امروزه ناپایداری توسعه در شهر های بزرگ موضوعی است که اغلب این شهر ها با آن مواجه هستند . چرخش شهر های بزرگ دنیا به سمت توسعه پایدار شهری مورد توجه دولت ها ، تصمیم گیرندگان ، برنامه ریزان شهری و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است . شهر تهران به عنوان یک شهر بزرگ در سال های اخیر رشد غیر قابل مقایسه با سایر نقاط کشور را تجربه نموده است . رشدی که به دلیل مدیریت نادرست به عدم تعادل و ناکارآمدی شهر انجامیده و تمرکز شدید فعالیت و جمعیت را بدون برنامه به دنبال آورده است که این روند را در طرح تفصیلی منطقه 6 تهران هم مشاهده می کنیم.

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 6 تهران  کلیک کنید:

المان‌های مختلف طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

تمرکز امکانات مدیریتی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور انواع آلودگی های زیست محیطی را بر شهر تحمیل نموده است . آمار های آلاینده های ناشی از سوخت های فسیلی و گاز های گلخانه ای ، تهران را در زمره شهر های بحرانی جهان قرار داده است .

در تهیه طرح های توسعه شهری برای تهران و شهر های بزرگ صرفاً تامین سرانه های خدماتی و سطوح کاربری ها و دسترسی های سواره بدون تغییر نگرش به آینده شهر کارساز نیست .

طرح تفصیلی منطقه 6

تهیه طرح های توسعه شهری

میبایستی مبتنی بر نگرش های جدید به شهر باشد . مبتنی بر تسهیل زندگی شهری و ارتقاء کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی مثبت شهروندان باشد . مبتنی بر تامین عدالت در دسترسی به خدمات شهری برای همه شهروندان ، لحاظ کردن حقوق شهروندان ، حقوق معلولین ، سالمندان ، کودکان و اقشار آسیب پذیر باشد . مبتنی بر کاهش استفاده از وسایط نقلیه شخصی و آلودگی های ناشی از آن ، افزایش وسایط نقلیه عمومی باشد . مبتنی بر حفظ هویت محلات و توجه به خرده فرهنگ های موجود در شهر باشد . مبتنی بر توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش استفاده از منابع آلوده کننده محیط زیست جهت دسترسی به شهر پاک باشد .

تحولات گذشته و وضع موجود و ویژگی های طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

طرح تفصیلی منطقه 6 تهران شهرداری تهران با جمعیت ۲۳۱۰۲۴ نفر و وسعت ۲۱۴۴ هکتار از سمت شمال به بزرگراه همت ، از سمت جنوب به محور انقلاب – آزادی ، در مرز شرقی توسط

بزرگراه مدرس و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود شده است . طرح تفصیلی منطقه 6 تهران در وضع موجود با تراکم ناخالصی جمعیتی ۱۰۸ نفر در هکتار و با سطحی معادل ۳ درصد مساحت شهر تهران ، به عنوان یکی از مهمترین مناطق شهر تهران جایگاهی رفیع در تحولات شهری تهران داشته و دارد .

موقعیت فضایی در شهر

طرح تفصیلی منطقه 6 تهران از سویی به طور تقریبی در مرکزیت جغرافیایی شهر تهران قرار گرفته و از سوی دیگر به لحاظ موقعیت و همجواری با مرکز ثقل قدیمی شهر یعنی ناحیه بازار ،میدان ارگ و توپخانه ، تحت تاثیر اقداماتی که پهلوی اول در خصوص توسعه شهر تهران انجام داد و با انتقال و حرکت تدریجی موقعیت مرکز شهر تهران به سمت شمال و شمال غربی از دهه چهل مرکزیت فضایی ، فعالیتی پیدا نمود . در این میان با احداث عناصری چون وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز کنونی ، ساختمان های اداری در محور های طالقانی و ایرانشهر و مراکز جدید شهری در مقیاس های عملکردی محدود تر در طول محور ها یا محل تلاقی محور های اصلی شهر مانند میدان انقلاب و ولیعصر که در طرح تفصیلی منطقه 6 تهران واقع بوده اند ، کالبد منطقه موقعیت مضاعف مرکزی به خود گرفت .

این منطقه در طی دهه های اخیر توسعه شهری تهران به تدریج عرصه تحولات کالبدی ، فضایی و سیاسی تاثیرگذار در سطح ملی و حتی بین المللی گردیده است . بر این اساس و در شرایط کنونی از نظر فعالیت و عملکرد ، بخش عمده ای از منطقه به عنوان استخوان بندی شهر تهران و مرکز ثقل جدید ، حکومتی – اداری و تجاری ( C.B.D ) ایفای نقش می نماید .

نحوه استفاده از اراضی در وضع موجود

مساحت تهران ۶۶۵۲۹/۷۲ هکتار است . میانگین مساحت کل مناطق ۳۰۲۴/۰۸ هکتار می باشد .

مساحت منطقه ۶ با ۲۱۴۴/۳۳ هکتار کمتر از متوسط مناطق ۲۲ گانه است . این منطقه ۳/۲۲ درصد از مساحت تهران را به خود اختصاص داده است . مساحت کل کاربری مسکونی در شهر تهران ۱۶۸۸۴/۵۴ هکتار است . از این میزان حدود ۴/۴ درصد به منطقه ۶ اختصاص یافته است .

سطوح اختصاص یافته به شبکه معابر در شهر تهران ۱۳۴۳۱/۰۸ هکتار است . که از این میزان ۵۹۲/۰۹ هکتار در منطقه ۶ واقع شده است .این سطوح ۴/۴ درصد از مساحت شبکه معابر شهر تهران را در بر می گیرد .

برای دانلود طرح تفصیلی منطقه 6 تهران سال ۱۳۹۸ کلیک کنید:

[maxbutton id=”1″ url=”https://tarahshid.com/product/tarh6//” ]