ساختار بصری هر شهر اگر چه ظاهرا سطحی ترین لایه تشکیل دهنده و عام ترین حیطه در بر گیرنده ساختار فضایی فعالیتی ان شهر است ولی از سوی دیگر قابل روئت ترین وجه تبلور کالبدی روابط اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاکم در درون اجتماع ساکن در ان شهر می باشد که تعملات یا تعارضات و ساماندهی ها یا نابسامانی های موجود در بطن جامعه را به ملموس ترین شکل نشان می دهد.

گوردون کالن هدف اصلی طراحی را دستکاری ماهرانه در عناصر شهری می داند به طوری که تاثیر ان ها بر روی حئاس تامین شود. طی راهی طولانی به واسطه ی اینکه دید اولیه به زودی با چشم مانوس می گردد هویت بی اثر و خسته کننده ای دارد.مغز انسان به تباین ها و تفاوت های میان اشیا عکس العمل نشان می دهد و وقتی که دو منظره (خیابان و فضای باز) در ان واحد در حافظه می نشیند تفاوتی اشکال احساس می گردد و به انسان احساس عمیق تری دست می دهد. بدین ترتیب با کنار هم گذاشتن مناظر دل انگیز. شهر هویتی سر زنده می گیرد . در غیر این صورت شهر در کنار ما بدون شکل و جنبش ظاهر می شود و این پدیده تاثیر مشاهدات شهری است. در ادامه با ما همراه باشید…

کیفیت بصری

معیارهای کیفیت بصری 

گروه دیگری از معیارها که بر اساس کیفیت بصری اند به وسیله شرکت مهندسی و پژوهش سیستم های مهندسی به نام USR&E پیشنهاد شد. بر طبق اظهارات این شرکت کیفیت بصری به شکل سخت گیرانه تعریف نشده و تنها مربوط به کسانی است که زیبهیی را درک می کنند. این موسسه اعتقاد دارد که به دست اوردن توافق عمومی در مسائل بصری امکان پذیر است.  معیارهای کیفیت بصری در هشت گروه طبقه بندی شده اند:

تطابق با مجموعه

برسی هارمونی و سازگاری سک طرح پیشنهادی با مفهوم شهری و مسکونی که بر اساس مکان سایت مورد نظرو تراکم و رنگ وفرم و مصالح صورت م پذیرد.جنبه ی دیگر ان نیز تطابق با تحولات وزبانی یا فرهنگی است. بدین گونه که وظیفه ی یک طرح نگهداری و ترکیب کردن عناصری چون ساختمان های با ارزش و مسیر های سنتی و کاربردهاست که تمامی اینها در برگیرنده ی خاطرات بصری افراد از جمله عناصر فیزیکی و کاربردهاست.

بیان هویت

عبارت است از اهمیت اجتماعی و عملکردی که از طریق بیان بصری و تصور شخصی به وسیله ی استفاده کننده و جامعه ارزش یابی می یابد.در اینجا بر نقش رنگها و مصالح ساختمان به عنوان نوعی بیان شخسی درباره ی “قابل درک بودن بصری” تاکید شده است.

دسترسی و جهت کیری

این بخش به مقوله ی امنیت و وضوح در طراحی ورودی ها و مسیرها و اهمیت مشخصه های موجود در سایت برمی گردد.طراحی عناصرمتشمل بر طرح و نور پردازی فضاهای عمومی است وهدف ان قابل رویت ساختن نشانه ها و یا عناصر مهم موجود در داخل و یا نزدیک سایت است و انتقال پیام هایی را که معمار مدنظر داشته است بر عهده می گیرد. ضمن اینکه درباره ی مکانی که شخص باید برود  و انچه که باید انجام شود ما را راهنمایی می کند.

حمایت فعالیت

اگر به عنوان قلمرو در نظر گرفته شود به معنی رفتار فضایی دفاعی است و ملاحظه ای است که محیط مولد یک ساختار قابل رویت پیرامون قلمرو و یا پاسخ ها رفتاری مورد نظرخود از طریق علائم می کند.ملاحظات خاص طراحی شامل تقسیم بندی اندازه و مکان فضا به همراه تجهیزاتی است که در این فضاها ایجاد می شود.

دید و منظر

استفاده از طرح هایی که تقویت کننده و یا  تقلیل دهنده ی اثرمتقابل مناظر ارزشمند موجود هستند و سسب ایجاد چشم اندازی مناسب از ساختمان و فضاهای عمومی پیرامون میگردند.

عناصر طبیعی

محافظت.پیوستگی و در صورت امکان خلق حضوری موثر بر روی طبیعت از طریق حساسیت به نقشه توپوگرافی پوشش گیاهی.نور خورشید. اب و دید اسمان.

آسایش بصری

محافظت بصری افراد از مزاحمان موجود در داخل و خارج سایت و نیز محافظت از سایر عناصر مزاحم همچون نور زننده وعلائم یا چراغهای گیج کننده و یا پرت کننده ی حواس ویا چشم انداز هایی که رو به سمت ترافیک عبوری دارند.