با جلسه ی نهم از جلسات آموزش ۳d max در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه نیز به معرفی دستورات push و noise می پردازم .

دستور Noise :

این دستور برای ایجاد هماهنگی و ناهمواری در روی سطح یک موضوع به کار می رود. این کار ترکیبی از تغییر مکان رئوس موضوع بر امتداد هریعدد بیشتر شود ک از محورهای سه گانه است.
مثلا” برای شبیه سازی سطح یک صحرای ناهموار و یا ایجاد یک منطقه ی کوهستانی می توانیم تابع فوق را بر روی سطح یک Plane اجرا نماییم.
پارامترهای قابل تنظیم برای این دستور به شرح ذیل است:
• Noise
Seed  این گزینه اثری تصادفی روی موضوع می گذارد چنانکه با در نظر گرفتن هر عدد جدیدی برای آن شکل ناهمواری به گونه ای جدیدتر بر روی موضوع اثر می گذارد.

Scale  مقیاس گذاری Noise بر روی موضوع. هر چه این عدد رو به کاستی رود پستی و بلندی روی شیء بیشتر می شود و هرچه عدد بیشتر شود پستی و بلندی کمتر می شود.

Fractal  برای تنظیم میزان شکست روی موضوع می باشد و شامل گزینه های زیر است:
Roughness: تعیین میزان تغییرات شکست
Iterations: کنترل تعداد تکرار به کار رفته برای موضوع

• Strength  تنظیم شدت ناهمواری. در این بخش تعیین می کنیم که ناهمواری برروی موضوع در کدام راستا و با چه شدتی صورت گیرد و با تغییر عدد روبه روی هر محور شدت ناهمواری در آن محور تغییر می کند.

• Animation
Animate Noise  با فعال کردن تیک کنار این گزینه و با تنظیم گزینه های این بخش نا هماهنگی های موجود روی موضوع به صورت متحرک در می آیند و با فشردن دکمه ی animation پایین صفحه موضوع متحرک می شود.
Frequency  تنظیم سرعت آمدو شد ناهمواری (سرعت حرکت)
Phase  تنظیم مرحله ی ناهمواری های سطح جلو

+ نکته : بهتر است در اولین گام برای ایجاد ناهماهنگی روی موضوع پس از اجرای تابع Noise گزینه های Strength را تنظیم کنیم چرا که بدون معرفی شدت ناهماهنگی اصولا” کاری انجام نخواهد شد.

دستور Push :

فشرده کردن موضوع
این دستور به شما اجازه می دهد که رئوس موضوع به سمت داخل یا بیرون فشرده شود. تنظیمات مربوط به این دستور فقط گزینه ی Push Value می باشد که با تنظیم این پارامتر در واقع فاصله ی رئوس حرکت داده شده نسبت به مرکز موضوع تغییر پیدا می کند.

با سپاس و تشکر از حسن توجه شما خوبان. با دستورات push و noise کار کنید تا بر آن ها مسلط شوید. پیروز و مانا باشید.

مطالعه جلسات دیگر را از دست ندهید: