تهران کلیک کنید:

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت طرح تفصیلی منطقه 20 تهران :

ﻣﻨﻄﻘﻪ 20 در حال ﺣﺎﺿﺮ دارای 5 ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری می ﺑﺎﺷﺪ. این منطقه دارای 21 محله می باشد .

– ناحیه ۱ :
جمعیت : ۵۴۸۹۶ نفر در سال ۱۳۷۵ – ۱۷/۷ درصد

– ناحیه ۲ :
جمعیت : ۸۹۹۲۰ نفر – ۲۹ درصد

– ناحیه ۳ :
جمعیت : ۳۰۵۹۱ نفر – ۱۰ درصد

– ناحیه ۴ :
جمعیت : ۷۶۶۱۸ نفر – ۲۴/۷ درصد

– ناحیه ۵ :
جمعیت : ۵۷۹۷۵ نفر – ۱۸/۷ درصد

ویژگی های کالبدی و کاربری زمین

وجود اراضی نسبتاً وسیع مزروعی در حاشیه و نیز در لابلای بافت شهری بخش عمده

این اراضی در حاشیه جنوبی منطقه قرار گرفته است و قسمت هایی نیز در مجاورت بزرگراه آزادگان

در شمال منطقه و بعضاً در جنوب شرقی محدوده منطقه واقع شده است .

این وضعیت از دیدگاه چشم انداز های شهری ویژگی ختصی را به این منطقه بخشیده است .

وجود مناطق صنعتی و انبارداری وسیع در چند نقطه در حد فاصل هسته اولیه منطقه که

در برگیرنده شهر ری و مناطق مرکزی این منطقه است ، در شمال تدریجاً به محل استقرار

باعث تبدیل محور فدائیان اسلام از میدان شوش تا طرح تفصیلی منطقه 20 تهران به یک محور کارگاهی و صنعتی شده است

لذا بخش قابل ملاحظه ای از شمال محدوده منطقه به این کاربری ها اختصاص یافته است .

( طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 20 تهران )

ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 20

چشم انداز توسعه طرح تفصیلی منطقه 20 تهران بر اساس مجموعه ویژگی ها ، پتانسیل ها ، منابع و نیز مسائل و مشکلات

و محدودیت های طرح تفصیلی منطقه 20 تهران ، تدوین گردیده است . این چشم انداز معطوف به نقش و جایگاه منطقه در شهر ،

ارتقاء کیفیت سکونت در منطقه ، توسعه امکانات کار و فعالیت با توجه به استعداد های منطقه ، توسعه فضاهای عمومی

و گردشگری ، حفظ و احیاء بافتها و اماکن تاریخی و ارزشمند و نیز بهره برداری مطلوب پتانسیل های منطقه در کلیه زمینه ها می باشد .

از آنجا که طرح تفصیلی منطقه 20 تهران در حال حاضر و با توجه به بررسی های انجام شده در مطالعات الگوی توسعه از اغلب

پتانسیل های لازم جهت ارتقاء وضعیت در کلیه زمینه ها و تبدیل شدن به یک منطقه منحصر به فرد شهری برخوردار است ،

سعی شده تا از طریق تدوین اهداف و راهبرد های لازم و ضروری در جهت تحقق چشم انداز مطلوب در منطقه گام برداشت

بنابراین نقش غالب منطقه به ترتیب شامل نقش تاریخی ، گردشگری ، کار و فعالیت و دروازه ای در سطح تهران بزرگ

می باشد و بر این اساس چشم انداز آینده طرح تفصیلی منطقه 20 تهران به شرح زیر ترسیم می شود :

منطقه تاریخی ری به لحاظ جایگاه ویژه ای که در ساختار فضایی کلان شهر تهران دارد و

با توجه به برخورداری از مراکز مهم و بسیار ارزشمند تاریخی و مذهبی ، و نیز قابلیت بالای

ایجاد مراکز اشتغال و فعالیت شهری ، به همراه محلات مسکونی سامان یافته ، یکی از

شاخص ترین و با هویت ترین قطب های گردشگری ، مذهبی و اشتغال شهر تهران در آینده به شمار خواهد رفت ‌.

هدف های توسعه طرح جامع و طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

اهم اهداف توسعه طرح تفصیلی منطقه 20 تهران در جهت دستیابی به چشم انداز ترسیم شده برای آن به قرار زیر است :

۱. تجدید هویت منطقه با توجه به خصلتهای بارز تاریخی ، فرهنگی و مذهبی در قالب فضاهای جاذب توریستی ، زواری و گردشگری

۲. توسعه امکانات کار ، فعالیت و افزایش اشتغال در منطقه

۳. بهبود وضعیت سکونتی به لحاظ مسکن ، خدمات و بافت

۴. ارتقاء وضعیت محیط زیست شهری

۵. ایمن سازی منطقه در مقابل سوانح طبیعی در منطقه

۶. ارتقاء وضعیت حمل و نقل و ترافیک در منطقه

برای دانلود طرح تفصیلی طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 20 تهران تهران تهران سال ۹۸ کلیک کنید:

ادامه مطلب را در اینجا ببینید …

( طرح تفصیلی طرح تفصیلی منطقه 20 تهران )