این جلسه با یکی دیگر از دستوراتی کاربرد و البته مهم اتوکدی همراه ما باشید تا بتوانید انجام پروژه اتوکد خود را به خوبی انجام دهید.

برای فهمیدن اطلاعاتی از موضوعات ترسیم شده در فایل جاری می توانیم از دستورات گزارش گیری استفاده کنیم

دستور: Id

کاربرد : مشاهده مختصات یک نقطه در صفحه

اجرا : Id – enter   »    کلیک بر نقطه مورد نظر   »  مشاهده مختصات در قسمت خط فرمان

دستور : Dist

مشخص کردن فاصله بین دو نقطه

اجرا : Di – enter   » مشخص کردن دو نقطه مورد نظر با کلیک بر آنها

همچنین میتونید از فاصله بین دو نقطه اطلاعات دیگه ای پیدا کنید همانند زاویه خط، اختلاف طول، عرض و ارتفاع دو نقطه

کاربرد

دستور : List

کاربرد : دریافت و نمایش اطلاعات موضوعات ترسیم شده

اجرا :Li – enter     »    انتخاب موضوع و enter

دستور : Area

کاربرد : تعیین مساحت و محیط اشکال

اجرا : AA – enter   »  تعیین یک شکل با کلیک بر روی گوشه های آن و سپس enter

!! توجه  :  اولین و آخرین نقطه منطبق بر هم باشند

دستور : Area Object

به دست آوردن محیط و مساحت دقیق موضوعاتی که دارای کمان و  یا spline میباشند

اجرا : O -enter  سپس  Aa – enter   »  کلیک بر روی شکل ( یک پارچه ) و enter