۱- تحقق چشم انداز توسعه شهری طرح تفصیلی منطقه 3 تهران مستلزم عملیاتی کردن راهبرد های آن در قالب سیاست ها و طرح های عملی است .

ارائه الگوی توسعه شهری منطقه ، از منظر ویژگی های ساختار کالبدی و سازمان فضایی آن ، آغاز تداوم این فرآیند عملیاتی و بخشی از آن است . در الگوی توسعه منطقه ، چارچوب عمومیتحولات کالبدی فضایی منطقه و عناصر بنیادین آن تبیین می شود .این الگو به نوبه خود ،مبنای تدوین سیاست های نظارتی و کنونی و ارائه طرح ها و پروژه های اجرایی قرار می گیرد .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 3 تهران کلیک کنید:

۲-الگوی توسعه شهری منطقه ، از یک سو وابسته به خصوصیات کالبدی ، عملکردی و منطقه در حال حاضر بوده واز سوی دیگر در پی ایجاد تحولات و تغییرات لازم در آنها در جهت هماهنگی و انطباق با هدف های چشم انداز توسعه منطقه می باشد . از این رو فرآیندی متشکل از تحولات همبسته در اجرای یک ساختار کالبدی فضایی و متکی به زمان بوده و جریانی تدریجاً گسترش یابنده و فراگیر می باشد .

۳ – اسناد مکتوب و نقشه های ارائه شده تحت عنوان الگوی توسعه منطقه ، ویرایش اول نقطه نظر های مهندسان مشاور شاران در زمینه برخی از اجرای سازمان کالبدی عملکردی نظام شهری منطقه است که در چارچوب هماهنگی های

به عمل آمده میان مهندسان مشاور مسئول مناطق شهر ، جهت هماهنگی با موارد متناظرشان در طرح جامع شهر تهران و نیز اظهار نظر کارشناسان نهاد تقدیم می شود .

دانلود طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

بررسی طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

۴- مهمترین موارد تبیین در اسناد ارائه شده عبارتند از :

الف – شناسایی کانون ها ، محور ها و عرصه های عملکردی منطقه و پیشنهاد تعدیل های لازم در رده سلسله مراتبی عملکردی و پیوستگی فضایی آنها

ب- پیشنهاد تغییرات لازم در ساختار عملکردی شبکه راه های منطقه در جهت ایجاد یک نظام همبسته سلسله مراتبی ترافیکی عملکردی

پ-شناسایی پهنه های عمومی کاربری زمین در منطقه و پیشنهاد پهنه بندی متناظر با اهداف الگوی توسعه منطقه

ت- معرفی پهنه های عمومی مداخله در بافت های کالبدی و حوزه های عملکردی منطقه در جهت معاصر سازی و کارآمد کردن آن

فهرست طرح تفصیلی منطقه 3 تهران

طرح تفصیلی منطقه 3 تهران در یک نگاه

– طرح تفصیلی منطقه 3 تهران به عنوان یکی از تقسیمات شهر تهران رسماً در سال ۱۳۵۸ ایجاد گردید اما تحولاتی که در پهنه این منطقه صورت گرفته است حکایت از یک سابقه طولانی آبادانی به ویژه در ارتباط با بافت های اندام واره ای دارد .

– تاسیس طرح تفصیلی منطقه 3 تهران و توسعه آن بر پهنه ای صورت گرفته است که چندین هسته سکونتگاهی ییلاقی و دارای فعالیت کشاورزی ( زراعت و بویژه باغداری )

مانند دروس ، زرگنده ، قلهک و ده ونک در آن استقرار داشته و حیاتی سرزنده و پر رونق داشتند .

– طرح تفصیلی منطقه 3 تهران شهرداری تهران یکی از ۲۲ منطقه شهر تهران است

که در پهنه شمال شرقی شهر واقع شده است . این منطقه از شمال با منطقه ۱ از شرق با منطقه ۴ ، از جنوب با مناطق ۶ و ۷ و از غرب با منطقه ۲ هم مرز و هم جوار است .

– پهنه طرح تفصیلی منطقه 3 تهران مساحتی بالغ بر ۲۹۴۵ هکتار دارد و دارای ۶ ناحیه و ۱۱ محله است که به ترتیب مبنای عملکرد واحد های ارائه خدمات شهری و ممیزی املاک هستند .

– مهمترین تفاوت قشربندی اجتماعی – اقتصادی ساکنان طرح تفصیلی منطقه 3 تهران و کل شهر تهران آن است که سهم نسبی مدیران و کارکنان عالی رتبه اداری و متخصصان و تکنسین ها در میان ساکنان طرح تفصیلی منطقه 3 تهران به مراتب بیشتر از آن در شهر تهران بوده و در مقابل سهم ‌نسبی کارکنان امور تولیدی و حمل و نقل در طرح تفصیلی منطقه 3 تهران کمتر از آن در کل شهر آن است .

کاربری اراضی

از کل مساحت ۲۹۴۵/۳ هکتاری طرح تفصیلی منطقه 3 تهران شهرداری حدود ۳۹/۲ درصد به کاربری مسکونی ، ۹/۴ درصد به فضای سبز ، ۶/۵ درصد به خدمات اداری ، ۳/۹ درصد به خدمات ورزشی ،

۲/۵ درصد به خدمات آموزشی و آموزش عالی ، ۲/۲ درصد به خدمات فرهنگی ، ۰/۱ درصد به خدمات مذهبی اختصاص داده شده است ، ضمن آن که سهم نسبی اراضی تجاری ۳/۴ درصد تاسیسات و تجهیزات شهری ۰/۷ درصد ، مناطق نظامی و انتظامی ۱/۶ ، صنایع و حمل و نقل و انبار ها ۰/۹ درصد و اراضی ساخته نشده و بایر ۵/۵ درصد است . سطح اختصاص یافته به شبکه راه ها حدود ۲۳/۲ درصد مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است .

بخش قابل توجهی از اراضی منطقه تحت اشغال کاربری های فرا منطقه ای می باشد که بر پایه برداشت های میدانی و محاسبات مشاور مساحت کل اراضی کاربری های فرا منطقه ای بالغ بر 509/0 هکتار است .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 3 تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید: